Avgifter och inkomstuppgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Meddela oss om din inkomst och/eller familjeförhållande ändras

Om du får ändrad inkomst och/eller familjeförhållande ska du meddela förändringen i vår e-tjänst, eftersom din inkomst och familjesituation påverkar vilken avgift du betalar. Det gäller också för dig som precis har fått en plats eller har barn på en fristående förskola eller ett familjedaghem.

Gå till e-tjänster för förskola

Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst kan du fylla i och skicka in en blankett med dina inkomstuppgifter.

Blankett för att lämna inkomstuppgift

Ändrad avgift gäller från och med månadsskiftet efter det att inkomsten eller familjeförhållandet ändrats. En retroaktiv ändring som innebär sänkning av avgiften görs dock högst två månader bakåt i tiden, efter det att anmälan inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen eller skolan.

Betalar du rätt avgift för platsen i förskolan eller pedagogisk omsorg?

Från och med den 1 januari 2014 jämför vi hushållens deklarerade inkomster med den avgift som du får eller har fått betala för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften baseras på den totala inkomsten du och ditt hushåll har per månad. 

Läs mer om inkomstkontroller

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgift du betalar till barnomsorgen grundar sig på hushållets angivna, gemensamma och aktuella och skattepliktiga bruttoinkomst, det vill säga inkomster före skatt.

Avgiftsgrundande inkomst Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:
lön försörjningsstöd
föräldrapenning bostadsbidrag
sjukpenning barnbidrag
arbetslöshetsersättning studiemedel (bidrag och lån)
inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter ekonomiskt bistånd
pension underhållsbidrag
sjukbidrag etableringsbidrag
rehabiliteringspenning  
skattepliktigt vårdbidrag  
korttidsstudiestöd  
skattepliktigt utbildningsbidrag  
livränta  
periodiskt understöd  
arvoden  
ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst  
beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån  
inkomst av arbete utomlands  
efterlevande pension  
vårdbidrag/omvårdnadsbidrag  

Vad betalar du för en plats i förskolan -och vad är maxtaxa?

Du betalar förskoleavgift från den dag barnet börjar i förskolan, 12 månader om året. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 49 280 kronor i månaden eller mer före skatt.

Du får rabatt om du har flera barn i förskolan

Du får syskonrabatt om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem, som är folkbokförda på samma adress. Du betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet och en minskad avgift för de andra barnen. För ett fjärde barn betalar du ingen avgift.

Vad händer om du inte betalar i tid?

Om du inte betalar avgiften i tid får du en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Om du inte betalar påminnelsen kommer du att få ett inkassokrav. Om du har två obetalda avgifter kan vi säga upp barnets plats.

Så här räknar du ut din avgift

Du kan få hjälp att räkna ut din avgift i vår e-tjänst.

Gå till e-tjänster för förskola

Vanliga frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

Dessa avgifter gäller för förskola och familjedaghem

Beloppen gäller per månad.

För 1 – 2-åringar

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 1,44 % 710 kronor
15,01-25 tim 2,88 % 1419 kronor

25,01 tim eller fler

3 % 1478 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka

Procent av inkomst

Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 0,96 % 473 kronor
15,01-25 tim 1,92 %  946 kronor
25,01 tim eller fler 2 % 986 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift/ maxtaxa per månad
0-15 tim 0,48 % 237 kronor
15,01-25 tim 0,96 % 473 kronor

25,01 tim eller fler

1 % 493 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

För 3 – 5-åringar

Dessa avgifter gäller från och med 1 september det år barnet fyllt 3 år.

Förskolebarn 1

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 1,15 % 567 kronor
15,01-25 tim 2,30 % 1133 kronor

25,01 tim eller fler

2,40 % 1183 kronor

Förskolebarn 2

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,77 % 379 kronor
15,01-25 tim 1,54 % 759 kronor

25,01 tim eller fler

1,60 % 788 kronor

Förskolebarn 3

Timmar per vecka Procent av inkomst Högsta avgift per månad
0-15 tim 0,38 % 187 kronor
15,01-25 tim 0,77 % 379 kronor

25,01 tim eller fler

0,80 % 394 kronor

Förskolebarn 4

Ingen avgift

Den allmänna förskolan är avgiftsfri

Ditt barn har rätt till avgiftsfri förskola. Här kan du läsa mer om allmän förskola.

 

Uppdaterad 18 september 2020

Var informationen till din hjälp?