Förskolan Fugan

Om oss

Förskolan Fugan är en kommunal förskola i Österleds förskoleområde och ligger i Skogås i Östra Huddinge.

Närheten till både stad, skog och sjö gör att barnen på olika sätt får möjlighet att utforska sitt närområde under sin vistelse på förskolan.

Inom Österleds förskoleområde utgår vi alltid från barnens vardag och erfarenhetsvärld. Vi har ett projekterande arbetssätt och använder oss av pedagogisk dokumentation, vilket är ett verktyg för att få syn på barnens lärande och kontinuerligt utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Utifrån gemensamma teman formas olika projekt beroende på vad barnen verkar intresserade av och upptagna av att förstå.

Barnens inneboende drivkraft och kreativitet är kärnan i vår verksamhet och vi anser att alla människors olikheter ger oss fler möjligheter. De vuxna är medforskande pedagoger vars uppgift är att organisera och planera utifrån det barnen är intresserade av. Pedagogerna arbetar för att erbjuda miljöer och material som fängslar, förundrar, roar och förbryllar barnen.

I området har vi en bildpedagog och pedagogista som på olika sätt arbetar med barn, pedagoger och ledning för att utveckla och utmana den kreativa verksamheten på förskolorna, samt med att utveckla vårt arbete med projekterande arbetssätt. Vi har också en specialpedagog som tillsammans med pedagogerna arbetar för att utveckla verksamheten, så att den passar alla barn oavsett vilka förutsättningar de har.

Till förskolan Fugan är alla välkomna! Vi ser varandras olikheter som en resurs och behandlar alla med respekt. Barn är kompetenta. Vi tror på barnens egen förmåga och tar tillvara på deras tankar och idéer. Tillsammans utforskar vi världen på ett nyfiket och lekfullt sätt.

Både barn och föräldrar är viktiga för oss på Fugan - tillsammans skapar vi vår förskola.

Om oss

Förskolan Fugan består av två hus, omgärdade av varsin fin gård med asfalt och skogspartier. Där är vi ute och leker och rör på oss varje dag. Vi har vackra omgivningar och går ofta på skogspromenader.

Det lilla huset är vår småbarnsförskola som är anpassad för de minsta barnen i åldern 1–3 år. Där ligger avdelningarna Björnen och Humlan. De äldre barnen har sin verksamhet i det stora huset som är inrett efter deras mognad och ålder på cirka 2,5–5 år. Där ligger avdelningarna Ekorren, Nyckelpigan och Fjärilen.

Vi samarbetar mellan husen, har en fin gemenskap och besöker gärna varandra.

Maten

Vi har en egen kokerska som lagar maten som serveras på förskolan. Så mycket som möjligt lagas från grunden, utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi värnar om miljön och strävar efter en hållbar utveckling och har idag cirka 50 % ekologiska livsmedel.

En del av Österleds förskoleområde

Fugan, Svanen, Svalan, Sångfågeln och Trubaduren bildar tillsammans Österleds förskoleområde. Under sommar och jul slår vi ihop verksamheterna under några veckor och håller endast öppet på en eller två av förskolorna.

Inkluderad tal- och språkavdelning

I Österleds förskoleområde har vi en tal och språkavdelning där det går 15 barn i åldern 3-5 år, varav fem av barnen har diagnos språkstörning. På avdelningen arbetar pedagogerna projektinriktat som på de andra avdelningarna, men även extra med att förstärka barnens tal, språk och kommunikation med stöd och hjälp av en talpedagog och olika metoder som tecken som stöd, och bildstöd.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Varje år har vi fyra studiedagar, två per termin. Du får i god tid information om vilka dagar som gäller på din förskola.

Dokument


Så här arbetar vi

Roligt lärande

Roligt blir det när vi utgår från barnen och bygger vidare på deras nyfikenhet och intressen. Vi brukar säga att vi arbetar ”medforskande”. Tillsammans med barnen upptäcker och utforskar vi världen.

Eftersom barn har en naturlig lust att lära och använder leken för att göra tillvaron begriplig ger vi dem bra förutsättningar för att kunna leka och fantisera. Tillsammans med barnen skapar vi miljöer och erbjuder material som inbjuder till lek och kreativitet.

Rikt språk med hela kroppen

Vi använder ett rikt talspråk och ser till att alla barn får utrymme att prata. Vi utforskar språket genom litteratur, sång, rörelse, ramsor, kroppsspråk och teckenkommunikation. Barnen får också uttrycka sig i bild och form. Vi har en bildpedagog som kommer till oss regelbundet och för att arbeta med oss och barnen.

Matematik finns överallt

I vår vardag, inne och ute finns matematiska ord som längd, vikt, form, antal och mängd. Vi synliggör matematiken genom att leka och prata om begreppen och ge barnen matematiska utmaningar att lösa.

Utforskar och experimenterar

Vi lär oss om naturvetenskap och teknik i vår närmiljö. På förskolans gård eller i skogen intill utforskar vi vatten, stenar, pinnar och sand. Barnen får använda alla sina sinnen och sin kreativitet. Ibland genomför vi enklare experiment tillsammans för att väcka nyfikenhet och utmana våra tankar. Barnen på Fugan får också bygga och konstruera saker i olika material både inne och ute.

Lyssnar på barnen

Barnen har stort inflytande i sin vardag här på förskolan. I vår spännande och inbjudande miljö kan de se, nå och själva ta för sig av det som är intressant för just dem. Vi reflekterar tillsammans med barnen kring det vi varit med om eller upptäckt och får på så vis ta del av barnens funderingar och frågor.


Föräldrasamverkan

Inskolning

Alla barn är olika och därför är inskolningen en individuell process för varje barn.

Vi anpassar introduktionen efter varje barn och därför tar introduktionen olika lång tid. För de yngsta barnen tar introduktionen oftast längre tid medan barn som har tidigare erfarenhet av förskola, oftast behöver lite kortare tid för att känna sig trygga. Ibland har vi även gruppintroduktioner för flera barn och familjer samtidigt.

Introduktionen syftar till att barn och familjer skall lära känna förskolans verksamhet i lugn takt.

Lyssnar på föräldrarna

Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig och ett bra tillfälle att stämma av saker mellan hemmet och förskolan. Du kan även följa verksamheten på förskolan bland annat via den pedagogiska dokumentation som finns på avdelningarna.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en till två gånger per år, föräldramöten, drop in-träffar, gårdsfester och familje-knytis med mera.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och att varje barn och förälder ska få ett bra bemötande hos oss.


Kontakta oss

Avdelningar

Småbarnshuset 08-535 349 10
Storbarnshuset 08-535 349 11/36

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?