Förskolan Daggkåpan

Om oss

Daggkåpan är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor tillsammans med Dagsvärmaren, Elden och Draken.

Här på förskolan Daggkåpan träffar du delaktiga och utforskande barn och vuxna som möts i kreativa lärandemiljöer för att uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt. Vi reflekterar kring vår värdegrund och hjälper varandra att få bredare perspektiv på livet!

Vi finns i Stensängsområdet, ett trevligt och naturnära villaområde med gångavstånd till Stuvsta pendeltågsstation.

Våra avdelningar

Vi har fem åldersindelade avdelningar som heter Monet, Selma, Picasso, Mozart och Vivaldi. Personalen på avdelningarna består av förskollärare och barnskötare.

Förskolan invigdes 2002 och har öppna och ljusa lokaler med en stor och utmanande gård i nära anslutning till skogen. Vår genomtänkta miljö och vårt variationsrika material ser vi som en viktig del av den pedagogiska verksamheten.

Vi har en kock som lagar god och ekologisk mat från grunden i vårt kök på förskolan.

Stuvsta förskolor

Förskoleområdet Stuvsta förskolor är nätverk som består av kompetenta pedagoger och barn som möts i olika sammanhang för att berika varandra. Vi samarbetar på olika sätt, bland annat genom nätverk, studiebesök och kompetensutveckling för pedagoger. Vid sommar- och juluppehåll slår vi ihop förskolorna och en förskola i förskoleområdet eller kommunen är då öppen för de barn som har behov av omsorg.

Här finns information som ni behöver känna till som föräldrar i Stuvsta förskolor

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Öppnings- och stängningsavdelning är avdelning Monet. 

Studiedagar

Personalen har två studiedagar per termin då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Under dessa dagar är förskolan stängd.

Om du som förälder inte kan ordna med barnomsorg på egen hand på studiedagarna måste du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Studiedagar under hösten

Måndagen den 2 september 2019
Måndag 28 oktober 2019


Så här arbetar vi

Förskolan Daggkåpans utbildning sker i enlighet med läroplanens mål, riktlinjer och inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som sätter barnens lärande i centrum. Detta innebär att vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete med omsorg, lärande och utveckling.

Vårt arbetssätt bygger på observationer, reflektioner och pedagogisk dokumentation i ett lärande som blir meningsfullt, kreativt utforskande och i takt med vår samtid.

För att på bästa sätt stimulera barnens lärande och utveckling delar vi in barnen i små grupper under en del av dagen.

Vi ser olikheter som en tillgång och arbetar för att se och stärka varje enskilt barn. Vi vill ge alla barn en möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, genom t.ex. musik, skapande, rörelse och digitala verktyg.


Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi ser föräldrarna som en stor tillgång i vår verksamhet. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar en relation mellan föräldrar och förskolan som varar flera år framåt.

På Daggkåpan träffar vi föräldrarna vid:

  • informationsmöte för nya föräldrar
  • introduktionssamtal
  • utvecklingssamtal där vi tillsammans utformar barnets utvecklingsplan, en gång per termin
  • föräldramöte, en gång per termin
  • fester som höstfest och Lucia, vernissage och drop-in.
  • daglig kontakt vid hämtning och lämning.
  • regelbundna informationsbrev via e-post från avdelningarna.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Monet (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 310 33
Selma 08-535 310 36
Picasso 08-535 310 32
Mozart 08-535 310 35
Vivaldi 08-535 310 34

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?