Förskolan Draken

Om oss

Draken är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Stuvsta förskolor. Förskolan är centralt belägen vid Kvarnbergsplan med närhet till skog och parker.

Draken - en förskola i tiden, där har alla förutsättningar att lyckas.

Vi är en förskola som förnyas och utvecklas utifrån barnens behov och intressen. Vi vill att barnen, med alla sina sinnen, ska få möjlighet att utforska, uppleva och lära tillsammans på ett meningsfullt sätt, i en kreativ miljö.

Vi arbetar med åldersindelade grupper för att kunna anpassa miljö och material till barnen. Avdelningarna heter Safiren, Rubinen, Smaragden och Diamanten. Personalen på avdelningarna består av förskollärare och barnskötare.

Vår miljö och vårt material ser vi som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Detta för att vi vill möta barnen utifrån deras behov, intressen och utveckling. Vi har en härlig gård som erbjuder en variationsrik miljö full av utmaningar och möjligheter till lek, rörelse och utforskande.

Vår kock lagar god och ekologisk mat i vårt kök på förskolan. Vi har också vår lokalvårdare som ansvarar för städning av våra lokaler.

Stuvsta förskolor är ett pedagogiskt nätverk som består av kompetenta pedagoger och barn som möts i olika sammanhang och berikar varandra. Vi samarbetar på olika sätt genom kompetensutveckling för pedagoger, nätverk, studiebesök och sommar- och juluppehåll då vi slår ihop förskolorna. En förskola i enheten är då öppen för de barn som har behov av omsorg.

Här finns information som ni behöver känna till som föräldrar i Stuvsta förskoleområde.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Öppnings- och stängningsavdelning är avdelning Safiren.

Studiedagar

Personalen har två studiedagar per termin då vi arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Under dessa dagar är förskolan stängd.

Om du som förälder inte kan ordna med barnomsorg på egen hand under studiedagarna måste du anmäla detta till pedagogerna senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Studiedagar under våren

Måndagen den 6 februari 
Torsdag 23 maj

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete. För oss är det viktigt att barnen ska känna sig kompetenta och utvecklas i vår verksamhet och miljö. I ett lärande som är meningsfullt, kreativt, utforskande och i takt med vår samtid.

Vi skapar miljöer som är utmanande och föränderliga utifrån barnens intressen och behov. Det ska finnas möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Barnen får tillfälle till att forska och upptäcka olika fenomen och deras förvandlingar. Barnen och pedagogerna är medforskare tillsammans inom det projekt som barnen visat intresse för. Barn och pedagoger lär av varandra, samarbetar och möts i varandras olikheter.

Vi organiserar vår pedagogiska verksamhet i projekt där barnen är delaktiga från början. Barnens tankar och idéer är vägledande i projekten och deras läroprocesser är i fokus. 

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla vår verksamhet. Härigenom reflekterar barnen kring pågående projekt när de vill och dessutom inspireras i sin lek och sitt skapande - det blir ett språkverktyg.


Föräldrasamverkan

Vår förskola utvecklas i samverkan med föräldrarna. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid för att ge varje barn förutsättningar att lyckas. Då föräldrarna får besked om en plats på förskolan börjar en relation mellan föräldrar och förskolan, som varar flera år framåt.

Vi har olika forum för att samtala kring förskolans verksamhet:

  • utvecklingssamtal där vi utformar barnets utvecklingsplan, en gång per termin
  • föräldramöte, en gång per termin
  • fester som vernissage, drop-in och traditioner på förskolan.
  • informationsmöte för nya föräldrar.
  • inskolningsmaterial.
  • daglig kontakt vid hämtning och lämning.
  • regelbundna informationsbrev från avdelningarna via e-post.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Safiren (öppnings- och stängningsavdelning) 08-535 308 33
Rubinen 08-535 308 33
Smaragden 08-535 308 16
Diamanten 08-535 308 16

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 17 maj 2019

Var informationen till din hjälp?