Särskilt stöd i förskolan

Förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov. Vissa barn behöver mer stöd än andra – tillfälligt eller mer varaktigt.
Barn kan behöva särskilt stöd av fysiska, psykiska eller andra skäl och ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Det kan gälla motorik, tal- och språksvårigheter, koncentrations- eller kommunikationsförmåga, utvecklingsstörning eller funktionsnedsättningar.

Rektor ansvarar för att barnet får det stöd som behövs

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med rektor på den förskola som ditt barn går på. Om barnet inte har börjat i förskolan tar du kontakt med förskoleavdelningen.

Ansök om dispens för utökad tid på förskolan

Du som har ett barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling och själv är föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven, kan ansöka om utökad tid på förskolan. Du kan också ansöka om utökad tid i samband med svåra familjesituationer som under en begränsad period medför ett behov av utökad tid på förskolan. Svåra familjesituationer definieras som fysisk eller psykisk sjukdom i familjen samt socioekonomisk utsatthet av olika slag där socialförvaltningen är inkopplad. Utökad tid beviljas även för syskon till tvillingar under det första året för att avlasta familjen. När ansökan avser familjesituationen ska läkarintyg och/eller intyg från Socialförvaltningen bifogas till ansökan. Dispens beviljas i upp till en termin åt gången och endast under förskolans läsår.

Ansök genom att fylla i blanketten som också ska undertecknas av chefen på förskolan.

Blankett för ansökan om dispens

Ansökan skickar du till:

Förskoleavdelningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Inkluderande tal- och språkgrupper 

Huddinge kommuns inkluderande tal- och språkgrupper finns till för barn som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling. Grupperna finns på tre förskolor i kommunen:

Varje grupp består av 15 barn där fem barn är i behov av extra stöd i sin tal- och språkutveckling. De andra barnen i gruppen utgör viktiga språkliga förebilder.

I varje grupp finns en talpedagog, som arbetar individuellt och i grupp med varje barn som är i behov av stöd. Talpedagogen handleder också förskolans medarbetare i ett individuellt språkutvecklande arbetssätt. Talpedagogen ska ha kontinuerlig kontakt med barnets logoped.

Tillsammans med föräldrarna ansöker rektor om en plats i en inkluderande tal- och språkgrupp. Chefen för förskolans stödverksamhet fattar sedan beslut om placering.

Specialförskolan Sländan

Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel-/synnedsättning.

Läs mer om förskolan Sländan

 

Uppdaterad 2 juli 2019

Var informationen till din hjälp?