Förskolan Sjöängen

Om oss

Förskolan Sjöängen är en kommunal förskola som ingår i förskoleområdet Trångsund. Förskolan ligger i ett villaområde i närhet till Trångsunds centrum, skog, natur och sjön Drevviken. Du når oss enkelt genom buss och pendeltåg.

Vi har en egen kokerska som tillagar all vår mat med kärlek och omsorg utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vår eftersträvan att främja vår miljö har gjort att vi i dagsläget serverar cirka 40 % ekologisk mat och att vi är Grön Flagg-certifierade.

En vecka per termin har hela vårt förskoleområde gemensamt fokus på hälsa och friskvård. Vi kallar den för ”Folkhälsoveckan" och samarbetar då med pensionärerna i Stortorpsparken.

Förskolan Sjöängen har tre avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Vi arbetar i så åldershomogena grupper som möjligt och våra avdelningar heter Äpplet, Persikan och Päronet.

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, en kokerska och en lokalvårdare. Dessutom har vi även tillgång till våra konstnärer som arbetar i områdets sex förskolor. Vi har ett nära pedagogiskt samarbete med de andra förskolorna i området.

I vår verksamhet vill vi att miljön ska inbjuda till lek och eget utforskande. Miljön ska vara inspirerande och lustfylld genom att materialet är väl genomtänkt och tillgängligt för barnen. Vi vill erbjuda många olika uttryckssätt som exempelvis färg, lera, konstruktion, ljus, vatten, textil. Genom att ha konstnärer kopplade till verksamheten kan vi erbjuda både barn och vuxna nya dimensioner i sitt lärande och utforskande.

Vår vision

"Förskolan är en plats där alla med sina olika förutsättningar ges möjlighet till lek och ett lustfyllt lärande."

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00. 

Vi har två planeringsdagar per termin.

Under sommaren slår vi ihop våra verksamheter under cirka fyra veckor.

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolorna i Trångsund har ända sedan 1994 hämtat inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, både i vårt arbete med barnen och i den pedagogiska miljön. Vi strävar efter att synliggöra barnens lek och lärande genom observationer och pedagogiska dokumentationer.
Dokumentationer om barnens arbeten och liv på förskolan skapar delaktighet och kan synliggöra detta för barnen själva och för andra.

Barn och pedagoger diskuterar och planerar tillsammans i exempelvis projektarbeten, så att de behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ligger till grund för verksamheten. Detta utvecklingsarbete i Trångsund har även resulterat i att 2010 års Loris Malaguzzi- pris tilldelades förskolechef Birgitta Forsman.

I området har vi en övergripande profil, Livskunskap, inom vilken vi (vuxna och barn) arbetar med att på ett lekfullt sätt utveckla vår sociala kompetens. Vi vill att profilen ska genomsyra vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra för att skapa en god lärandemiljö. Att kunna ta ansvar, ha självtillit, vara empatisk och kunna samarbeta är viktiga egenskaper för att kunna delta i samhällslivet.


Föräldrasamverkan

Vi ser föräldrarna som en viktig samarbetspartner. Genom olika former av dokumentation vill vi göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet och i barnens utveckling och lärande.

För att mötas i olika sammanhang och i barnens vardagliga miljö har vi bland annat drop in-kaffe, utvecklingssamtal, föräldramöten, Luciafirande, vårfest.

I början av sommaren, i samband med förskolans dag, har vi även en gemensam utställning på Trångsunds torg. Detta är ett tillfälle för föräldrar och andra utanför förskolan att ta del av vår verksamhet.

Den största och viktigaste samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi anser att det är av största vikt att man som förälder känner sig trygg och delaktig i vår verksamhet.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Äpplet 08-535 354 42
Päronet 08-535 380 91
Persikan 08-535 380 90
Köket 08-535 354 43

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?