Förskolan Ringblomman

Om oss

Förskolan Ringblomman är en kommunal förskola i Vårby Gård och ingår i en enhet tillsammans med förskolan Nejlikan och Nyckelpigan. Genom att ingå i ett förskoleområde får vi möjlighet att skapa nätverk mellan förskolor där de olika kompetenserna upptäcks och tas till vara.

Vi har naturen som granne och det ger oss enorma möjligheter för utevistelse.

Förskolan består av fyra avdelningar med barn indelade i åldersgrupper.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

Vårbys kommunala förskolor Nejlikan, Nyckelpigan och Ringblomman arbetar för att ge barnen den bästa förskoletiden. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi strävar efter en verksamhet där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati. Vi strävar efter att barnen ska erbjudas en tillåtande, tilltalande, tillgänglig och stimulerande miljö där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra.

Våra förskolor utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev.10, förskolenämndens verksamhetsplan, vår lokala arbetsplan och pedagogisk dokumentation när det gäller arbetet på förskolan.

Trivsel och trygghet

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och likabehandlingsplan när vi dagligen strävar efter att skapa ett gott klimat på våra förskolor. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar trygghet och kontinuitet i barnens vardag på förskolan. Vi vill aktivt medverka till att varje barn känner att de är en tillgång i gruppen och genom samspel med andra utveckla sin empatiska förmåga. Vi vill också tillvarata mångfaldens pedagogiska möjligheter i barngruppen och med lekens betydelse som vårt främsta redskap för att främja en god utveckling.

Vår ambition är att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet hos barnet. Vi strävar efter att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar. Tillsammans med andra utvecklas självkänslan, gruppkänslan och vänskapen. Vi vill skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig. Vår strävan är att varje barn skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att visa medkänsla och ta ansvar för sig själv och andra.

Vad utmärker just våra förskolor?

Vår förskoleenhet arbetar i projektform med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i att synliggöra barns utforskande och lärande för både barnen själva och oss vuxna. Vi arbetar för att ge barnen verktyg att undersöka sina egna teorier. Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utefter intresse och behov. Vi vistas mycket utomhus på våra gårdar och i närområdet som inbjuder till spännande lekar både för små och stora.


Föräldrasamverkan

Vi sätter stort värde på den dagliga dialogen med dig som förälder kring ditt barn, vi lämnar ut familjebrev regelbundet med information om vad ditt barn har varit med och gjort på förskolan.

Vi erbjuder dig som förälder:

  • ett individuellt utvecklingssamtal per år eller vid behov
  • föräldramöten en gång per termin
  • uppföljningssamtal efter introduktionen.

Under året uppkommer även fler festliga tillfällen som du som förälder bjuds in till som t.ex. drop-in-fika för barn och föräldrar, luciafirande och vårfest.

Vi har föräldraråd för att:

  • använda föräldrarna som en tillgång, resurs och bollplank för att kunna utveckla förskolan för ökad måluppfyllelse
  • skapa samarbete där goda idéer tas upp som främjar förskolan
  • skapa delaktighet och inflytande
  • skapa dialog mellan pedagoger och föräldrar.

Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Bullerbyn 3-5 år 08-535 358 22
Norrgården 3-5 år 08-535 358 26
Sörgården 1-3 år 08-535 358 24
Mellangården 1-3 år 08-535 358 23

Frånvaro

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?