Förskolan Örtagården

Om oss

Förskolan Örtagården är en kommunal förskola och ingår i förskoleområdet Fullersta.

Örtagårdens förskola är en kommunal förskola som består av tre avdelningar:

  • Timjan med barn 1-4 år
  • Myntan med barn 1-4 år
  • Dragonen med barn 4-5 år

På avdelningarna arbetar pedagoger med förskollärar- eller barnskötarutbildning. På förskolan finns även en lokalvårdare och en kokerska som lagar mat från grunden.

Förskolan ligger i ett flerbostadsområde i Fullersta med en park mitt i området, som vi nyttjar dagligen. Vi har också gångavstånd till flera andra parker och naturområden.

Förskolan ligger centralt. En kort promenad på cirka 5 -10 minuter tar oss till centrum, kommunikationer och bibliotek.

Vi har även tillgång till en stor lokal, Lövsalen, där det finns lek- och gymnastikredskap för rörelseaktiviteter.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Förskolan har fyra planerings/studiedagar per läsår och är då stängd. Dessa dagar används av personalen till planering, utvärdering och kompetensutveckling.

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från 16.00, då ber vi alla föräldrar att hämta senast klockan 15.45.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö – 98 (reviderad 2010), skollagen 2010:800, ”Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan” och dessutom ”Utforska språken”(riktlinjer för språkutvecklande strategier rör förskolorna i Huddinge kommun). 

Vi som arbetar med barnen har barnskötarutbildning, förskollärarutbildning eller lärarutbildning.

”Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”. (Lpfö-98 reviderad 2010)

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen”. (Lpfö- 98 reviderad 2010)

Lärande och utveckling pågår ständigt på förskolan i den pedagogiska verksamheten, både på individnivå och på gruppnivå. I rutinsituationer som påklädning, matsituationer, gruppaktiviteter, temaarbete, ekologiarbete, skogsgrupp och rörelse stimuleras och utvecklas språket, matematiken, motoriken, samarbetsförmågan, sociala kompetenser och förmågan att ta instruktioner.

Vid varje läsårs slut utvärderas verksamheten. Detta sammanställs i ett dokument som finns tillgängligt på förskolan.

Vi har ett planeringsdokument där du kan läsa vad förskolan planerar för det kommande läsåret. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt i förskolans hallar och på kommunens webbplats.


Föräldrasamverkan

Den viktigaste formen av föräldrasamverkan är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
Din roll som förälder är oerhört viktig och respekterad. Vi arbetar tillsammans för att barnen ska få det bra här i livet.

Andra former av samverkan är:

  • Introduktion (invänjning) av barn och föräldrar.
  • Uppföljningssamtal av introduktionen.
  • Föräldramöten - pedagoger och föräldrar träffas kvällstid 1-2 gånger per läsår.
  • Utvecklingssamtal en gång per termin.
  • Förskoleforum där vårdnadshavare, förskolechef och personalrepresentanter träffas 1-2 gånger per termin. Alla vårdnadshavare är välkomna.
  • Informationsbrev antingen i pappersform eller som e-post, det är olika för avdelningarna.
  • Skriftlig information på whiteboardtavlor i hallarna.

Övriga former av föräldrasamverkan: Luciafirande, drop in-kaffe, sommarfest/avslutning då vi träffas tillsammans med barnen.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Timjan 08-535 306 95 ortagarden-timjan@huddinge.se
Myntan 08-535 306 96 ortagarden-myntan@huddinge.se
Dragonen 08-535 305 89 ortagarden-dragonen@huddinge.se

 

Frånvaro

Om ditt barn inte kan komma, ring 08-535 306 96. Telefonsvarare finns.

Ledning


Besöksadress

 


Uppdaterad 20 mars 2019

Var informationen till din hjälp?