Dokumentlistsida GSA

Dokument

Ansökan om skolgång i Huddinge kommun

PDF, 0 MB

Ansökan om skolgång, förskoleklass och fritidshem i Huddinge kommun. (Ny ansökan inför varje läsår). En ansökan om fritidshemsplats måste även skickas till hemkommunen.

Anmälan av serveringsansvariga personer

PDF, 1 MB

Anmälan av serveringsansvariga personer. Tillståndshavaren är även skyldig att anmäla när en persons serveringsansvar upphör, till exempel när en serveringsansvarig slutar sin anställning.

Tillfällig förändring av serveringstillstånd vid enstaka tillfälle (inklusive anvisning)

PDF, 0 MB

Blankett för ansökan om tillfällig förändring av serveringstillstånd vid enstaka tillfälle. Ansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten senast 10 arbetsdagar före det att tillställningen ska äga rum. Ansökan ska fyllas i så noga som möjligt och ska i möjligaste mån vara textad. Tänk på att prövningsavgiften behöver betalas innan handläggningen av ansökan påbörjas. Avgiften för prövning är 2 000 kronor per tillfälle.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (inklusive anvisning)

MBF-ANVISNING-TILLFALLIGT-SERVERINGSTILLSTAND-ALLMANHETEN, 0 MB

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Handläggningstiden är ungefär en månad. Tänk på att prövningsavgiften behöver betalas innan handläggningen av ansökan påbörjas. Avgiften är 2 000 kronor för en dag, 3 000 kronor för 2-3 dagar, och 4 000 kronor för mer än tre dagar.

Uppsägning av serveringstillstånd

PDF, 0 MB

Blankett för uppsägning av serveringstillstånd. Uppgifter om försäljning ska ha inkommit senast 14 dagar efter att verksamheten upphört.

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

PDF, 0 MB

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl. Spara egenkontrollprogrammet i butiken. När du anmäler försäljning av folköl eller tobak till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram för försäljning av tobak

PDF, 0 MB

Egenkontrollprogram för försäljning av tobak. Spara egenkontrollprogrammet i butiken. När du anmäler försäljning av folköl eller tobak till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

HKF 1100, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun

PDF, 1 MB

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Huddinges allmänna lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. I Huddinges föreskrifter finns bestämmelser som gäller för offentlig plats. Här finns bestämmelser om lastning av varor, grävning och buller, containrar, flaggor, skyltar och affischering, högtalarutsändning, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning, camping, hundar och ridning, fyrverkerier (pyrotekniska varor).

Ung livsstil 2015-2016

PDF, 2 MB

Ung livsstil är en livsstilsundersökning som Huddinge kommun genomfört år 2015-2016 för att få kunskap om hur barn och ungdomar mår och vad de gör och vill göra på sin fritid.

Huddinge befolkningsundersökning 2014

PDF, 0 MB

Huddinge kommun genomför med några års intervall en medborgarundersökning i syfte att identifiera vilka behov och erfarenheter kommuninvånarna har. Det gäller allt från boende, kommunikationer och miljö till hälsa och demokrati.

Medborgarundersökningen 2017

PDF, 1 MB

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån. I undersökningen får Huddinges invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarundersökningen 2017 - Rapportbilaga

PDF, 19 MB

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån. I undersökningen får Huddinges invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Tillgänglingshetsundersökning, e-post 2015

PDF, 0 MB

Huddinge kommuns mätning av servicenivån i eposthanteringen. Undersökningen ger en bild av servicen och resultatet ska ses som ett arbetsinstrument för upprättande eller uppföljning av målsättning och riktlinjer.

Delegationsordning för tillsynsnämnden

PDF, 4 MB

I delegationsordningen listas vad nämnden har rätt att fatta beslut om, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.

Delegationsordning för äldreomsorgsnämnden

PDF, 1 MB

I delegationsordningen listas vad nämnden har rätt att fatta beslut om, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.

Delegationsordning för socialnämnden

PDF, 1 MB

I delegationsordningen listas vad nämnden har rätt att fatta beslut om, vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.

Mål och budget 2018

PDF, 2 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.

Mål och budget 2019

PDF, 5 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.

Mål och budget 2020

PDF, 3 MB

Mål och Budget är kommunfullmäktiges styrdokument för kommunen för den kommande planeringsperioden – det kommande året. Dokumentet innehåller kommunens mål- och resultatbild, fördjupade beskrivningar av målen, uppdrag till nämnderna samt budgetfördelning.

Nya riktlinjer för klotterrelaterad skadegörelse

PDF, 0 MB

De nya riktlinjerna ska leda till att klottersaneringskostnaderna för åren 2018 och 2019 ska minska med minst 50 procent till 2020 och 2021. Riktlinjerna innebär att kommunen skapar en strategisk och operativ administration för hantering av klotterrelaterad skadegörelse. Administrationen ska vila på forskning, beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Huddinge kommuns styrmodell

PDF, 1 MB

Huddinge kommun arbetar systematiskt i fyra steg: planera, utgöra, följa upp och förbättra. Vi arbetar i dialog med politiker, Huddingebor och andra intressenter och aktörer kring mål och resultat.

