Vaccinering mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är igång i Huddinge kommun och löper på enligt plan. Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination mot covid-19.

Vilka kommer att erbjudas vaccin först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Följande personer ingår i fas 1:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre.
  • Du som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen. Det kan vara inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen.
  • Du som har omsorgsinsatser från hemtjänsten (gäller inte dig som har endast serviceinsatser eller trygghetslarm) och eventuellt vuxna medboende.

I Region Stockholm ingår även följande personer i fas 1:

  • Vuxna brukare på LSS-boenden.
  • Vuxna som har personlig assistans.

När dessa grupper är vaccinerade kommer övriga personer som ingår i fas 2 att prioriteras. Det gäller de som är 70 år eller äldre och vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Då kommer vaccin också erbjudas övrig personal inom vården och omsorgen som arbetar nära de som har stort behov av skydd.

I fas 3 vaccineras övriga personer mellan 18 och 69 år och tillhör en riskgrupp.

I fas 4 ingår alla andra vuxna mellan 18 och 69 år som inte tillhör en riskgrupp. 

Hur går vaccinationen till?

Personer som bor på särskilda boenden för äldre

Sedan slutet av december 2020 erbjuds boende på särskilda boenden för äldre vaccin mot covid-19. Det är läkarna kopplade till varje boende som erbjuder vaccinationen till de som bor på ett särskilt boende för äldre i Huddinge kommun. 

Personer som har hemsjukvård, hemtjänst, LSS-boende eller personlig assistent

De som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser (de som har serviceinsatser eller trygghetslarm ingår inte), boende i LSS eller har personlig assistent erbjuds vaccin med start under februari. Vårdcentralen skickar ut information till berörda troligen under vecka 5 och 6 för att boka tid och ge vaccinationen. Har berörd inte fått information innan vecka 7 ska hen kontakta sin vårdcentral.

Mer information finns att läsa på Huddinge vårdcentral.

Personal inom kommunal vård och omsorg

Från och med 11 januari erbjuds medarbetare som jobbar inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och på boenden inom socialpsykiatrin i Huddinge kommun möjlighet att vaccinera sig. Medarbetare som omfattas av vaccineringen får ett personligt erbjudane och bokar själva en tid för vaccinering.

Personer 70 år eller äldre

De som är 70 år eller äldre bokar själva sin tid för vaccination. Här ingår de som har hemtjänst med serviceinsats eller trygghetslarm. Denna bokning är inte öppen ännu. Bokningen öppnar preliminärt under februari. Så snart det finns information uppdateras texten. 

Personer under 70 år men i riskgrupp för covid-19

För de som är under 70 år och tillhör någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 startar vaccinationen successivt och preliminärt från och med februari-mars. De bokar själva tid för vaccination. Denna bokning är inte öppen ännu. Så snart det finns information uppdateras texten.

Allmänheten

Övriga personer mellan 18-69 år kommer att erbjudas vaccination successivt och preliminärt från och med april-maj. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination just nu. Så snart det finns information uppdateras texten.

Inte möjligt att boka vaccination nu

Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar. Det går inte att boka tid för vaccinering nu. Vaccinationerna sker successivt då tillgången till vaccin är fortsatt begränsad. 

På 1177.se finns information om vilka grupper som erbjuds vaccin först. Där finns närmare beskrivningar av hur invånare ska veta när de kan bli erbjudna vaccin och hur de då ska få det.

Vaccinet är gratis. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppdaterad 22 januari 2021