Förskolan Vårängen

Om oss

Vårängen är en förskola med språk och kommunikation i fokus. Vi har två huvudspråk hos oss – talad svenska och teckenspråk. Hos oss finns både traditionella och integrerade barngrupper där barnen har språkstörning, hörselnedsättning eller CI (cochleaimplantat). Hos oss ska alla barn kunna kommunicera och utvecklas efter sina egna förutsättningar och på så sätt få en god självbild. Vårängen ligger nära naturen intill Karolinska sjukhuset i Huddinge, med närhet till kommunikationer som bussar och pendeltåg. Här har vi en genomtänkt, lustfylld och lärande miljö både inne och ute.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Vi vill samarbeta med föräldrar.

Varmt välkommen till oss!


Föräldrasamverkan

Samarbetet med föräldrar är väldigt viktigt för oss och vi har föräldraråd, föräldramöten, föräldrasamtal och andra tillfällen där vi möts, till exempel gårdsdagar, familjefika och lucia.

Utvecklingssamtal

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. Då diskuterar vi tillsammans ditt barns tid på förskolan och pratar utförligare om ditt barns trivsel, utveckling och förändrade kunnande. Inbjudan att delta en hel dag Alla vårdnadshavare är välkomna att delta under en hel dag på förskolan. Vårdnadshavaren bestämmer lämplig dag i samråd med förskolan.
Schoolsoft

Schoolsoft

Schoolsoft är ett verktyg för kommunikation och dokumentation. Du som förälder kommer genom verktyget att enkelt kunna ta del av vad som sker hos oss på dagarna och fånga upp ditt barns tankar och reflektioner hemma. Våra pedagoger får i sin tur underlag för reflektion, analys, uppföljning och utvärdering som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete.
När ditt barn börjar hos oss får du inloggningsuppgifter till verktyget. I Schoolsoft får du även information från förskolans ledningsteam.

Årlig kundundersökning (NKI – NöjdKundIndex)

Två gånger per år får föräldrar svara på enkäter om förskolan och dess verksamhet. En enkät från Huddinge kommun och en från Pysslingen. Resultatet från enkäterna är någonting som vi analyserar och arbetar med under hela verksamhetsåret för att ständigt arbeta mot utveckling och hög kvalitet på vår förskola.


Så här arbetar vi

Välkommen till Fjärilen

Fjärilen är en yngrebarnsavdelning med barn mellan 1-2,5 år. Vi arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik. Vi ser hela barnets vistelsetid som lärorik, vilket innebär att vi medvetet skapar lärandesituationer och utmaningar.
Miljön utformas utifrån barnens behov och intressen.
Vi vill förstärka och stödja barnens språkutveckling, genom att tillföra sinnligt material så som sångpåsar, flanosagor, bilder och tecken som stöd. Mycket sång, musik, rörelse och skapande aktiviteter finns i vår vardag. Utelek är en viktig del av dagen då vi även utforskar vår skog och närmiljö.
Viktigt i vårt arbete är att vi vuxna är aktiva med barnen och har roligt tillsammans. Vi delar ofta in barnen i små grupper, vilket bidrar till att alla barn blir sedda och vi
kan se varje barns individuella behov.

Välkommen till Myran

Myran är en avdelning med barn i åldern 2,5 – 6 år. Barnen möter engagerade vuxna som ser barns möjligheter att utforska sin omvärld.
Barnen har inflytande i sin vardag och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ så att tilltron till den egna förmågan utvecklas. Vi stärker barnens språkutveckling genom material som sago/sångpåsar, flanosagor, bilder och tecken som stöd, sång, musik, dans och rörelse. Miljön är föränderlig där vi sätter barnens behov och intressen i centrum och ger utrymme för barnens egna fantasier och kreativitet i lek och lärande. Matematik är en naturlig del i vår verksamhet både inomhus och utomhus.
Utforska vår skog och närmiljö är en viktig del i vår verksamhet. Liksom att dela upp oss i mindre grupper så att alla barn blir sedda och vi kan se varje barns individuella behov. Att vistas ute och utforska vår skog och närmiljö är en viktig del i vår verksamhet. Liksom att dela upp oss i mindre grupper så att alla barn blir sedda och vi kan se varje barns individuella behov.

Vårängens språkförskola

Vårängens språkförskola består av två avdelningar, Humlan och Biet.
Här arbetar vi enligt Språkförskoleföreningens rekommendationer med små barngrupper, hög personaltäthet och logopedbehandling. Språkförskolan bedrivs i samarbete med Funktionsområde logopedi på Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting.

Språkförskolan är ett alternativ till vanlig barnomsorg för barn med grav språkstörning samt språkstörning i kombination med hörselnedsättning. Språkstörningen ska inte bero på andra funktionsnedsättningar, till exempel psykisk utvecklingsstörning eller autism.

Alla barn erbjuds språkträning

Språkförskolan på Vårängen erbjuder språkträning på olika sätt: träning med logoped individuellt och i grupp och språklig stimulans i alla vardagliga aktiviteter såsom matsituation, samling och påklädning. Personalen arbetar medvetet för att stärka barnens förmåga till gemensam lek.

Så ansöker du om plats

För att ansöka om plats hos oss på Vårängens språkförskola krävs remiss från logoped. Det är hemkommunen som beviljar och finansierar platsen. Om du är nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att boka en tid för att komma och hälsa på ! Kontakta rektor Annette Lassus på telefon 073-9343173 eller annette.lassus@pysslingen.se Läs mer på vår hemsida; http://www.pysslingen.se/varangen/om-oss/om-varangens-sprakforskola/

Ekorren

Ekorren är en integrerad avdelning för barn med hörselnedsättning och CI.
Barnen går tillsammans med hörande barn åldrarna 1-6 år. Avdelningen är indelad i två hemvister för att på bästa sätt ge barnen en lugn och trygg lärande miljö. Lokalerna är ljud- och ljusanpassade med till exempel T-slinga, plattor i taket, tassar och filttyg i lådor och under möbler och med extra mycket mattor på golvet.

Vår profil är tvåspråkig, talad svenska och teckenspråk samt tecken som stöd. Kommunikationen sker i första hand på talad svenska. Vi pedagoger är viktiga språkförebilder som arbetar mycket medvetet och aktivt som modeller för att stimulera och utveckla barnens talspråksutveckling och lärande utifrån varje enskilt barn och dess förutsättningar och behov.

Små barngrupper och hög personaltäthet

Våra små barngrupper och höga personaltäthet gör att vi arbetar med barnen i små grupper för bästa ljud, koncentration och talmiljö vilket gör att vi kan ge varje barn tid för kommunikation. Vi arbetar med visuell förstärkning genom bilder och text som kompletterar och förstärker språkutvecklingen.

Pedagoger med specialkompetens

På avdelningen arbetar både hörande och döva pedagoger. Alla har utbildning inom hörselområdet och kunskaper i teckenspråk. Just nu är vi 6 pedagoger som jobbar på Ekorren.


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?