Fritidshem

Vårt uppdrag

Kunskap, Trygghet och Glädje är Edboskolans ledord som ligger till grund för vårt dagliga arbete.

Från läsåret 21/22 utgår vi från ledorden som visar riktningen mot våra mål. Målet är att implementera ledorden väl i vad vi strävar efter i verksamheten, hos medarbetare, elever och vårdnadshavare. 

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska utgå från den värdegrund och det uppdrag, samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår i läroplanen.

Hos oss arbetar pedagoger med hög kompetens och lång erfarenhet av fritidshem gemensamt med högskoleutbildade grundskollärare mot fritidshem och skapar gemensamt en hög kvalité i verksamheten. Vi har genomfört fortbildningssatsningar via skolverkets utbildningsplattform. Fritidsverksamheten på Edboskolan kompletterar skolans verksamhet både tids- och innehållsmässigt. Vi ser fritidshemmet som en viktig del av ditt barns skoldag. Där förenar vi omsorg med pedagogik som stödjer elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Vår vision är att vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det ska vara en plats där eleverna ska känna glädje, känna sig trygga, utveckla självständighet och ges möjlighet att växa i det sociala sammanhanget.

På våra fritidshem planeras aktiviteterna utifrån målen i skollagen och läroplanen LGR22 med hjälp av fritids pedagogiska planeringar, (FRIPP) så att de bidrar till att stimulera elevernas utveckling av normer, värden, kunskaper och inflytande. På så vis får eleverna, på ett lustfyllt sätt, träna demokrati och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är utevistelse i närmiljön, möjlighet till rekreation och vila, digitala verktyg, kvalitativ lek, fysisk rörelse och estetiskt skapande. 

På fritidshemmet på Edboskolan, arbetar vi målstyrt och tematiskt utifrån ett gemensamt årshjul, som utgår från det centrala innehållet i läroplanen. Inom dessa teman erbjuder vi olika aktiviteter som utgår från elevernas ålder och intressen. Där får de förutsättningar att upptäcka, utforska och använda sin fantasi och kreativitet i de olika aktiviteterna. Eleverna kan på så sätt få möjlighet att prova på aktiviteter och använda sig av förmågor som de inte tidigare har erfarenhet av eller som de känner sig osäkra på. Det här ger eleverna en meningsfull fritid.

På fritidshemmet har vi tillgängliga lärmiljöer med en gemensam värdegrund där vi utgår utifrån varje elevs förutsättningar och behov på ett inkluderande arbetssätt. På så vis skapar vi förutsättningar att tillgodose en likvärdig utbildning där alla kan lyckas.
För alla elevers välmående använder vi strukturstöd/bildstöd som skapar en känsla av ett sammanhang för eleverna på ett begripligt och hanterbart sätt.

All planering i fritidshemmet syftar till att ge struktur i vårt dagliga arbete och ett stöd i vårt kvalitetsarbete. I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet, skapar pedagogerna på Edboskolans fritidshem ett helhetsperspektiv till elevernas utveckling, lärande och utbildning, där elevernas bästa står i fokus.

Målen gällande trygghet och likabehandlingsarbete lyfts fram i skolans och fritidshemmets gemensamma plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Granen

Granen är F-klassernas eftermiddagsverksamhet och är uppdelat på två avdelningar.

Ta del av Granens rutiner vid inskolning på fritids

Ta del av Blå Granens informationshäfte

Ta del av Gula Granens informationshäfte

Björken

På Björken går alla 1:or uppdelade på Blå, Grön och Gul grupp.

Rönnen

Rönnen är uppdelad på två avdelningar, Gul och Blå.
Här går alla 2:or.

Eken

Eken är vårt fritids för alla 3:or, också här uppdelat på Blå och Gul.

Klubben

Här har elever i 4:an och 5:an möjlighet till eftermiddagsverksamhet.
Klubben är öppen från det att skolan slutar till 17.00.

Öppnings- och stängningsfritids

Morgonfritids är öppet på Klubben mellan klockan 06.30-07.30 varje morgon medan vi stänger på Gula Rönnen. Stängningsfritids är öppet mellan klockan 16.45-18.00 på eftermiddagarna för de barn i F-3 som har anmält omsorg.
Telefon Klubben: 08-535 355 19
Telefon Gula Rönnen: 08-535 346 84

 

 

Uppdaterad 26 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?