Förskolan Trädgårdssångaren

Om oss

Förskolan Trädgårdssångaren är en kommunal förskola i Segeltorp-Utsälje.

Rektor och enhetschef ansvarar för den pedagogiska verksamheten, kvaliteten, personalen och ekonomin inom hela området. I området finns även pedagogisk handledare, vars roll är att kontinuerligt träffa arbetslagen för att utveckla verksamheten genom bland annat gemensam reflektion.

I arbetslagen arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolläraren ansvarar för att undervisningen följer förskolans styrdokument samt att utbildningen följs upp och utvecklas kontinuerligt.

Arbetslaget ansvarar för att undervisningen sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Samarbete mellan förskolorna inom området sker i form av kompetensutbyte under arbetsplatsträffar, studiedagar, nätverksträffar, utvecklingsgrupper med mera. Vid dessa tillfällen arbetar vi med uppföljning, utvärdering och utveckling av utbildningen.

Under fem veckor på sommaren samarbetar vi inom förskoleområdet, en förskola är alltid öppen.

Vi följer Huddinge kommuns matsedel där alla måltider är näringsberäknade och utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.

Grupper

Trädgårdssångaren har två grupper; Bikupan för de yngre barnen och Myrstacken för de äldre barnen.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.
Förskolan har fyra studiedagar per år då är förskolan stängd. Dessa dagar är till för att hela personalgruppen under dagtid ska få förutsättningar för att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling.

Den som själv inte kan ordna barnomsorg måste anmäla det till arbetslaget senast tre veckor före studiedagen. Då försöker vi ordna lämplig placering på annan förskola.

Visning av förskolan våren 2019 

En gång per månad har vi visning av förskolan för föräldrar som vill söka plats hos oss. Visningen är mellan klockan 9.30-10.30 den 20 februari, 27 mars, 8 maj och 5 juni. Anmäl dig på telefonnummer 08-535 330 31.

Dokument


Så här arbetar vi

Den pedagogiska miljön, inne och ute, erbjuder platser för det arrangerade lärandet och lek för lekens egen skull. Gården erbjuder mängder med olika material som naturen har att tillgå och detta används på olika sätt utifrån de olika situationer som pedagoger och barn befinner sig i. Vattensamlingar är perfekt för att utforska och lära om vatten, vi experimenterar bland annat kring hur bubblor kan bildas och provar våra olika teorier.

Att få uttrycka sina teorier och sedan ha möjlighet att prova dem i praktiken är en stor del av barnens utvecklade kunnande och förmågan att reflektera kring sig själva och situationen.

Vi arbetar med förskolans uppdrag som en helhet, lärandet pågår hela tiden, alla delar i verksamheten är lika viktiga. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. Med hjälp av dokumentation reflekterar vi över barnens tillvägagångssätt och deras lärprocesser.

Vi arbetar med lärplattor som pedagogiskt verktyg för bland annat dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Digitala, såväl som analoga verktyg, är en viktig del i förskolans utbildning och ska ingå som en del i undervisningen. Det kan till exempel vara digitala mikroskop, programmering, QR-koder.


Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn på förskolan. Därför är det viktigt att du är delaktig och har insyn i det som sker på förskolan.

De olika former för föräldrasamverkan som vi erbjuder är:

  • Föräldraaktiv introduktion
  • Uppföljningssamtal
  • Föräldramöten
  • Information för nya föräldrar
  • Utvecklingssamtal
  • Veckobrev
  • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • Drop-in aktiviteter

För att få en tydligare bild av hur ditt barn har det under en dag på förskolan är du som förälder alltid välkommen att delta, i samråd med arbetslaget.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Bikupan 08-535 330 31 08-535 330 32
Myrstacken 08-535 330 33 08-535 330 35

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

 


Uppdaterad 17 juli 2020

Var informationen till din hjälp?