Förskolan Korallen

Om oss

OBS! Kommunen planerar att göra förskolan Korallen till en privat förskola. Därför går det inte att söka plats på förskolan. 

I Visättra möts människor, stora som små, med olika kulturer och många språk. Här finns en underbar natur som ger förskolan stora möjligheter till en aktiv utevistelse, där allt som går att göra inne går att göra ute.

På Korallens förskola utgår vi från barnens olika förutsättningar och den dynamik som uppstår i barngrupper vars stora styrka utgörs av barnens personligheter, olika språk och kulturer.
Språkmedvetenheten går som en röd tråd genom verksamheten.

Förskolan Korallen ligger på markplan i ett flerfamiljshus, med en fin gård som ger utrymme för barnens kreativitet och rörelse. Eftersom Visättra är ett område med mycket natur har vi också skogen inpå knutarna.

Området består av ytterligare två förskolor (Visättravallen och Ladan) och vi har en gemensam förskolechef. Till området hör också en pedagogisk handledare och administrativ samordnare. Vår pedagogiska handledare arbetar med personalens utvecklingsarbete och med barn i behov av särskilt stöd. Vår administrativa samordnare tar du kontakt med när det gäller barnens schema, ändring av vistelsetid och andra frågor som rör barnets plats. De tre förskolorna har gemensamma planeringsdagar, arbetsplatsträffar (APT), andra former av nätverksträffar och ett gemensamt föräldrarråd.

Kost och hälsa

I Visättra förskoleområde finns en hög medvetenhet om kost och hälsa. Maten tillagas till stor del från grunden av en egen kokerska på Ladans förskola och en stor del av maten som serveras är ekologisk.

Samarbeten

Våra äldsta barn som går till förskoleverksamheten varje höst bildar tillsammans en grupp, den så kallade Bamsegruppen.

Vi har nära samarbete med Flemingsbergs bibliotek, Visättraskolan och Visättra sportcenter. Visättra sportcenter använder vi spontant i verksamheten med stora bollplaner och skridskoåkning, men även i gemensamma arrangemang för barnen.

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har planeringsdagar två dagar per termin och de barn som då behöver omsorg är tillsammans på en förskola med vikarier.

Dokument


Så här arbetar vi

Vår värdegrund och förhållningssätt utgår från Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) där det kompetenta barnet står i centrum. Barnens tankar utmynnar i projekt där vi undersöker och utmanar.

Barnen får prova på olika material och tekniker som utmanar barnen att utforska vidare även med känseln. Här har barnen använt både penslar och händer och genom att blåsa på färgen uppstår olika mönster och färger.

Utdrag ur Läroplanen för förskolan 98/10:

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."


Föräldrasamverkan

Vi vill att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan Korallens verksamhet. Vi vill att våra föräldrar ska vara nöjda och trygga med vår verksamhet och känna att de har möjlighet att påverka.

Det finns gott om utrymme för kommunikation i det dagliga mötet, på utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Vi ser gärna att föräldrar deltar i vår verksamhet. Vi träffas också på vårt Luciafirande och på vår årliga vårvernissage.

Utdrag ur Läroplanen för förskolan 98/10:

"Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen."


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Snäckan 08-535 345 28
Pärlan 08-535 345 29

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?