Elevhälsa

Elevhälsan omfattas enligt skollagen av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I Edboskolan elevhälsoteam ingår rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt psykolog. Teamet leds av rektor. Teamet träffas regelbundet 1 gång/vecka.

Elevhälsan har en viktig uppgift att stödja alla elevers utveckling, genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot utbildningens mål.

Forskning visar att det som gynnar hälsan även gynnar lärandet och tvärtom. Därför är vårt övergripande mål är att undanröja olika hinder för inlärning. En god hälsa är en förutsättning för att nå bra skolresultat.

Övergripande mål för elevhälsan på Edboskolan är att:

 • Alltid behålla Barnperspektivet och följa Barnkonventionen
 • Främja Pedagogisk utveckling
 • Skapa Trygghet och Trivsel
 • Vara Tillgänglig och Likvärdig
 • Använda ett Hälsofrämjande arbetssätt

Länk till Barnkonventionen:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen

Skolkurator

Skolkuratorn bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Vad gör en skolkurator?

 • ingår i elevvårdsteamet på skolan och deltar i elevvårdskonferenser
 • samordnare i trygghetsteamet
 • individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever
 • stöd och konsultation till skolpersonal i elevvårdsfrågor
 • råd och stöd till föräldrar
 • gruppsamtal vid till exempel konflikter
 • kontakt med socialtjänst, polis samt övriga externa kontakter

Du som är elev eller förälder är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning. Vi har anmälningsplikt enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten.

Hit kan du som förälder vända dig för att få stöd;
Bup Huddinge 08-123 529 00
Rudans psykosociala mottagning Barn och Ungdom 08-606 40 50
Råd och stöd Huddinge kommun 08-535 376 02
Mottagningen Alva Psykologi Barn och Ungdomar 08-502 33 160

Skolsköterska

Skolhälsovården kallas numera EMI, Elevhälsans Medicinska Insats. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil.

Som all annan personal inom hälso- och sjukvård har skolsköterskan tystnadsplikt.

Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Skolsköterskan erbjuder alla elever regelbundna hälsobesök:

 • förskoleklass 
 • åk 1 hälsosamtal, tillväxt-, syn- och hörselkontroll samt vaccination.
 • åk 2 hälsosamtal, tillväxtkontroll.
 • åk 4 hälsosamtal, tillväxt- och ryggkontroll.
 • åk 5 vaccination.
 • åk 6 hälsosamtal, tillväxt- och ryggkontroll.

Här finns mer information: 

https://www.huddinge.se/forskola-skola/elevhalsa-extra-stod/medicinsk-elevhalsa/

Vaccinationer erbjuds enligt det svenska vaccinationsprogrammet.
Här finns information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

Skolsköterskan erbjuder även hälsorådgivning, enkla sjukvårdsinsatser, telefonrådgivning samt vägledning till övrig sjukvård. Skolsköterskan erbjuder dock inte motsvarande vård som vårdcentralen gör.

Under läsåret 2023/2024 delas klasserna upp enligt följande:

Isabella:                                                 Lotta:
FSK: A, B, C                                           FSK: D, E
Åk 1: A, B, C                                          Åk 1: D, E
Åk 2: A, B, C                                          Åk 2: D, E
Åk 3: A, B, C                                          Åk 3: D, E, F
Åk 4: A, B                                               Åk 4: C, D
Åk 5: A, B                                               Åk 5: C, D
Åk 6: A, B                                               Åk 6: C

Uppdaterad 2 december 2020

Var informationen till din hjälp?