Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ny förskola i Högmora

Nu kan du ansöka om plats på Högmora förskola

Högmora förskola öppnar på Tuvhopparvägen 3 den 18 oktober 2021. Högmora förskola är en kommunal förskola. Du kan redan nu ställa ditt barn i kö till förskolan via e-tjänsten för ansökan.


Ansök om plats

Du ansöker om en plats förskola eller pedagogisk omsorg under dagtid via e-tjänsten "Ansöka till förskola". Du kan också skriva ut en ansökningsblankett och posta ansökan till oss. 

Gå till e-tjänster och blanketter för förskola 

Välj ut tre förskolor eller pedagogisk omsorg och ange dem som dina önskemål. Barnet har rätt till en plats i sitt närområde. Har du önskat förskolor i ett annat område än ditt bostadsområde är det inte säkert att ni kan få plats i någon av de önskade alternativen då platserna i första hand behövs till barn boende i det området.

Omfattande fysiska eller medicinska behov

Om ditt barn har omfattande fysiska eller medicinska behov är det viktigt att kommunen vet om det när barnet placeras i en verksamhet. På så vis kan barnet redan när det börjar i verksamheten få det stöd det behöver i sin utveckling. I e-tjänsten för ansökan om plats för förskola kan du i rutan för övriga upplysningar berätta om barnets stödbehov.

Ansökan om plats i omsorg på obekväm arbetstid

Huddinge erbjuder omsorg på obekväm tid för familjer som behöver omsorg  på kvällar, nätter och helger, på grund av arbete.

Ansökan görs via e-tjänsten "Ansökan om plats till omsorg på obekväm arbetstid":

Gå till e-tjänster och blanketter för förskola 


Hitta förskolor i Huddinge

I Huddinge finns både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg (kallades tidigare familjedaghem).  

Läs om förskolorna på deras presentationssidor. Pedagogisk omsorg har också egna presentationer.

Jämför förskolorna innan du gör ditt val med tjänsten Jämför förskolor


Det finns flest lediga platser i augusti

Om du söker en plats till höstterminen som börjar i augusti är det större chans att få ett av dina önskemål. Under resten av året finns det bara ett fåtal lediga platser om ett barn slutar eller om vi öppnar nya förskoleavdelningar. 

Om du inte får en plats på något av dina önskemål eller i närheten kommer vi att erbjuda dig en annan ledig plats. Det kan både vara en kommunal eller en fristående förskola, utgångspunkten är att förskolan ska ligga så nära barnets hem som möjligt. Du står då fortfarande kvar i kön till dina önskemål. 

Du behöver skicka en ny ansökan om du ändrar dig

Om det är mer än fyra månader före det datum ditt barn behöver platsen kan du ändra ditt önskemål utan att din kötid påverkas. Om du gör en ny ansökan behöver du uppge dina önskemål igen.


Du har rätt till en plats för ditt barn

Du som är folkbokförd eller är på väg att folkbokföra dig i Huddinge kommun har rätt att söka plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Huddinge kommun har platsgaranti 

I Huddinge kommun är det platsgaranti. Det betyder att du har rätt att få en plats för ditt barn i en kommunal förskola, en fristående förskola eller i pedagogisk omsorg. Garantin gäller om din ansökan har kommit in fyra månader före det datum ditt barn behöver platsen.

Ska du flytta till Huddinge kommun?

Du som ska flytta hit kan ansöka om en plats, även om du inte har hunnit folkbokföra dig här ännu. När du ansöker skriver du din nuvarande adress i adressfältet, i fältet ”Övrigt” skriver du din nya adress och vilket datum du ska flytta. Barnet kan få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg först efter det datum du angett att ni kommer att vara folkbokförda i kommunen.

Om inflyttningen till kommunen blir försenad behöver du meddela det till barn- och utbildningsförvaltningen. Din hemkommun måste då få möjlighet att yttra sig innan barnet kan börja sin placering. Fullföljs inte inflyttningen alls till kommunen hanteras det som att barnet skulle flytta från kommunen. Platsen sägs då upp efter en månad.


Tacka ja eller nej inom åtta dagar när du blir erbjuden en plats

När du har fått en plats skickar vi ett erbjudande till dig med e-post (om mejladress finns, annars skickar vi med post).

När du har fått ett erbjudande om en plats är det viktigt att du svarar ja eller nej inom åtta dagar, annars kan du förlora din plats.

