Förskolan Tornet

Om oss

Tornet är en kommunal förskola och ingår i förskoleområde Trångsunds förskolor.

I vår verksamhet vill vi att miljön ska inbjuda till lek och eget utforskande. Miljön ska vara inspirerande och lustfylld, genom att materialet är väl genomtänkt och tillgängligt för barnen. Vi vill erbjuda många olika uttryckssätt, som exempelvis färg, lera, konstruktion, ljus, vatten, textil. Genom att ha konstnärer kopplade till verksamheten kan vi erbjuda både barn och vuxna nya dimensioner i sitt lärande och utforskande.

Vår vision är:
"Förskolan är en plats där alla med sina olika förutsättningar ges möjlighet till lek och ett lustfyllt lärande."

Vi har ett nära pedagogiskt samarbete med de andra förskolorna i vårt område.

Om oss

Förskolan ligger centralt nära Trångsunds centrum med närhet till skog och natur.

Vi arbetar i så åldershomogena grupper som möjligt för att kunna anpassa miljö och material till barnen. På Tornet finns det tre avdelningar som heter Saturnus, Jupiter och Pluto.

Personalen på förskolan består av förskollärare och barnskötare. I vår ateljé/bygg-konstruktionsverkstad finns vår konstnär tillgänglig. Vi har en egen kokerska som tillagar god ekologisk mat utifrån Huddinge kommuns och Livsmedelsverkets riktlinjer.

Vår eftersträvan att främja vår miljö har gjort att vi i dagsläget serverar cirka 45 % ekologisk mat.

En vecka per termin har hela vårt förskoleområde gemensamt fokus på hälsa och friskvård. Vi kallar det för ”inspirationsvecka”.

Vi har också en egen lokalvårdare som ser om våra lokaler på bästa sätt. Vid utevistelse på gården kan vi erbjuda en utforskande miljö med bra möjligheter till lek och rörelse.

Öppettider och planeringsdagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Under sommaren samarbetar vi med de andra förskolorna i förskoleområdet och oftast slår vi ihop våra verksamheter under cirka 4 veckor.

Förskolan har två planeringsdagar per termin. Planeringsdagarna är till för hela personalgruppen som arbetar för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Under dessa dagar är förskolan stängd. Datum för dessa dagar meddelar vi i god tid innan, så att du som förälder i möjligast mån kan ordna omsorg själv. Om du som förälder inte kan ordna omsorg på egen hand, meddela det i god tid så försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Dokument


Så här arbetar vi

Förskolorna i Trångsund har ända sedan 1994 hämtat inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi, både i vårt arbete med barnen och i den pedagogiska miljön.
Förskolan arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer.

Vi strävar efter att synliggöra barnens lek, utveckling och lärande genom observationer och pedagogiska dokumentationer. Dokumentationer om barnens arbeten och liv på förskolan skapar delaktighet och kan synliggöra detta för barnen själva och för andra.

Barn och pedagoger diskuterar och planerar tillsammans i exempelvis projektarbeten, så att de behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ligger till grund för verksamheten. Detta utvecklingsarbete i Trångsund har även resulterat i att 2010 års Loris Malaguzzi-pris tilldelades förskolechef Birgitta Forsman.

I området har vi en övergripande profil, Livskunskap, inom vilken vi (vuxna och barn) arbetar med att på ett lekfullt sätt utveckla vår sociala kompetens. Vi vill att profilen ska genomsyra vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra. Att kunna ta ansvar, ha självtillit, vara empatisk och kunna samarbeta är viktiga egenskaper för att kunna delta i samhällslivet.


Föräldrasamverkan

Vi ser föräldrarna som en viktig samarbetspartner. Genom olika former av dokumentation vill vi göra föräldrarna delaktiga i vår verksamhet och i barnens utveckling och lärande.

För att mötas i olika sammanhang och i barnens vardagliga miljö har vi bland annat:

  • Mingel/Drop in-fika
  • Utvecklingssamtal, en gång per termin
  • Föräldramöten 
  • Traditioner 
  • Vårfest

I början av sommaren, i samband med förskolans dag, har vi även en gemensam utställning på Trångsunds torg. Detta är ett tillfälle för föräldrar och andra utanför förskolan att ta del av vår verksamhet.

Den största och viktigaste samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi anser att det är av största vikt att man som förälder känner sig trygg och delaktig i vår verksamhet.


Kontakta oss

Avdelningar

Jupiter och Saturnus 08-535 354 52
Pluto och köket 08-535 354 53

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?