Förskolan Smista

Om oss

Smista förskola är en kommunal förskola.

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år under ledning av en rektor .

På förskolan arbetar även en kokerska. Maten som serveras tillagas till stor del på ekologiska varor och är säsongsanpassad. Huddinge kommun har som mål att andelen ekologiska livsmedel ska vara 50 procent år 2020.

Smista förskola ligger i Segeltorp nedanför Skansberget och Fornborgen, omgärdat av villor och radhus.

Förskolorna drivs i kommunal regi i Segeltorp under barn- och utbildningsförvaltningen.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. 

Dokument


Så här arbetar vi

Vi ser varje barn som unikt och har med sig egna erfarenheter och upplevelser. Det är dem vi bygger vår verksamhet på.

Barnet och barngruppen sätts i centrum. Vi utgår från barnens styrkor och kunskaper. Detta påverkar hur verksamheten utformas och innebär att omsorg och lärande förenas i den vardagliga verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få chans till att lyckas i olika situationer. Därför genomsyras vår verksamhet av utforskande och delaktighet.

Förskolans miljöer bygger på utforskande och tillgänglighet. Barnen möter miljöer och material där utforskande sätts i centrum.

Smista förskolor bedriver förskoleverksamhet med strävansmål utifrån förskolans reviderade läroplan, Lpfö98.


Föräldrasamverkan

Vi vill ge föräldrar en god insyn och samverkan med möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom kontinuerliga samtal, information och möten.

Vi har ett forum för samverkan med föräldrarepresentanter. Där tar vi emot föräldrars synpunkter och åsikter för att kunna utveckla verksamheten utifrån det. Forumet är även en möjlighet för föräldrar att bidra med hjälp vid till exempel planering och genomförande av fester på förskolan.

För att säkerställa kvalitén på Smista förskolor använder vi oss av olika utvärderingsmetoder, lärmiljövandring, barnintervjuer och föräldraenkät. Där involveras barn, föräldrar och pedagoger. Utifrån resultaten skrivs sedan kvalitétsredovisning och arbetsplan.


Kontakta oss

Telefon

Hemvister

Glimmer 08-535 331 88
Droppe 08-535 331 89
Gnista 08-535 331 92
Spira 08-535 331 91
Kök/kontor 08-535 331 92

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 16 juli 2020

Var informationen till din hjälp?