Tacka ja eller nej till platsen via e-tjänsten 

Du tackar ja till din plats genom att logga in på förskolans e-tjänst och fylla i dina uppgifter. Du behöver en e-legitimation för att kunna logga in.

Tackar du nej till den plats barnet erbjudits gäller inte platsgarantin längre eftersom du redan blivit erbjuden en plats. Barnet tas då bort från kön. För att återigen ställa barnet i kön och få ett nytt garantidatum för barnet behöver du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten.

Gå till e-tjänster för förskola

För frågor, skicka ett mejl till servicecenter@huddinge.se


Du kan söka förskoleplats i en annan kommun

Du kan önska förskola och familjedaghem i en annan kommun än Huddinge. Ta själv kontakt med den kommun och den förskola där du vill söka plats. De bestämmer om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen har intygat att du får den plats du önskar, skickar du ansökan till oss på Huddinge kommun. Vi och den mottagande kommunen eller förskolan måste komma överens för att du ska få platsen. 

Blankett för ansökan om förskoleplats i annan kommun


Ska du flytta från Huddinge kommun?

Om du ska flytta från kommunen ska du säga upp ditt barns förskoleplats minst en månad innan ditt barn ska sluta. Det gäller för platser i både kommunal och fristående verksamhet.

Säg upp din plats genom att fylla i en blankett som du skickar till förskoleavdelningen. 

Blankett för uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ditt barn får behålla sin plats i Huddinge i en månad från och med flyttdatumet. Platsen för barn som är inskrivna i kommunal verksamhet sägs upp automatiskt från det datum då barnet skrivs i en annan kommun om ingen uppsägning inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen innan. Barn inskrivna i fristående verksamhet har möjlighet att få behålla platsen även när de bytt folkbokföringskommun. Den fristående verksamheten kommer då överens med den nya hemkommunen om placeringen.

Ett barn kan, om det föreligger särskilda skäl för att få bli mottagen i en kommunal förskola i annan kommun få behålla sin plats även efter det att familjen folkbokförts i en annan kommun. En prövning av de särskilda skälen görs vid varje enskilt fall.

Ansökan om att få behålla förskoleplatsen vid flytt till en annan kommun 


Ansökan om förskoleplats i Huddinge kommun för barn folkbokfört i annan kommun

Som vårdnadshavare kan du ansöka om förskoleplats i förskola i Huddinge kommun. Ansökan till en fristående förskola görs direkt till förskolan. Ansökan till en kommunal förskola görs via e-tjänsten för ansökan om förskoleplats. Gå till e-tjänster för förskola. För att ett barn som är folkbokförd i annan kommun ska kunna erbjudas plats i Huddinge kommun utifrån önskemål krävs att platsen inte behövs till ett barn som bor i Huddinge kommun. Om vi kan erbjuda er plats kommer erbjudandet att vara tidsbegränsat.

Barn som är folkbokförda i annan kommun kan ha rätt till plats i en kommunal förskola i Huddinge kommun om barnet har särskilda skäl att få gå i kommunen. Särskilda skäl kan till exempel vara att barnet är jourhems- eller familjehems placerat i Huddinge kommun. Vårdnadshavare som söker plats utifrån särskilda skäl anger det i fältet för övriga upplysningar. Förvaltningen kommer sedan att kontakta er för att få mer information om de särskilda skälen och en prövning sker i varje enskilt fall om barnet har särskilda skäl att bli mottagen i en kommunal förskola i Huddinge kommun.


Allmän förskola

Ansöker du om allmän avgiftsfri förskola för ett barn som inte redan är placerat på en förskola görs en ansökan om förskoleplats i kommunens e-tjänst enligt samma rutin som för övriga barn.

E-tjänst Ansökan till förskola

I rutan för övriga upplysningar i e-tjänsten skriver du att du önskar allmän avgiftsfri förskola för ditt barn. Barnet står sedan i kö till en förskoleplats utifrån samma princip som övriga barn och fördelas plats enligt kommunens turordning.

Skulle vårdnadshavarnas behov av vistelsetid förändras, till exempel på grund av förvärvsarbete eller studier, behåller barnet sin plats på den förskola hen är placerad.

Vårdnadshavare vars barn redan har en plats på en förskola och som önskar ändra vistelsetiden för barnet till allmän avgiftsfri förskola anmäler detta till Huddinge kommun genom att skicka e-post till servicecenter@huddinge.se


Uppdaterad 25 november 2021

Var informationen till din hjälp?