Information om terminsstart våren 2021 för Huddinges kommunala grundskolor

21-01-05

Nyhet

Från och med vårterminens start kommer undervisning för alla årskurser i Huddinges kommunala grundskolor att bedrivas som vanligt på plats i skolan.

Innan jul gick Smittskydd Stockholm ut med en rekommendation om fjärr- och distansundervisning för länets alla högstadieskolor. Denna rekommendation gällde endast höstterminens sista vecka, och i nuläget finns inget beslut om att det ska fortsätta gälla vid vårterminens start.

Detta innebär att undervisningen för alla elever i grundskolan återupptas som planerat. Vårterminen startar torsdagen den 7 januari, men somliga skolor har valt att förlägga en eller två studiedagar i början av terminen, och berörda elever börjar då fredagen den 8 januari alternativt måndagen den 11 januari. Information om vilken dag skolan startar fås från respektive skola.

Huddinge kommun bevakar situationen noga och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov. Läget kan snabbt ändras vilket innebär att nya beslut kan komma att fattas med kort varsel, och berörda elever och vårdnadshavare kommer då att få information så snart som möjligt.

Viktigt att tänka på inför skolstarten

Elever som är sjuka/uppvisar symtom ska sjukanmälas enligt ordinarie rutin. För elever i grundskolan rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning.

  • Elev som testats och fått ett negativt provsvar kan återgå till skolan när hens allmäntillstånd tillåter, det vill säga när hen känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.
  • Elev som testats och fått ett positivt provsvar ska stanna hemma i minst sju dygn sedan första symtomen. Hen ska dessutom ha känt sig pigg och frisk och varit feberfri i två dygn innan återgång till skolan. Om ovanstående regler följts kan eleven återgå till skola även vid kvarvarande lindriga symtom, som torrhosta eller lätt snuva.
  • Elev som inte testats kan gå tillbaka till skolan när hen varit helt frisk och symtomfri i minst två dygn. Om eleven känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller lätt snuva kan hen gå till skolan om det har gått minst sju dygn sedan hen först blev sjuk, och hen har känt sig frisk i minst två dygn.

Även elev som bor tillsammans med covid-19-smittad person ska vara hemma från skolan och sjukanmälas. Eleven ska vara hemma i sju dagar från det datum då den första personen i hushållet blev provtagen. 

Mer information

Mer information om vad som gäller för de kommunala grundskolorna i Huddinge kommun

Uppdaterad 5 januari 2021