Så arbetar Huddinges förskolor och grundskolor med anledning av den ökade smittspridningen

20-11-11

Nyhet

Smittspridningen av covid-19 ökar, något som även påverkar våra förskolor och grundskolor. Med anledning av det vill vi förtydliga hur arbetet ser ut i dessa verksamheter.

Den ökade smittspridningen av covid-19 får konsekvenser på hela samhället, och även i våra förskolor och grundskolor ser vi att fler personer, framför allt medarbetare, än tidigare antingen bekräftas smittade alternativt uppvisar symtom och är sjukskrivna under tiden som de inväntar provsvar.

Barn- och utbildningsförvaltningen håller via dagliga lägesrapporter koll på situationen i kommunens förskolor och grundskolor. Det handlar dels om att säkerställa att det finns tillräckligt med personal för att kunna bedriva verksamhet, dels att det inte finns en ökad risk för smittspridning mot bakgrund av antalet bekräftade fall. 

Vi vidtar nödvändiga åtgärder vid behov. Om det uppstår en situation där vi ser en ökad risk för smittspridning, som skulle kunna föranleda ett beslut om att stänga en verksamhet, kommer kontakt med Smittskydd Stockholm tas för samråd.

Hantering av bekräftade fall

Alla måste, enligt smittskyddslagen, medverka till smittspårning vid samhällsfarliga sjukdomar. Om förskolan/skolan får kännedom om att en person som har vistats i verksamheten har bekräftats smittad med covid-19 kommer de som varit i nära kontakt med den smittade att få information om att de kan ha utsatts för smittrisk.

Detta innebär inte nödvändigtvis att alla som har en anknytning till verksamheten per automatik får information om att det finns personer som har bekräftats smittade på skolan, utan endast de som bedöms  kan ha utsatts för risk för smitta. Skulle vi tvingas vidta åtgärder som påverkar hela skolan kommer såklart alla berörda att få information.

Med hänsyn till sekretess och den personliga integriteten delger vi aldrig information om vem det är som är smittad, personers sjukdomstillstånd eller andra personliga förhållanden.

Stängning med anledning av covid-19

Målsättningen är att hålla alla förskolor och grundskolor öppna så långt det är möjligt, och en stängning görs enbart om det bedöms som absolut nödvändigt. Skäl till att stänga en förskola eller grundskola är att det är en så pass hög personalfrånvaro att vi inte kan bemanna för att bedriva verksamhet, eller att det finns en stor risk för smittspridning. I det sistnämnda fallet tas beslut alltid efter dialog med Smittskydd Stockholm. 

Vi förstår att den ökade smittspridningen och hur detta påverkar våra verksamheter bidrar till oro, och vi vill betona att våra förskolor och grundskolor hela tiden gör anpassningar för att minska risken för smittspridning. 

Vi vill också påminna om att den allra viktigaste delen i att förhindra smittspridning är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och i första hand stanna hemma vid uppvisande av minsta symtom. 

Mer information om vad som gäller i Huddinges förskolor och grundskolor

Uppdaterad 11 november 2020