Förskolan Furuhöjden

Om oss

Förskolan Furuhöjden är en kommunal förskola som består av tre avdelningar med cirka 60 barn mellan 1 och 5 år. Enen 15-16 barn 1-3 år, Granen 20-22 barn 3-5 år och Tallen 20-22 barn 3-5 år.

Förskolan ligger i ett område med i huvudsak villor, nära till skog och parker. På förskolans gård finns natur, lekredskap och ytor för olika aktiviteter. Bibliotek och centrum finns på ca 30 minuters promenadavstånd.

Förskolorna Furuhöjden, Örtagården, Fridhem, Fölet och Fullersta samarbetar på flera sätt och har gemensam förskolechef.

På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Alla förskolans pedagoger har barnskötar- eller förskollärarutbildning. På förskolan finns en lokalvårdare och ett måltidsbiträde. Lunchen tillagas på närliggande Vistaskolan och transporteras till förskolan.

Öppettider och studiedagar

Förskolan har öppet 07.00-17.30 och utgår från vårdnadshavares beställda tider, arbets- eller studietid + restid.

Förskolan har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. Dessa dagar är till för att förskolans pedagoger skall få möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering, planering och kompetensutveckling.

En eftermiddag per månad har förskolans personal arbetsplatsträff, klockan 16.00-18.00, då vi ber er vårdnadshavare hämta era barn senast klockan 15.45.

Dokument


Så här arbetar vi

Läroplan för förskolan -98 rev -10 (Lpfö98/10) samt Huddinge kommuns riktlinjer ligger till grund för verksamhetens utformande.

Utdrag ur Lpfö98/10:

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”

Grunden till lärandet är lek, förskolans aktiviteter utgår från barnens delaktighet och pedagogernas roll är att vara medforskare och upptäcka tillsammans med barnen. Verksamheten bygger på att pedagogerna dokumenterar och reflekterar för att kunna synliggöra barnens lärprocesser och leda utvecklingen vidare i enlighet med styrdokumenten.

Eftersom verksamheten utgår från både individ och grupp ser det olika ut på avdelningarna även om vi har samma grundstruktur.

Alla förskolor i Huddinge arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och utvecklar verksamheten med hjälp av barns, vårdnadshavares och pedagogers utvärderingar.


Föräldrasamverkan

Utdrag ur Läroplan för förskolan 98/10:

”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.”

Förskolan ska ses som ett komplement till hemmet. Du som vårdnadshavare har möjlighet att påverka och vara delaktig kring både verksamhetens utformning och innehåll, samverkan och delaktighet är av stor vikt för barnets omsorg och utveckling. Vi informerar om verksamheten på olika sätt och försöker vara tydliga med förväntningar och krav mellan förskola och hem. När barnet börjar på förskolan introduceras ni med hjälp av så kallad föräldraaktiv introduktion. Mer information om det när ni får plats på förskolan.

Förskolans forum för delaktighet samt informationskanaler:

 • Introduktion
 • Uppföljningssamtal
 • Individuella utvecklingssamtal
 • Verksamhetsinfo på anslagstavlor 
 • Info om dagen på whiteboard
 • Dokumentation
 • Pedagogisk dokumentation
 • Dagliga möten
 • Informationsbrev via e-post eller i pappersform
 • Föräldramöten för information, diskussion och verksamhetsutveckling 1-2 ggr per år
 • Föräldraforum, öppet möte med verksamhetsdiskussioner en gång per termin
 • Drop-infika i storgrupp, mindre grupp eller avdelningsvis
 • Sommarfest/vernissage eller andra aktiviteter för barn och föräldrar

Det finns dessutom alltid möjlighet att boka samtal eller nå förskolans pedagoger eller förskolans chef per telefon eller e-post.


Kontakta oss

Ledning


Telefon

Avdelningar

Enen 08-535 305 56
Granen 08-535 305 57
Tallen 08-535 305 58

Vid frånvaro

Ledning

 

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 19 mars 2019

Var informationen till din hjälp?