Förskolan Dagsvärmaren

Om oss

Dagsvärmaren är en kommunal förskola som tillsammans med fyra andra förskolor ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor. Vi finns i Myrängen, ett trevligt och naturnära bostadsområde.

Vi är en förskola som förnyas och utvecklas utifrån barnens behov och intressen. Vi vill att barnen, med alla sina sinnen, ska få möjlighet att utforska, uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt, i en kreativ miljö.

Våra miljöer och material ser vi som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Detta för att vi vill möta barnen utifrån deras behov, intressen och utveckling. Vi är extra stolta över vår stora gård som erbjuder en variationsrik miljö full av utmaningar och möjligheter till lek, rörelse och utforskande.

Vår kock lagar god och ekologisk mat i vårt kök på förskolan. Vi har också vår lokalvårdare som ansvarar för matsalen och städning av våra lokaler.

Stuvsta förskolor är ett pedagogiskt nätverk som består av kompetenta pedagoger och barn som möts i olika sammanhang och berikar varandra. Vi samarbetar på olika sätt genom kompetensutveckling för pedagoger, nätverk, studiebesök och sommar- och juluppehåll då vi slår ihop förskolorna. En förskola i förskoleområdet är då öppen för de barn som har behov av omsorg.

Här finns information som ni behöver känna till som föräldrar i Stuvsta förskolor.

Våra avdelningar

Vi har fem åldersindelade avdelningar som heter Ockra, Indigo, Umbra, Sienna och Magenta. Personalen på avdelningarna består av förskollärare, barnskötare och bildpedagoger.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Öppnings- och stängningsavdelning är avdelning Umbra.

Studiedagar

Personalen har två studiedagar per termin då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Under dessa dagar är förskolan stängd. 

Om du som förälder inte kan ordna med barnomsorg på egen hand under studiedagarna måste du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Studiedagar under våren

Måndagen den 6 februari 
Torsdag 23 maj

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta innebär att vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete. För oss är det viktigt att barnen ska känna sig kompetenta och utvecklas i vår verksamhet och miljö. Vi sätter barnens lärande i centrum. Ett lärande som är meningsfullt, kreativt, utforskande och i takt med vår samtid.

Vi organiserar vår pedagogiska verksamhet i projekt där barnen är delaktiga från början. Under 2011-2012 kommer vi att fördjupa oss särskilt i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa ämnen är naturligt integrerade i vårt projektarbete.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla vår verksamhet. Härigenom reflekterar barnen kring pågående projekt när de vill och dessutom inspireras i sin lek och sitt skapande.

Ordet MÖTEN är en kärna i vår verksamhet och representerar våra värdeord:
Meningsskapande
Ömsesidighet
Tillit
Engagemang
Nyfikenhet


Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar en relation mellan föräldrar och förskolan, som varar flera år framåt.

Vi har olika forum för att samtala kring förskolans verksamhet:

  • utvecklingssamtal där vi utformar barnets utvecklingsplan, en gång per termin
  • föräldramöte, en gång per termin
  • förskolerådsmöte med föräldrarepresentanter från varje avdelning plus ledning, en gång per termin
  • fester, vernissage, drop-in och traditioner på förskolan.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Ockra  08-535 380 27
Indigo 08-535 308 37
Umbra (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 380 26
Sienna 08-535 380 25
Magenta 08-535 308 38
Kök 08-535 380 28

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?