Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg riktar sig till barn från ett års ålder fram till att de börjar i förskoleklass (från och med höstterminen 2018 kommer förskoleklass att vara obligatorisk). Barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling kan få plats före ett års ålder.

Alla barn i Huddinge får rätt till 25 timmar i veckan i förskolan

Den 8 februari fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för förskolan. Det nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2021 och innebär att alla barn i Huddinge erbjuds 25 timmar i veckan på förskolan eller i pedagogisk omsorg, oavsett förälderns sysselsättning.

Anvisningar till regelverket för förskola och pedagogisk omsorg HKF 6310 

Kommunen erbjuder plats i både kommunala och fristående förskolor. Om vårdnadshavarna vill, kan kommunen också erbjuda en plats i pedagogisk omsorg.

Vi placerar ditt barn så nära hemmet som möjligt

Vi ska erbjuda ditt barn en plats på en förskola som ligger så nära barnets hem som möjligt.

Barn erbjuds plats i turordning efter garantidatumet men vi strävar efter att så gott som det går erbjuda plats det datum som du har önskat. Om det finns många barn som har samma garantidatum går vi efter barnets födelsedatum i turordning.

Om det är fler barn än antal lediga platser prioriterar vi utifrån dessa två skäl:

  1. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl.
  2. Barn som har syskon på en förskola eller pedagogiska omsorg får förtur till den förskola där äldre syskon går.

Om du vill byta plats

Du kan ställa dig i kö till andra förskolor eller pedagogisk omsorg genom att lägga in en ny ansökan om förskoleplats i e-tjänsten för förskolan. Den huvudsakliga perioden för byten är under augusti-september. Under året hanteras byten som är prioriterade löpande.

Prioriterade för byte av verksamhet under hela året:

  1. Barn som inte har fått en plats nära sitt hem tidigare.
  2. Barn med syskonförtur som inte fått plats i samma verksamhet som syskonet.

Vad händer om barnet inte använder sin plats?

Om barnet inte har använt platsen på sin förskola eller pedagogiska omsorg under två månader i sträck så har barnet inte rätt att behålla sin plats.

Du kan få undantag från det om det finns särskilda skäl. Det kan exempelvis vara att barnet har varit sjuk under en lång tid. Du behöver ansöka hos barn- och utbildningsförvaltningen för att kunna få undantag.

Hur många timmar får barnet vara på förskolan?

Förvärvsarbete eller studier

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar ska få vistas i verksamheten så mycket som det behövs utifrån förälderns arbets- eller studietid samt resväg.

Är barnets båda föräldrar sammanboende bestäms barnets schema utifrån båda föräldrarnas arbets- eller studiesituation. Barnet har då rätt till vistelsetid i verksamheten under den tid då båda föräldrarna har schemalagd arbets- eller studietid samt den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller skola.

Om du är ledig eller har semester

Barnet ska vara ledigt från förskolan när du är ledig eller har semester.

Grunderbjudande för samtliga barn

Barn vars föräldrar varken studerar eller arbetar erbjuds oberoende av anledningen till att föräldern är hemma att delta i verksamheten enligt kommunens grunderbjudande av förskola eller pedagogisk omsorg 25 timmar per vecka.

Barnets schema bestäms av huvudmannen för verksamheten och tiden ska följa den planerade pedagogiska verksamheten.

Allmän avgiftsfri förskola

Barn ska erbjudas en plats i förskola under minst 525 timmar per år från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Om antalet timmar är mer än 525, får du ett avdrag på fakturan med 20 procent.

Du måste meddela hur mycket tid barnet ska vara på förskolan 

Utgå från din arbets- eller studietid och restid när du anmäler hur mycket tid barnet ska vara på förskolan. Om ditt behov av tid på förskolan ändras är det viktigt att du anmäler det via våra e-tjänster eller med en blankett i så god tid som möjligt. Schemaändringen kan behöva styrkas med ett arbetsgivarintyg/studieintyg som lämnas till rektor. På intyget ska det nya arbets- eller studieschemat framgå.

E-tjänster för förskola

Lämna in schemauppgifter med blankett

Öppettider i förskolan

Förskolorna har öppet helgfria måndagar-fredagar, klockan 06.30-18.00.

På jul-, nyårs- och midsommarafton är förskolorna stängda. 

Personalen har studiedagar fem dagar per år och då är förskolorna också stängda. Om du inte själv kan ordna omsorg under dessa dagar, anmäl det till rektorn, så att barnet kan få en plats på en annan förskola den dagen. Du behöver anmäla det senast tre veckor i förväg.

Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden för en förskoleplats är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.  

Du säger upp platsen genom att meddela barn- och utbildningsförvaltningen skriftligt.

Blankett för uppsägning av plats i förskoleverksamhet

Om barnet ska börja förskoleklass

När ditt barn ska sluta förskolan för att börja i förskoleklass och du avser att ha barnet placerat i fritidsverksamheten på skolan från augusti ska du inte säga upp platsen. Förskoleplaceringen avslutas automatiskt den 31 juli och du har rätt till plats i fritidsverksamheten på skolan från den 1 augusti.

För att få en avgiftsfri period ska uppehållet mellan ditt barns sista dag på förskolan och starten i fritidsverksamheten vara längre än tre månader. Eftersom kostnaden för din förskoleplats är fördelad på en 12-månaders period betalar du även under barnets ledighet.

Om du inte vill ha ett uppehåll på tre månader behöver du inte göra någonting. Platsen på förskolan, upphör automatiskt den 31 juli.

Om du avser att ha ett uppehåll på tre månader ska du säga upp platsen senast en månad innan ditt barns sista dag på förskolan.

Om du ska flytta

Om du ska flytta från kommunen ska du säga upp ditt barns förskoleplats minst en månad innan barnet ska sluta.

Ditt barn får behålla sin plats i kommunal förskola i Huddinge en månad från och med flyttdatumet.

Platsen för barn som är inskrivna i kommunal verksamhet sägs upp automatiskt från det datum då barnet skrivs i en annan kommun om ingen uppsägning inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen innan.

Barn inskrivna i fristående verksamhet har möjlighet att få behålla platsen även när de bytt folkbokföringskommun. Den fristående verksamheten kommer då överens med den nya hemkommunen om placeringen

Om barnet ska byta förskola

Ska ditt barn byta från en förskola eller pedagogisk omsorg i Huddinge till en annan verksamhet i Huddinge ska du inte säga upp platsen. Bytet/övergången sker automatiskt då du tackar ja till er nya förskola/plats i pedagogisk omsorg.

Uppdaterad 29 juni 2021

Var informationen till din hjälp?