Avgifter och inkomstuppgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Meddela oss om din inkomst och/eller familjeförhållande ändras

Om du får ändrad inkomst och/eller familjeförhållande ska du meddela förändringen i vår e-tjänst, eftersom din inkomst och familjesituation påverkar vilken avgift du betalar. Det gäller också för dig som precis har fått en plats eller har barn på en fristående förskola eller ett familjedaghem.

Gå till e-tjänster för förskola

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst kan du fylla i och skicka in en blankett med dina inkomstuppgifter.

Blankett för att lämna inkomstuppgift

Ändrad avgift gäller från och med månadsskiftet efter det att inkomsten eller familjeförhållandet ändrats. En retroaktiv ändring som innebär sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen eller skolan.

Betalar du rätt avgift för platsen i förskolan eller pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2014 jämför vi hushållens deklarerade inkomster med den avgift som du får eller har fått betala för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften baseras på den totala inkomsten du och ditt hushåll har per månad. 

Läs mer om inkomstkontroller

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgift du betalar till barnomsorgen grundar sig på hushållets angivna, gemensamma och aktuella och skattepliktiga bruttoinkomst, det vill säga inkomster före skatt.

Avgiftsgrundande inkomst Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:
lön försörjningsstöd
föräldrapenning bostadsbidrag
sjukpenning barnbidrag
arbetslöshetsersättning studiemedel (bidrag och lån)
inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter ekonomiskt bistånd
pension underhållsbidrag
sjukbidrag etableringsbidrag
rehabiliteringspenning  
skattepliktigt vårdbidrag  
korttidsstudiestöd  
skattepliktigt utbildningsbidrag  
livränta  
periodiskt understöd  
arvoden  
ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst  
beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån  
inkomst av arbete utomlands  
efterlevande pension  
vårdbidrag/omvårdnadsbidrag  

Vad betalar du för en plats i förskolan - och vad är maxtaxa?

Du betalar förskoleavgift från den dag barnet börjar i förskolan, 12 månader om året. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 50 340 kronor i månaden eller mer före skatt. 

Du får rabatt om du har flera barn i förskolan

Du får syskonrabatt om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, som är folkbokförda på samma adress. Du betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet och en minskad avgift för de andra barnen. För ett fjärde barn betalar du ingen avgift.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar avgiften i tid får du en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Om du inte betalar påminnelsen kommer du att få ett inkassokrav. Om du har två obetalda avgifter kan vi säga upp barnets plats.

Om ditt barn har förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun

Du faktureras från den kommun där du är folkbokförd. Det innebär att om ditt barn bor i Huddinge, faktureras du av Huddinge även om ditt barn går på förskola eller pedagogisk omsorg i en annan kommun. Glöm inte att säga upp ditt barns plats om hen har omsorg i en annan kommun, annars riskerar ni att bli dubbelfakturerade. Om ni vid en flytt mellan kommuner fått en faktura från båda trots uppsägning, ska ni kontakta er gamla kommun och be att få fakturan makulerad eller återbetald.

Så här räknar du ut din avgift

Du kan få hjälp att räkna ut din avgift i vår e-tjänst.

Gå till e-tjänster för förskola

Vanliga frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Dessa avgifter gäller för förskola och familjedaghem 2021

Beloppen gäller per månad.

För 1 – 2-åringar

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 1,44 % 725 kronor
15,01 tim eller fler 3 % 1510 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka

Procent av inkomst

Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 0,96 % 483 kronor
15,01 eller fler 2 %  1007 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 0,48 % 242 kronor
15,01 eller fler 1 % 503 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

För 3 – 5-åringar

Dessa avgifter gäller från och med 1 september det år barnet fyllt 3 år.

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 1,15 % 579 kronor
15,01 eller fler 2,40 % 1208 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,77 % 388 kronor
15,01 eller fler 1,60 % 805 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,38 % 191 kronor
15,01 eller fler 0,80 % 403 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

Den allmänna förskolan är avgiftsfri

Ditt barn har rätt till avgiftsfri förskola. Här kan du läsa mer om allmän förskola.

 

Uppdaterad 1 mars 2021

Var informationen till din hjälp?