Förskolan Sjöängen

Om oss

Vår vision

"Förskolan är en plats där alla med sina olika förutsättningar ges möjlighet till lek och ett lustfyllt lärande."

Förskola Sjöängen är en kommunal verksamhet med tre avdelningar, Lövet, Kotten och Stubben, för barn i åldern 1– 5 år indelade i så åldershomogena grupper som möjligt.

Förskolan ligger i ett villaområde i närhet till Trångsunds centrum, skog, natur och sjön Drevviken. Du når oss enkelt genom buss och pendeltåg.

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, en kock och en lokalvårdare.

Vår kock tillagar maten utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi värnar vår miljö och serverar därför ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Förskolan har två verksamhetsutvecklingsdagar per termin. Dagarna är till för hela personalgruppen för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Under dessa dagar är förskolan stängd men vi erbjuder omsorg för de barn vars vårdnadshavare inte kan ordna omsorg på egen hand.

Varje månad har vi ett obligatoriskt personalmöte kallat APT. Dessa dagar stänger förskolan klockan 16.00.

Under sommaren slår vi ihop våra verksamheter under cirka fyra veckor.

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolorna i Trångsund har ända sedan 1994 hämtat inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, både i vårt arbete med barnen och i den pedagogiska miljön. Vår verksamhetsidé bygger på en humanistisk syn med en djup respekt för barnet, en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi vill att förskolan ska vara en plats där man känner sig välkommen. En plats där man kan vara delaktig, känna tillit till varandra och sig själv och uppleva en glädje i att leka och utforska tillsammans med kompisar, både stora som små.

Vi vill erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till lek och lärande, skapande och experimenterande i stigande grad utifrån ålder och intresse. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra lek, utforskande och lärande.

Utvecklingsarbetet i Trångsunds förskoleområde har resulterat i att 2010 års Loris Malaguzzi-pris tilldelades rektor Birgitta Forsman.

I området har vi en övergripande profil, Livskunskap, inom vilken vi (vuxna och barn) arbetar med att på ett lekfullt sätt utveckla vår sociala kompetens. Vi vill att profilen ska genomsyra vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra. Att kunna ta ansvar, ha självtillit, vara empatisk och kunna samarbeta är viktiga egenskaper för att kunna delta i samhällslivet.

Förskolan arbetar i enlighet med läroplanens och Huddinge kommuns mål och riktlinjer.


Föräldrasamverkan

Vi ser er vårdnadshavare som en viktig samarbetspartner.

Den största och viktigaste samverkan med vårdnadshavare sker i den dagliga dialogen vid lämning och hämtning. Vi anser att det är av största vikt att känna sig välkommen och delaktig i vår verksamhet.

För att mötas i olika sammanhang och i barnens vardagliga miljö inbjuder vi er exempelvis till:

  • mingel/drop in-fika
  • utvecklingssamtal, en gång per termin
  • föräldramöten/föräldrar-barn-möten
  • firande av traditioner
  • Förskolans dag

Kontakta oss

Avdelningar

Lövet 08-535 354 42
Kotten 08-535 380 91
Stubben 08-535 380 90
Köket 08-535 354 43

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?