Förskolan Myrstacken

Om oss

Myrstacken är en fristående förskola i Vårby som drivs av Norlandia Görskolor. Vi erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Myrstackens förskola ligger på Myrstuguberget med en strålande utsikt över Mälaren och Albysjön samt närhet till skog och grönområden.

Vi erbjuder cirka 75 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Myrstacken är inrymd i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi arbetar för en hållbar framtid där vi lägger grunden för barnens förståelse för en hållbar värld. Vi har en stor utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker. 

Myrstacken är en mångkulturell förskola där vi arbetar interkulturellt och med alla människors lika värde. Vi behandlar varandra utifrån egna förutsättningar och visar hänsyn och respekt för människors olikheter.

Ett samarbete mellan Norlandia och Generation Pep har utmynnat i NorlandiaSkuttet, vilket innebär att vi erbjuder daglig pedagogiskt ledd fysisk aktivitet och organiserad utevistelse flera gånger per dag och att barnen serveras näringsriktig mat.

Vi har ett förhållningssätt som utgår från Kunskap & Innovation. Med kunskap menar vi att vårt pedagogiska arbete bygger på forskning och beprövad erfarenhet och har en vetenskaplig grund. Vi är aktiva och tar del av ny forskning och nya rön och vårt pedagogiska arbete ska alltid ligga i framkant.

Ett innovativt arbetssätt utgår från varje barns enskilda förmågor, kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar och inspirerar barnet att lära sig och vilja mer. Vi hittar nya innovativa sätt att främja utveckling för varje enskilt barn. Med en genomtänkt lärmiljö, ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt samt nära relationer mellan barn och pedagoger skapar vi nya upptäckter - varje dag

Mat med Smak är vårt måltidskoncept som beskriver hur vi arbetar med kost och måltider i Norlandia. MatmedSmak bygger sin verksamhet på några viktiga idéer där måltiden, en tydlig matprofil och ett genomtänkt system kring näringsriktighet, matglädje och hållbarhet skapar en bas. Vi har egen kokerska och är KRAV-certifierade på 50 procent. 

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Personalen har cirka fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg under dessa dagar måste du meddela rektor eller biträdande minst tre veckor innan.


Föräldrasamverkan

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot "Tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa". 

Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.

Vi har föräldraråd som består av cirka åtta föräldrar och två personal, som träffas regelbundet och diskuterar verksamheten. 

Vi bjuder bland annat in alla föräldrarna till vårfest, att fira FN-dagen med oss och att se vårt årliga luciatåg. Våra föräldrar är även välkomna att delta i verksamheten genom att vara med en dag på förskolan.  


Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?