Särskilt stöd i förskolan

Barn kan behöva särskilt stöd av fysiska, psykiska eller andra skäl och ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Det kan gälla kommunikation, tal- och språksvårigheter, intellektuellfunktionsnedsättning, eller medicinska – eller fysiska funktionsnedsättningar.

Förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov. Vissa barn behöver mer stöd än andra – tillfälligt eller mer varaktigt.

Rektor ansvarar för att barnet får det stöd som behövs

Inför förskoleplacering ange i ansökan om placering i förskolan om ditt barn har särskilda behov.

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med rektor på den förskola som ditt barn går på.

Ansökan om placering utifrån barnets behov eller familjesituation i övrigt

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare som är förvärvsarbetande är långtidssjukskriven och inte kan vårda sitt barn, eller vårdar allvarligt sjukt syskon och när vårdnadshavare är sjuk-/förtidspensionerad.

Vanliga frågor och svar

Innan du ansöker om placering utifrån barnets behov eller familjesituation i övrigt ber vi dig att läsa igenom vanliga frågor och svar om hur det fungerar.

Vanliga frågor och svar

Till e-tjänsten ansökan om placering utifrån barnets behov eller familjesituation

Inkluderande tal- och språkgrupper 

Huddinge kommuns inkluderande tal- och språkgrupper finns till för barn som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling. Grupperna finns på tre förskolor i kommunen:

Varje grupp består av 15 barn där fem barn är i behov av extra stöd i sin tal- och språkutveckling. De andra barnen i gruppen utgör viktiga språkliga förebilder.

I varje grupp finns en talpedagog, som arbetar individuellt och i grupp med varje barn som är i behov av stöd. Talpedagogen handleder också förskolans medarbetare i ett individuellt språkutvecklande arbetssätt. Talpedagogen ska ha kontinuerlig kontakt med barnets logoped.

Tillsammans med föräldrarna ansöker rektor om en plats i en inkluderande tal- och språkgrupp. Chefen för förskolans stödverksamhet fattar sedan beslut om placering.

Specialförskolan Sländan

Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, som till exempel nedsatt intellektuellfunktionsnedsättning och med medicinska – eller fysiska funktionsnedsättningar.

Läs mer om förskolan Sländan

 

Uppdaterad 11 februari 2021

Var informationen till din hjälp?