Jämför förskolor - mina val

Uppgifterna nedan visar adress, antal barn på förskolan samt resultat från den digitala föräldraenkät som genomfördes november 2018. Siffrorna som redovisas visar hur många procent av föräldrarna som tycker att påståendena stämmer med deras upplevelse av förskolan. Hit räknas de som svarat att påståendena stämmer Ganska bra eller Helt och hållet på en femgradig skala (där övriga svarsalternativ är Inte alls, Ganska dåligt, Vet inte). I och med att enkäten från och med 2018 har ett Vet inte-alternativ innebär det att även om procentsatsen är låg behöver det inte betyda att övriga vårdnadshavare svarat negativt. Pedagogisk omsorg finns inte med i jämför service eftersom de ofta består av en dagbarnvårdare som har en barngrupp, vilket gör det svårt att visa statistik om dem.

Denna tabell visar en jämförelse mellan skolorna.
Ta bort