Tillsyn av enskilda avlopp 2019

I Huddinge kommun finns cirka 1 500 enskilda avlopp. Många av dessa bedöms inte uppfylla gällande miljökrav. Bristfälliga enskilda avlopp påverkar vår vattenmiljö negativt och riskerar att förorena dricksvatten. Huddinge kommun har ett politiskt mål om att samtliga enskilda avloppsanordningar i kommunen senast år 2025 ska vara godkända och uppfylla gällande miljökrav.

Varför bedriver kommunen tillsyn?

Otillräcklig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag och sjöar. Det finns också risk för smitta om dricksvatten och badvatten förorenas av avloppsvatten. På webbplatsen Havs- och vattenmyndigheten om enskilda avlopphittar du information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp.

Tillsyn som genomförs sommaren 2019

Under sommar 2019 kommer miljötillsynsavdelningen att fortsätta att genomföra tillsyn av enskilda avlopp i olika delar av kommunen. Under juni och juli månad kommer fastigheter i följande områden att inventeras: Kvarntorp, Stora Kisala, Öranvägen, Hjorthagen, Lyckåsen, Sjöviksvägen Östra Skogås, fastigheter runt Lissmasjön och ett par fastigheter runt sjön Ådran.

Så går tillsynen till

Alla som berörs av tillsyn får i god tid ett informationsbrev från miljötillsynsavdelningen, vi bifogar även en enkät där fastighetsägaren fyller i uppgifter om den befintliga avloppssituationen som rör fastigheten. Du får då även möjlighet att meddela om du vill vara med vid besöket. Du kan även fylla i deklaration av enskilda avlopp via e-tjänsten på hemsidanLänken ligger upp till den 2019-05-26. 

Vid inspektionen är det endast utvändiga avloppsinstallationer som inspekteras. Inspektionen tar vanligtvis cirka 30 minuter. Under besöket kontrolleras framförallt vilken typ av anläggning som finns, var den finns och hur den fungerar.

Efter inspektionen på fastigheten kommer tillsynsnämnden att göra en bedömning över avloppssituationen på din fastighet. Om Bygglovs- och tillsynsnämnden anser det befogat kan krav komma att ställas på din fastighets avlopp.

Vi kommer att genomföra inspektionerna under veckorna 23 till 29, från 3 juni till 19 juli. 

Alla avlopp ska uppfylla miljöbalkens krav

Målsättningen är att alla bristfälliga avlopp ska kunna åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. Om du upplever att ditt avlopp inte uppfyller kraven behöver detta åtgärdas.

Testa avloppet på avloppsguiden

Om du misstänker att ditt avlopp är bristfälligt och inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp. Du kan bedöma ditt eget avlopp på avloppsguiden. 

Så gör du om ditt avlopp måste åtgärdas

Om din avloppsanläggning inte uppfyller kraven måste den åtgärdas. Då skickar du in en ansökan om tillstånd via e-tjänsten på hemsidan Huddinge.se som kommer att läggas upp. Om din ansökan har kommit in före den 26 maj 2019 kan årets planerade tillsyn på din fastighet komma att utgå. Då behöver du inte heller betala någon avgift för tillsyn.

Avgift för tillsyn

För tillsynen tas en avgift ut. Huddinge kommun tillämpar en fast avgift för tillsyn av enskilda avloppsanordningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och fastställd till 6 045 kr.

I avgiften för tillsynen ingår tid för- och efterarbete. Det innebär att kommunen utöver inspektionen på fastigheten tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval & utskick, ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, tjänstemännens restid, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Uppdaterad 23 april 2019

Var informationen till din hjälp?