Susanne Karlsson

Jag, Susanne Karlsson, bedriver familjedaghem i Trångsund. Jag har varit anställd i Huddinge kommun som dagbarnvårdare sedan 1989 men fr om februari 2011 bedriver jag verksamheten i enskild regi. Jag har två vuxna barn, jag har inga husdjur och är rökfri.

Arbetet som dagbarnvårdare är mycket givande och inspirerande. Jag vill skapa trygghet och vara en god förebild, genom att vara tydlig, uppmuntra, berömma och tillgodose varje barns speciella behov. Jag vill också synliggöra barnens olika sätt att erövra kunskap och att ge alla barn en god lärandemiljö.

Verksamheten är riktad till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i liten barngrupp i hemmet samt i stor grupp tillsammans med tre andra familjedaghem. Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta vara på deras nyfikenhet, lust att lära, leka och skapa. Leken ger kunskap, erfarenheter och stimulerar fantasin.

Jag arbetar med profilen Livskunskap, inom vilken vi utvecklar vår sociala och emotionella kompetens. Profilen ska genomsyra vårt bemötande och förhållningssätt gentemot varandra.

Jag strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar. Jag underrättar föräldrarna om hur barnet utvecklas med dagliga samtal vid lämning/hämtning. Föräldrarna erbjuds ett utvecklingssamtal om året.

Samarbete med andra familjedaghem

Jag har ett nära samarbete med två andra fristående familjedaghem i Trångsund, vilket utgör grunden för ett väl fungerande reservsystem om någon blir sjuk eller har semester.

Vår vision är att pedagogisk omsorg är en plats där alla ska ges möjlighet till lek och lustfyllt lärande. Varje barn som lämnar verksamheten ska vara trygg och ha en god självkänsla samt visa empati för andra.

Vi träffas förmiddagar 2-3 dagar varje vecka. Våra gemensamma aktiviteter är bland annat:

  • Livskunskap
  • Skridskoskola
  • Skogsutflykter med hitta vilse
  • Rytmik och rörelse
  • Kultur
  • Traditioner

Vi är Grön Flagg certifierade. Arbetssättet med Grön Flagg bygger på att barn och pedagoger tillsammans bidrar till arbetet med hållbar utveckling. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.

Verksamheten bedrivs till stor del utomhus året runt vilket minskar infektionsrisken.  Utevistelse, rörelse, hygien och näringsrik kost är oerhört viktiga bitar för barnets välmående vilket jag tillgodoser.

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Kontakt

Uppdaterad 20 maj 2019

Var informationen till din hjälp?