Tillsyn av enskilda avlopp

1 500 enskilda avlopp i Huddinge uppfyller inte gällande miljökrav där bristfälliga enskilda avlopp påverkar riskerar att förorena dricksvatten och skada miljön . Huddinge kommun har därför ett politiskt mål att alla kommunens avloppsanordningar ska vara godkända och uppfylla de miljökrav som gäller, senast 2025. För att klara detta mål sker tillsyn av befintliga enskilda avloppsanordningar i kommunen.

Så går tillsynen till

Alla som berörs av tillsyn får i god tid ett informationsbrev från miljötillsynsavdelningen, vi bifogar även en enkät där du som fastighetsägare kan fylla i uppgifter om den befintliga avloppssituationen som rör fastigheten.

Vid inspektionen är det endast utvändiga avloppsinstallationer som inspekteras. Själva tillsynsbesöket tar vanligtvis cirka 15-30 minuter. Under besöket kontrolleras framförallt vilken typ av anläggning som finns, var den finns och hur den fungerar.

Eftersom miljötillsynsavdelningen behöver titta i rör, tankar och brunnar är det viktigt att dessa vid behov görs tillgängliga inför tillsynsbesöket. Det kan exempelvis handla om lås eller anordningar som kräver specialverktyg för att öppnas.

Om avloppsanläggningen efter inspektion bedömts som godkänd skickas ett beslut om att anläggningen inte behöver åtgärdas. Om anläggningen bedöms vara i behov av åtgärder eller behöver bytas ut kommer tillsynsnämnden att ställa krav på åtgärd. Innan ett eventuellt beslut om krav på åtgärd ges fastighetsägaren möjlighet att komma in med synpunkter på underlaget.

Testa avloppet på avloppsguiden

Misstänker du att ditt enskilda avlopp är bristfälligt eller är du osäker? Testa ditt avlopp på avloppsguidens webbplats.

Så gör du om ditt avlopp måste åtgärdas

Misstänker du att ditt enskilda avlopp inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas är du välkommen in med en ansökan om tillstånd för ny avloppsanordning. Men om din ansökan kommit in före den 9 juni 2017 kan årets planerade tillsyn på din fastighet ställas in. Då behöver du inte betala avgift för tillsyn men det förutsätter bland annat att ansökan är komplett och gäller för hela den enskilda avloppsanläggningen på din fastighet.

Läs mer om hur ansökan går till.

Avgift för tillsyn

Tillsyn enligt miljöbalken är i regel inte skattefinansierat. Det innebär att en avgift tas ut i samband med tillsyn. Huddinge kommun tillämpar en fast avgift för tillsyn av enskilda avloppsanordningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och fastställd till 5 700 kr för år 2017.

Uppdaterad 22 februari 2018

Var informationen till din hjälp?