Förskolan Talldalen

Om oss

Förskolan Talldalen är en kommunal förskola som ingår i Glömsta-Vista förskoleområde och ligger i Glömsta bostadsområde. Vi har naturen som granne och det ger oss enorma möjligheter för en givande uteverksamhet.

Förskolan består av fyra avdelningar med barn indelade i åldersgrupper. Förskolan ingår i Glömsta-Vista förskoleområde. Detta ger oss möjlighet att skapa nätverk mellan förskolor, där olika kompetenser upptäcks och tas till vara.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

För att ta till vara på alla barns kompetenser och intressen arbetar vi projekterande i mindre grupper, där barnen ges möjlighet att vara utforskande individer tillsammans med pedagogerna. Den medforskande pedagogen har till uppgift att göra barnen till aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande. De senaste fyra läsåren har hela förskoleområdet arbetat med ”Utforskande matematik” som gemensamt projekt. Projektet syftar till att se, synliggöra och utmana barns matematiska processer. Vi vill ge barnen positiva, rika upplevelser av matematik utifrån deras intressen. Matematiken finns runt omkring oss hela tiden, från det att vi går upp på morgonen tills att vi går och lägger oss. Vi bedömer avstånd till andra och rummet när vi dansar, vi räknar antal ögon när vi ritar självporträtt och när vi åker buss möts vi av siffror och symboler. Pedagogerna har ett viktigt uppdrag att synliggöra den matematik som finns runtomkring oss.

Till vår hjälp i det projekterande arbetet använder vi oss av digital teknik i form av dator, lärplatta, kamera och projektor. Vi ser att digital teknik blir ett verktyg för barnen i sitt utforskande. Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner samt aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med IKT (informations- och kommunikationsteknik) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

På Glömsta-Vista förskoleområde strävar vi efter att barn ska få tillgång till många olika varierande uttryckssätt - de ska få möjlighet till att bli 100-språkliga. Estetiken har därför en central roll i våra verksamheter. Barnen ska ha daglig tillgång till olika former av skapande, musik, dans, lek etc.

Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig i både vårt förhållningssätt till barnen och i vår miljö på förskolan.

Högläsning, sagor och bilderböcker är en naturlig del av vår verksamhet. Det är en viktig grund för barnens läsförståelse längre fram i livet och ger ökat ordförråd och näring till barns fantasi. Alla barn har tillgång till böcker på sin avdelning och vi arbetar aktivt med att på olika sätt locka barn till läsning.

Förskolan är noga med att alla barn är trygga både fysiskt och psykiskt. Vi gör kontinuerliga observationer för att säkerställa att alla barn känner sig trygga. Detta gör vi också med hjälp av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi gör medvetna val av material och utformningen av miljön för att alla barn ska kunna välja utifrån sin inneboende vilja och kompetens. Vi ser miljön som den tredje pedagogen och strävar efter att våra rum ska vara tydliga, tillgängliga, tilltalande och utforskningsbara. Enhetens ateljerista handeleder arbetslagen i frågor som rör estetisk verksamhet och vår fysiska miljö. Bilder på våra lärmiljöer kan ses på enhetens gemensamma Instagramkonto: inspirerande_larmiljoer


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Månskenet 08-535 371 52
Regnbågen 08-535 371 53
Solstrålen 08-535 371 54
Stjärnan 08-535 371 52
Kontoret 08-535 371 50

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?