Tillsyn av enskilda avlopp

I Huddinge kommun finns cirka 1 500 enskilda avlopp. Många av dessa bedöms inte uppfylla gällande miljökrav. Bristfälliga enskilda avlopp påverkar vår vattenmiljö negativt och riskerar att förorena dricksvatten. Huddinge kommun har ett politiskt mål om att samtliga enskilda avloppsanordningar i kommunen senast år 2025 ska vara godkända och uppfylla gällande miljökrav.

Tillsyn 2018

Under 2018 kommer miljötillsynsavdelningen att fortsätta med tillsyn av enskilda avlopp i kommunen. Först ut är fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp i områdena Mellansjö och Vårberget. Tillsynsbesöken i dessa områden kommer att ske i slutet av maj månad.

Så går tillsynen till

Alla som berörs av tillsyn får i god tid ett informationsbrev från miljötillsynsavdelningen, vi bifogar även en enkät där fastighetsägaren fyller i uppgifter om den befintliga avloppssituationen som rör fastigheten. Du får då även möjlighet att meddela om du vill vara med vid besöket.

Vid inspektionen är det endast utvändiga avloppsinstallationer som inspekteras. Inspektionen tar vanligtvis cirka 30 minuter. Under besöket kontrolleras framförallt vilken typ av anläggning som finns, var den finns och hur den fungerar.

Efter inspektionen på fastigheten kommer tillsynsnämnden att göra en bedömning över avloppssituationen på din fastighet. Om tillsynsnämnden anser det befogat kan krav komma att ställas på din fastighets avlopp.

Avgift för tillsyn

För tillsynen tas en avgift ut. Huddinge kommun tillämpar en fast avgift för tillsyn av enskilda avloppsanordningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och fastställd till 6 045 kr.

I avgiften för tillsynen ingår tid för för- och efterarbete. Det innebär att kommunen utöver inspektionen på fastigheten tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval & utskick, ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, tjänstemännens restid, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Uppdaterad 7 januari 2019

Var informationen till din hjälp?