Verksamhetsidé

Skolan ska undervisa, främja lärande, utveckla och lära ut grundläggande demokratiska värderingar,samt utifrån personalens kunnande och kompetens verka för en helhetssyn på barnets hela skoldag.

Skolan ska främja förståelse och respekt för andra människor och förmåga till inlevelse. Vi ser olikhet och mångfald som en styrka och arbetar aktivt för att alla i verksamheten, både barn och vuxna, ska känna trygghet, gemenskap och glädje i lärandet. Edboskolan har ett väl fungerande, förebyggande arbete mot mobbning och kränkande särbehandling. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas och revideras kontinuerligt.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och genomföras utifrån elevernas behov, erfarenheter och förmågor. Kvaliteten i verksamheten utvärderas och diskuteras kontinuerligt.

Vårt mål för undervisningen är att alla elever ska lyckas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi upprättar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd. Efter behov ska undervisning i svenska som andraspråk erbjudas de elever som har ett annat modersmål än svenska.

Vi betonar elevens eget ansvar, både för sin kunskapsutveckling och för sin sociala utveckling. Eleverna ges förutsättningar att vara delaktiga i verksamheten och ges med stigande ålder en större möjlighet att påverka arbetet i klassen och på fritidshemmet.

Personalen är  professionell och arbetar för barnens bästa. Vi är bra förebilder för barnen. All personal ges möjlighet till kompetensutveckling som baseras på individens och verksamhetens behov.

Vi ser föräldrarna som våra viktigaste samarbetspartners för att våra elever ska nå goda resultat. Vi strävar efter att det ska vara en rak och öppen dialog mellan skola och hem. Målsman ges möjlighet att vara delaktig i barnets lärande och får kontinuerlig information om elevens utveckling.

Alla i vår skola respekterar varandra och verkar för kunskap, trygghet och glädje.

Vi trivs alla på Edbo.

Uppdaterad 4 januari 2022

Var informationen till din hjälp?