Riktlinjer för Huddingeförslag

PDF, 0 MB

Huddingeförslag är en form av e-förslag bestående av en idé eller ett förslag till kommunen. Förslaget publiceras på kommunens hemsida och kan sedan stödjas av andra personer. Syftet med Huddingeförslag är att stärka dialogen, öka delaktigheten och möjligheterna att engagera sig. Huddingeförslag ökar också möjligheten för kommunens politiker att få kunskap om vilka frågor som allmänheten anser är viktiga. Ett Huddingeförslag kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Riktlinjer för styrdokument

PDF, 0 MB

Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning för styrning och uppföljning inom kommunen. Det här dokumentet beskriver begrepp, hierarki och utformning av Huddinge kommuns styrdokument

Folkhälsoplan-2017-2019

PDF, 2 MB

Folkhälsoarbetet i Huddinge är inriktat på insatser som ska främja hälsa och förebygga sjukdom. Kommunens olika verksamheter bedriver folkhälsoarbetet och samarbetar med lokala aktörer. Här kan du ta del av Huddinge kommun folkhälsoplan för 2017-2019.

Mobility managementplan

MOBILITY MANAGEMENTPLAN, 3 MB

Planen ska tydliggöra hur Huddinge kommun ska använda mobility management för främja fler hållbara resor.

Åtgärdsplan för Orlången 2015-2021

ÅTGÄRDSPLAN FÖR ORLÅNGEN 2015-2021, 1 MB

Dokumentet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras under åren 2015-2021 för renare vatten i sjön Orlången.

Åtgärdsplan för Trehörningen 2015-2021

ÅTGÄRDSPLAN FÖR TREHÖRNINGEN 2015-2021, 1 MB

Dokumentet beskriver vilka åtgärder som ska genomföras under åren 2015-2021 för renare vatten i sjön Trehörningen.

Översiktsplan 2030

OVERSIKTSPLAN-HUDDINGE-KOMMUN-2030, 7 MB

Översiktsplan 2030 vägleder det dagliga arbetet med den fysiska miljön och har därmed en stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen.

Badplatsprogram

BADPLATSPROGRAM, 5 MB

Badplatsprogrammet gör Huddinges badplatser trevligare och enklare att besöka. Det antogs i kommunfullmäktige den 7 december 2015.

Biblioteksprogram 2017-2022

PDF, 0 MB

Biblioteksprogrammet är ett strategiskt dokument för långsiktig utveckling av Huddinge kommuns biblioteksverksamheter. Utgångspunkten är alla invånares behov av bibliotekens tjänster och innehåll. Biblioteksprogrammet rör flera av kommunens verksamheter.

Kulturpolitisktprogram 2018-2023

KULTURPOLITISKTPROGRAM 2018-2023, 5 MB

Huddinge kommuns nya kulturpolitiska program som gäller till 2023, har som mål att se till att kulturen får sin naturliga plats och utrymme i Huddinge kommun.

Parkeringsprogram

PDF, 1 MB

Syftet med parkeringsprogrammet är att ta fram verkningsfulla och användbara redskap för att kunna fatta väl avvägda beslut som leder mot översiktsplanens inriktning samt trafikstrategins mål och vision. En viktig utgångspunkt för parkeringsprogrammet är att ta till vara på bra kollektivtrafiklägen.

Program för trygghet och säkerhet 2018-2021

PDF, 3 MB

Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 samlar kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Programmet, som riktar sig till samtliga kommunens nämnder, förvaltningar och anställda, utgör en plattform och utgångspunkt för övriga kommungemensamma riktlinjer och andra styrdokument som mer i detalj beskriver olika delar av detta arbete.

Senast reviderad, 27 februari 2019, kl 00:00

Trafikstrategi

PDF, 7 MB

Kommunens trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsystem genom en tydligare och mer sammanhållen planeringsprocess för kommunens trafik och transporter.

Uppföljning av trafikstrategin, 2018

PDF, 1 MB

Denna plan syftar till att följa upp att trafikstrategin är en del i att säkerställa att kommunen arbetar efter den antagna strategin.

Verksamhetsplan 2018 för gymnasienämnden

BUF-VERKSAMHETSPLAN-GY-2018, 1 MB

Verksamhetsplanen är nämndens svar till kommunfullmäktige och beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har.

Avfallsplan, 2011

PDF, 1 MB

Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salem tillsammans med SRV återvinning AB (SRV) ska arbeta med avfallshanteringen fram till 2020.

Renhållningsföreskrifter

PDF, 12 MB

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas. Här kan fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.

Rapport lex Sarah

DOCX, 0 MB

Blankett för rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande - lex Sarah