Förskolan Fullersta

Om oss

Fullersta förskola är en kommunal förskola som ingår i förskoleområdet Fullersta tillsammans med förskolorna Fölet, Örtagården, Fridhem och Furuhöjd.

Fullersta förskola består av tre avdelningar i två hus. Avdelningen Stjärnan, som ligger i huset vid Mossvägen, har barn som är 3-5 år och avdelningarna Solen och Månen, som ligger i det nedre huset, har barn som är 1-4 år. Där finns även personalutrymmen och kök, där vår kock lagar maten utifrån riktlinjer från Livsmedelsverket och Huddinge kommun. Vi strävar efter att ha en hög andel KRAV-märkta livsmedel och arbetar för en hållbar utveckling.

Vi som arbetar med barnen har barnskötarutbildning, förskollärarutbildning eller lärarutbildning och vi tar emot praktiserande förskollärarstudenter. Det finns en kock och en lokalvårdare.

Vårt gemensamma mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande genom att erbjuda en god pedagogisk verksamhet som är rolig, trygg och lärorik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Närmiljön

Fullersta förskola ligger i ett område med blandad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus. Förskolan har en stor fristående gård som ger barnen möjligheter till utforskande, lärande, nyfikenhet och lek. Gården är kuperad med ett flertal träd och buskar, där finns bland annat cykelvägar, lekstugor, gungor, ett flertal sandlådor, rutschkanor, en större gräsplan för boll- och rörelselekar och även en asfalterad plan.

Inom promenadavstånd finns Fullerstaparken, skogen, olika lekplatser, biblioteket, centrum och närhet till kommunikationer.

Om ni vill komma och besöka vår förskola inför förskoleval är ni välkomna att kontakta Nina Rahim, administratör, på nina.rahim@huddinge.se för att boka en tid.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har två planeringsdagar per termin då förskolan är stängd. Då arbetar pedagogerna med reflektioner, utvärderingar och kompetensutveckling. Du får i god tid information om när dagarna äger rum.

En eftermiddag i månaden har pedagoggruppen arbetsplatsträffar på eftermiddagen som startar 16.00. Vid dessa tillfällen ber vi er föräldrar att hämta era barn senast 15.45.

Under minst fyra veckor på sommaren samarbetar Fullersta förskolor och bara en av förskolorna har öppet. Förskolan som har öppet varierar beroende på antalet närvarande barn.

Dokument


Så här arbetar vi

Pedagogerna som arbetar med barnen har barnskötarutbildning, förskollärarutbildning eller lärarutbildning och det finns en kokerska, en lokalvårdare och vi tar emot förskollärarstudenter.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö-98 (Reviderad 2010), Skollagen 2010:800, Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolorna i Huddinge kommun).

Utdrag ur Lpfö 98/10:

”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”

Lärande och utveckling pågår ständigt på förskolan både på individnivå och gruppnivå, genom utforskande, delaktighet och nyfikenhet. Under rutinsituationer som påklädning, handtvätt, matsituation, i gruppaktiviteter, på rörelsen eller i någon skapande aktivitet utvecklas motorik, språk, matematik, kunskaper i natur och teknik samt samarbetsförmåga, social kompetens och förmåga att ta instruktioner.

Leken

Vi lär genom lek. Vi stimulerar språkutvecklingen genom att barnen får sjunga, ramsa, höra sagor, lyssna, berätta och leka grupplekar och uppmuntras till kommunikation och dialog. Barnen har vattenlek/bygglek och skapande verksamhet där vi arbetar med olika material utifrån barnens intresse och delaktighet. Barnen utvecklar genom detta sin förmåga att bygga, skapa och konstruera.

Matematik integreras i vardagen och vi lär i stunden när till exempel frukter delas och vi samtalar om halv och hel och antalet bitar. Vi sorterar leksaker och spelar spel och vi letar former i omgivningen Barnen får möjlighet att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vi arbetar aktivt med barnen kring hållbarutveckling för att utveckla intresse och förståelse för naturens kretslopp. Vi har som exempel deltagit i Håll Huddinge rent och sorterar och återvinner papper, glas och metall och planterar växter.


Föräldrasamverkan

Utdrag ur Lpfö 98/10:
”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”.

Förskolan är ett komplement till hemmet. Du ska veta att din roll som förälder är oerhört viktig och respekterad. Samverkan och delaktighet med förskolan är nödvändig och av stor vikt för barnets omsorg och utveckling. Vi vill att ni som föräldrar blir delaktiga i förskolans verksamhet, genom att erbjuda olika möjligheter till inflytande och delaktighet:

  • Introduktion för barn och föräldrar. När barnet börjar på förskolan har vi en föräldraaktiv introduktion som tar cirka två veckor. Introduktionen börjar med en halv första dag då ni bekantar er med förskolans miljö. Dag två till fyra är ni med hela dagarna för att bekanta er med förskolans verksamhet. Detta innebär att du som förälder är med på förskolan och är aktiv, barn och förälder är med i de aktiviteter som normalt sker på förskolan. Från femte dagen och framåt anpassas introduktionen individuellt efter varje barn.
  • Dagliga kontakten, som vi anser är mycket viktig.
  • Utvecklingssamtal. Pedagoger och vårdnadshavare träffas utan barn på uppgjord tid en gång per termin och pratar om hur verksamheten stödjer barnets utveckling och lärande.
  • Föräldramöten där pedagoger och föräldrar träffas kvällstid (utan barn), en gång per termin eller efter behov. 
  • Föräldraforum som består av föräldrarepresentanter från avdelningarna och någon ur pedagoggruppen, samt förskolechef. Föräldraforumet träffas en gång per termin.
  • Information på ytterdörrar och whiteboard.
  • Drop in-kaffe, Luciafirande, vårstäddag, sommarfest och avslutning – då träffas vi tillsammans med barnen.
  • Informationsbrev till alla föräldrar vid behov.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Solen 08-535 309 72 fullersta-solen@huddinge.se
Månen 08-535 309 73 fullersta-manen@huddinge.se
Stjärnan 08-535 303 74 fullersta-stjarnan@huddinge.se
Kök 08-535 309 72  

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?