Nynäsvägen – Entré Skogås

Kommunen vill skapa en inbjudande entré till Skogås och göra det möjligt för verksamheter att etablera sig i området.

Vad händer nu?

  • Vi inväntar utredningsmaterial så att vi kan fortsätta med planarbetet och sedan ställa ut detaljplanen på granskning.
  • Vi utreder bland annat hur mark- och vattenförhållandena ser ut i området så att det går att bygga där i framtiden, vi utreder också hur vi ska ta hand om stora vattenmängder (till exempel efter skyfall) och var vatten- och avloppsledningarna ska flyttas.
  • Projektering pågår, vilket innebär att vi planerar gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser.

Illustrationen visar yta för kultur, sport, hantverk, handel, odling och park.
Illustrationen visar yta för kultur, sport, hantverk, handel, odling och park.

Vad gör vi?

Vi tar fram en detaljplan för en ny entré till Skogås som gör det möjligt för företag att etablera sig i området. Området som planen gäller ligger vid infarten från väg 73 (Nynäsvägen) och cirka 1 km väster om Skogås pendeltågstation och centrum.

Den föreslagna detaljplanen innebär att det kan bli möjligt med handel kontor och service i området (parti- och sällanköpshandel). På ytan närmast centrala Skogås blir det möjligt för handel med livsmedel.

Före detta Beatebergsskolan och kvarteret söder om skolan planläggs för centrum och kontor. Det innebär att en rad olika verksamheter ges möjlighet att etablera sig där.Före detta Beatebergsskolans äldre byggnad skyddas mot exteriör förändring.

Jordlottsföreningen odlingsområde anpassas och koncentreras till dess mest utnyttjade och centrala del.  

Tidplan 

Aktivitet

Tidplan

Programsamråd

Kvartal 1 2012

Samråd

6 maj till 13 juni 2014

Granskning

Kvartal 4 2019

Antagande

Kvartal 2 2020

Laga kraft, tidigast

Kvartal 2-3 2020

Uppdaterad 26 april 2019

Var informationen till din hjälp?