Förskolan Sagoskogen

Om oss

Förskolan Sagoskogen är en kommunal förskola i Västra Balingsnäs och har en härlig förskolegård med skogen direkt inpå knuten.

Våra avdelningar

Sagoskogen består av fem avdelningar med åldersblandade barngrupper: Bäcken, Tuvan, Mossen, Dungen och Gläntan.
Under vårterminen möts förskolans äldsta barn kontinuerligt i olika organiserade sammanhang, som en förberedelse för en övergång till förskoleklass.


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån visionen: "en vilja att förbättra egna och andras levnadsvillkor". Vi låter ledorden omsorg, lek och undervisning bilda en helhet och genomsyra verksamheten.

Grunden för att utvecklas och lära är att känna sig trygg, bekräftad och lyssnad på. För oss är det viktigt att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Vår läroplan och likabehandlingsplan ligger till grund för vårt arbete. För att säkerställa alla barns rätt organiserar vi för att barnen får vistas i mindre grupper större delen av dagen.

Genom en pedagogisk miljö som inbjuder till och utmanar barns lek och skapande ska vi väcka nyfikenhet och lust. Vuxna, deltar i, berikar och utmanar leken med material och frågeställningar som kan ta leken vidare. I den pedagogiska miljön får barnen möta en mångfald av material, litteratur och bilder.

En helhetssyn på barns lärande gör att vi är medvetna om och synliggör lärandet som pågår i alla undervisningssituationer hela dagen.

Huddinge kommuns riktlinjer "Utforska språken" ligger till grund för att vi organiserar för högläsning och boksamtal varje dag. Vi erbjuder litteratur på olika språk, i olika genrer och översätter nyckelbegrepp i verksamheten till olika språk.

Vi utgår ifrån och har ett ansvar att bredda och utvidga barns erfarenheter och livsvärldar.

Genom ett processinriktat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap är vi följsamma och tar tillvara barns tankar och idéer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, för att kunna följa upp, utvärdera och planera undervisningen så att varje barn blir delaktigt och ges inflytande i våra processarbeten och i organisation av förskoledagen.

I syfte att verka för en likvärdig förskola inom organisationen leder rektor och biträdande rektor det pedagogiska utvecklingsarbetet. Till stöd finns specialpedagog och pedagogisk handledare.


Föräldrasamverkan

Grunden för ett gott samarbete mellan hem och förskola läggs redan vid introduktionen. Introduktionen bygger på ett aktivt deltagande av vårdnadshavaren, som tillsammans med barnet är med i förskolans verksamhet mellan 09.00-15.00. Introduktionsperiodens längd avgörs av det enskilda barnets behov, men räkna med två veckor. Efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal, där vi går igenom hur introduktionen upplevts.

Vi värnar den dagliga dialogen och erbjuder dessutom utvecklingssamtal en gång per läsår. Tillsammans med vårdnadshavare får vi en samlad bild av barnet, något som stödjer oss i att organisera för en så bra och utvecklande verksamhet som möjligt. Varje höst har vi föräldramöte och två gånger per läsår bjuder rektor in till möte med föräldrarepresentanter.

Ett månadsbrev ger en kontinuerlig information om den verksamhet barnet varit delaktiga i samt övrig aktuell information.

Maten på förskolan

Förskolan har en egen kock, som lagar mat från grunden. Vi följer Huddinge Kommuns förskole-matsedel och alla måltider är näringsberäknade enligt kommunens kostkonsulent.


Kontakta oss

Avdelningar

Tuvan 08-535 381 01
Bäcken 08-535 381 02
Mossen 08-535 381 03
Dungen 08-535 381 04
Gläntan 08-535 381 05

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?