Särskilt stöd i förskolan

Förskolans verksamhet ska utgå från varje barns behov. Vissa barn behöver mer stöd än andra – tillfälligt eller mer varaktigt.
Barn kan behöva särskilt stöd av fysiska, psykiska eller andra skäl och ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Det kan gälla motorik, tal- och språksvårigheter, koncentrations- eller kommunikationsförmåga, utvecklingsstörning eller funktionsnedsättningar.

Rektor ansvarar för att barnet får det stöd som behövs

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med rektor på den förskola som ditt barn går på. Om barnet inte har börjat i förskolan tar du kontakt med förskoleavdelningen.

Ansökan om dispens för utökad vistelsetid

Om ni har barn som är placerade på förskola/pedagogisk omsorg men som av särskilda skäl är i behov av mer vistelsetid i verksamheten än vad barnets grundplacering medger idag kan ni ansöka om att få placering för barnet utifrån barnets eget behov eller familjesituationen i övrigt. Har ni rätt till en sådan placering kommer vistelsetiden efter beslutet att baseras på en bedömning av barnets bästa.  8 kap. 5 & 7§§ i skollagen (2010:800 )Det behöver göras en ansökan per barn. Ansökan kan göras utifrån om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller utifrån familjesituation i övrigt.

Handläggningen av ärendet påbörjas när ansökan är komplett med alla intyg som behövs för handläggningen. Om ansökan inte är komplett inom två månader avslutas ärendet

Till e-tjänsten ansökan om dispens för utökad vistelsetid 

Inkluderande tal- och språkgrupper 

Huddinge kommuns inkluderande tal- och språkgrupper finns till för barn som behöver stöd i sin tal- och språkutveckling. Grupperna finns på tre förskolor i kommunen:

Varje grupp består av 15 barn där fem barn är i behov av extra stöd i sin tal- och språkutveckling. De andra barnen i gruppen utgör viktiga språkliga förebilder.

I varje grupp finns en talpedagog, som arbetar individuellt och i grupp med varje barn som är i behov av stöd. Talpedagogen handleder också förskolans medarbetare i ett individuellt språkutvecklande arbetssätt. Talpedagogen ska ha kontinuerlig kontakt med barnets logoped.

Tillsammans med föräldrarna ansöker rektor om en plats i en inkluderande tal- och språkgrupp. Chefen för förskolans stödverksamhet fattar sedan beslut om placering.

Specialförskolan Sländan

Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar, som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel-/synnedsättning.

Läs mer om förskolan Sländan

 

Uppdaterad 1 juli 2020

Var informationen till din hjälp?