Tillsyn av enskilda avlopp 2023

I Huddinge kommun finns cirka 1 500 enskilda avlopp. Många av dessa bedöms inte uppfylla gällande miljökrav. Bristfälliga enskilda avlopp påverkar vår vattenmiljö negativt och riskerar att förorena dricksvatten. Huddinge kommun har ett politiskt mål om att samtliga enskilda avloppsanordningar i kommunen senast år 2025 ska vara godkända och uppfylla gällande miljökrav.

Varför bedriver kommunen tillsyn?

Otillräcklig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag och sjöar. Det finns också risk för smitta om dricksvatten och badvatten förorenas av avloppsvatten.

Enskilda avlopp - (Hav och vattenmyndigheten)

Checklista för egenkontroll av enskilt avlopp

Tillsyn som genomförs 2023

Under 2023 genomför miljötillsynsavdelningen tillsyn av enskilda avlopp i Glömsta, Vistaberg, Rosenhill samt enstaka fastigheter på andra platser i kommunen. Även vissa fastigheter som ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp kommer att inventerats.

Så går tillsynen till

Alla som berörs av tillsyn får i god tid ett informationsbrev från miljötillsynsavdelningen, vi bifogar även en enkät där du som fastighetsägare fyller i uppgifter om den befintliga avloppssituationen som rör fastigheten. Du får då även möjlighet att meddela om du vill vara med vid besöket. Du kan även fylla i

Deklaration av enskilda avlopp (e-tjänst)

Vid inspektionen är det endast utvändiga avloppsinstallationer som inspekteras. Inspektionen tar vanligtvis cirka 30 minuter. Under besöket kontrolleras framförallt vilken typ av anläggning som finns, var den finns och hur den fungerar.

Efter inspektionen på fastigheten kommer tillsynsnämnden att göra en bedömning över avloppssituationen på din fastighet. Om Bygglovs- och tillsynsnämnden anser det befogat kan krav komma att ställas på din fastighets avlopp.

Alla avlopp ska uppfylla miljöbalkens krav

Målsättningen är att alla bristfälliga avlopp ska kunna åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. Om du upplever att ditt avlopp inte uppfyller kraven behöver detta åtgärdas.

Testa avloppet på avloppsguiden

Om du misstänker att ditt avlopp är bristfälligt och inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp.

Bedöm ditt avlopp med avloppsguiden 

Så gör du om ditt avlopp måste åtgärdas

Om din avloppsanläggning inte uppfyller kraven måste den åtgärdas och en ansökan behöver skickas in. Om din ansökan inkommit före den 31 juli 2023 kan årets planerade tillsyn på din fastighet komma att utgå. Då behöver du inte heller betala någon avgift för tillsyn.

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp (e-tjänst)

Avgift för tillsyn

För tillsynen tas en avgift ut. Huddinge kommun tillämpar en fast avgift för tillsyn av enskilda avloppsanordningar. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och fastställd till 8 010 kronor för 2023. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Ett anlagt avlopp som är fem år eller yngre kommer vi att kontrollera, avgiften för just dessa avlopp kommer endast tas ut om avloppet har större brister som leder till krav på åtgärder.

I avgiften för tillsynen ingår tid för- och efterarbete. Det innebär att kommunen utöver inspektionen på fastigheten tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval & utskick, ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, tjänstemännens restid, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

 

Uppdaterad 14 mars 2023

Var informationen till din hjälp?