Klagomål som gäller förskola eller pedagogisk omsorg

När du har klagomål som rör förskola eller pedagogisk omsorg vill vi att du först vänder dig till den verksamhet som du vill klaga på.

1. Prata med förskolan 

Om du och ditt barn är missnöjda med utbildningen eller har andra klagomål kring verksamheten pratar du med personalen på förskolan eller inom pedagogisk omsorg. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem kan du gå vidare till steg 2.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor. Om du fortfarande inte tycker att du får hjälp eller svar kan du gå vidare till steg 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Om du efter samtalet med rektor fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett skriftligt klagomål via ett webbformulär på huddinge.se.

Gå till formuläret Klagomål inom förskola

Om ditt barn går i en kommunal förskola

Om du är missnöjd med rektors hantering av klagomålet och/eller dennes tjänsteutövning/agerande kan du vända dig till verksamhetschef för förskola för att framföra dina klagomål. Du når verksamhetschef via samma formulär som ovan. Ange i så fall att klagomålet riktar sig till verksamhetschef så att det skickas till rätt person.

Om ditt barn går i en fristående verksamhet

Om du är missnöjd med rektors agerande eller hantering av klagomålet kan du vända dig till verksamhetens huvudman. Du kan också vända dig till kommunen som i egenskap av tillsynsmyndighet för fristående verksamheter utreder om verksamheten brister i förhållande till rådande lagstiftning. Du använder då klagomålformuläret ovan.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs av registrator. Ibland kan dock hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Andra instanser

Här får du en vägledning vart du ska vända dig med ditt ärende:

Skolinspektionen och barn- och elevombudet

Om du vill anmäla missförhållanden på förskolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden som rör särskilt stöd kan du anmäla detta till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Skolinspektionen

DO (Diskrimineringsombudsmannen)

Kränkningar som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder vänd dig till DO.

DO (Diskrimineringsombudsmannen)

Polisen

Om du blivit utsatt för tillexempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen.

Polisen

Förvaltningsrätten

Är du missnöjd med ett myndighetsbeslut (nämndbeslut och delegationsbeslut) kan du i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Uppdaterad 3 maj 2021

Var informationen till din hjälp?