Förskolan Sländan

Om oss

Sländan är en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar - en kombination av funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt rörelseförmåga, utvecklingsstörning, epilepsi och hörsel- eller synnedsättning.

Eftersom barnen har svårt att förflytta sig och utforska sin omgivning utan stöd av en vuxen, har vi utformat miljön så att den blir utvecklande och så tillgänglig som möjligt.

Vår vision är en förskola med helhetssyn på barnet. En förskola där lek, kommunikation, gruppgemenskap och socialt samspel främjar barnets hela utveckling.

Att utveckla barnets kommunikation är grundläggande och vi använder oss av AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i olika former som till exempel bilder, TAKK, lärplattan, etc.

Förskolan har plats för sex barn, i åldrarna ett till sex år. Förskolan tar emot barn från hela kommunen och i mån av plats kan även barn från andra kommuner tas emot.

Den lilla gruppen på sex barn ger förutsättningar till ett lugn och större möjligheter till koncentration för barnen, så att de kan hinna med att uppfatta intryck utifrån den egna förmågan. Med dessa sex barn arbetar lika många pedagoger.

Vi som arbetar på förskolan är alla utbildade förskollärare och barnskötare med stor kunskap om och lång erfarenhet av barn med funktionsnedsättningar. Vi har ett nära samarbete med barnens habiliteringscenter och till Sländan kommer regelbundet sjukgymnaster, logopeder och arbetsterapeuter för att träffa barnen och oss. Vid dessa tillfällen utformar vi tillsammans de träningsprogram som barnen behöver för sin hälsa och utveckling.

Våra lokaler är fina och funktionella och förskolan ligger i ett lugnt villaområde med en väl anpassad gård. Den ligger dessutom i direkt anslutning till en annan förskola så det finns möjlighet till kontakt med dem.

Barnen får hemlagad mat vilket gör att vi kan hålla en hög kvalitet på kosten och barnen får den mat/specialkost de behöver utifrån sina behov. Förskolan är KRAV-certifierad.

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30-18.00.

Vi stänger 16.00 en gång per månad när vi har arbetsplatsträff.

På sommaren stänger vi fyra veckor. Utöver det har vi stängt för planeringsdagar två gånger per termin då vi planerar och utvärderar vår verksamhet. Då ges det även möjlighet för hela arbetslaget att gå på fortbildning. Information om när vi har arbetsplatsträffar och planeringsdagar får föräldrarna i början på varje termin.

Dokument


Så här arbetar vi

Till grund för verksamheten ligger Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Huddinges måldokument för förskolan.

Vi utformar vår verksamhet och miljö utifrån barnens aktuella behov med fokus på lek och social samvaro. Eftersom barnen har så olika funktionsnedsättningar och behov, behöver en del av lärande situationerna ske individuellt, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att erbjuda barnen möjlighet till samvaro med de andra barnen. Verksamheten har också fasta rutiner för att öka trygghet för barnen och göra vardagen förutsägbar.

Vi arbetar ständigt med barnens utveckling och lärande. Utvecklingen sker på olika plan och bestäms av det som är unikt för just det barnet och de erfarenheter barnet får.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla barnens kommunikation, något som är grunden för att kunna välja och vara delaktiga. Vi arbetar nära barnen för att få en bra relation och kunna tolka deras signaler. Vi anpassar kommunikationssätten utifrån varje barns behov, till exempel använder vi tecken som stöd, symboler och bilder.

Vi utformar miljön så att den är spännande, stimulerande och så utvecklande som möjligt, samtidigt som den möjliggör självständighet. Vi har till exempel en ”akkaplatta”, så att barnen med hjälp av touchkontroll kan förflytta sig själva.

Vi har ett sinnesrum som vi kallar för ”Vita rummet”. Här finns bland annat en vattensäng, bubbelrör, discokula och musikfåtölj. Syftet med aktiviteterna i rummet är att förstärka sinnesupplevelser, stimulera till rörelse och ge möjlighet till avslappning. Det kan användas enskilt eller av flera barn samtidigt för att öka gruppkänslan.


Föräldrasamverkan

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn på vår förskola. Vi vill ge föräldrar god insyn och möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi synliggör vår verksamhet genom portfolioarbete, dokumentation på förskolan i form av bilder och text, informationsbrev och föräldramöten. Där tar vi emot föräldrars synpunkter och åsikter för att kunna utveckla verksamheten utifrån det. Föräldrar kan också vara med och påverka verksamheten bland annat genom vår föräldraenkät. Det kan även vara aktuellt med en kontaktbok om barnet till exempel åker skolskjuts och man inte träffas dagligen.

Utöver detta har vi utvecklingssamtal och samtal tillsammans med habiliteringen varje termin. Vi utgår från vår pedagogiska dokumentation och reflekterar över hur vi tillsammans kan arbeta för att främja barnets utveckling. Den träning som barnet behöver sker både på förskolan och i hemmet.


Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?