Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg riktar sig till barn från ett års ålder fram till att de börjar i förskoleklass (från och med höstterminen 2018 kommer förskoleklass att vara obligatorisk). Barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling kan få plats före ett års ålder.

Kommunen erbjuder plats i både kommunala och fristående förskolor. Om vårdnadshavarna vill, kan kommunen också erbjuda en plats i pedagogisk omsorg.

Vi placerar ditt barn så nära hemmet som möjligt

Vi ska erbjuda ditt barn en plats på en förskola som ligger så nära barnets hem som möjligt.

Vi utgår först och främst från att barnet får en plats det datum som du har önskat. Om det finns många barn som har önskat samma datum går vi efter barnets födelsedatum i turordning. När vi placerar barn tar vi också hänsyn till organisationen på förskolan.

Om det är fler barn än antal lediga platser prioriterar vi utifrån dessa två skäl:

  1. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl.
  2. Barn som har syskon på en förskola eller pedagogiska omsorg får förtur till den förskola där äldre syskon går.

Om du vill byta plats

Du kan ställa dig i kö till andra förskolor eller pedagogisk omsorg. Om det finns lediga platser prioriterar vi utifrån dessa två skäl:

  1. Barn som inte har fått en plats nära sitt hem tidigare.
  2. Barn som vill byta förskola av andra skäl.

Vad händer om barnet inte använder sin plats?

Om barnet inte har använt platsen på sin förskola eller pedagogiska omsorg under två månader i sträck så har barnet inte rätt att behålla sin plats.

Du kan få undantag från det om det finns särskilda skäl. Det kan exempelvis vara att barnet har varit sjuk under en lång tid eller att du som vårdnadshavare ska arbeta i en annan stad under en period. Du behöver ansöka hos förskolenämnden för att kunna få undantag.

Hur många timmar får barnet vara på förskolan?

Barn ska erbjudas en plats i förskola under minst 525 timmar per år från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Om antalet timmar är mer än 525, får du ett avdrag på fakturan med 20 %.

Vårdnadshavaren/-havarna till ett barn som får en plats ska antingen

  • förvärvsarbeta
  • studera
  • vara arbetssökande
  • vara föräldralediga

Om den ena vårdnadshavaren till ett barn får sjukersättning eller aktivitetsersättning har det barnet rätt till en förskoleplats i upp till 25 timmar per helgfri vecka. 

Du måste meddela hur mycket tid barnet ska vara på förskolan 

Utgå från din arbets- eller studietid och restid när du anmäler hur mycket tid barnet ska vara på förskolan. Om ditt behov av tid på förskolan ändras är det viktigt att du anmäler det via våra e-tjänster eller med en blankett i så god tid som möjligt. Schemaändringen kan behöva styrkas med ett arbetsgivarintyg/studieintyg som lämnas till rektor. På intyget ska det nya arbets- eller studieschemat framgå.

E-tjänster för förskola

Lämna in schemauppgifter med blankett

Om du är ledig eller har semester

Barnet ska vara ledigt från förskolan när du är ledig eller har semester.

Om du är arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är eller blir arbetssökande har rätt att vara på förskolan i 25 timmar per helgfri vecka. Det gäller från och med det första månadsskiftet sedan du blivit arbetssökande och under hela tiden oavsett om du är inskriven på arbetsförmedlingen eller inte.

Utifrån dina önskemål beslutar rektorn om barnets närvarotid på förskolan.

När du får ett arbete registrerar du nytt schema och inkomst i e-tjänsterna. 

Om du är föräldraledig

Läs om vad som gäller om du är föräldraledig

Öppettider i förskolan

Förskolorna har öppet helgfria måndagar-fredagar, klockan 06.30-18.00.

På jul-, nyårs- och midsommarafton är förskolorna stängda. 

Personalen har studiedagar fyra dagar per år och då är förskolorna också stängda. Om du inte själv kan ordna omsorg under dessa dagar, anmäl det till rektorn, så att barnet kan få en plats på en annan förskola den dagen. Du behöver anmäla det senast tre veckor i förväg.

Uppsägning av förskoleplats

Uppsägningstiden för en förskoleplats är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.  

Du säger upp platsen genom att meddela barn- och utbildningsförvaltningen skriftligt.

Blankett för uppsägning av plats i förskoleverksamhet

Om barnet ska börja förskoleklass

När ditt barn ska sluta förskolan för att börja i förskoleklass och du avser att ha barnet placerat i fritidsverksamheten på skolan från augusti ska du inte säga upp platsen. Förskoleplaceringen avslutas automatiskt den 31 juli och du har rätt till plats i fritidsverksamheten på skolan från den 1 augusti.

För att få en avgiftsfri period ska uppehållet mellan ditt barns sista dag på förskolan och starten i fritidsverksamheten vara längre än tre månader. Eftersom kostnaden för din förskoleplats är fördelad på en 12-månaders period betalar du även under barnets ledighet.

Om du inte vill ha ett uppehåll på tre månader behöver du inte göra någonting. Platsen på förskolan, upphör automatiskt den 31 juli.

Om du avser att ha ett uppehåll på tre månader ska du säga upp platsen senast en månad innan ditt barns sista dag på förskolan.

Om du ska flytta

Om du ska flytta från kommunen ska du säga upp ditt barns förskoleplats minst en månad innan barnet ska sluta. Det gäller för platser både i kommunal och fristående verksamhet.

Ditt barn får behålla sin plats i Huddinge i en månad från och med flyttdatumet.

Om du

  • ansöker om en ny plats innan uppsägningstiden gått ut gäller inte uppsägningen längre.
  • säger upp platsen innan barnet har hunnit börja på förskolan är det ingen uppsägningstid. 

Om barnet ska byta förskola

Ska ditt barn byta från en förskola eller pedagogisk omsorg i Huddinge till en annan verksamhet i Huddinge ska du inte säga upp platsen. Bytet/övergången sker automatiskt då du tackar ja till er nya förskola/plats i pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad som inte bor tillsammans 

Om ett barns vårdnadshavare inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad har vi särskilda rutiner.

Rutiner för placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg vid gemensam vårdnad

 

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?