Rutiner för placering vid gemensam vårdnad

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad om ett barn har båda rätt att ta beslut om placering i förskola eller pedagogisk omsorg.

Den gemensamma beslutanderätten kan ändras om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att fatta beslut om barnets placering i förskola/pedagogisk omsorg och om beslutet inte kan skjutas upp i väntan på att vårdnadshavaren kan fatta beslutet. I de fallen beslutar den andra vårdnadshavaren om barnets placering. 

Om vårdnadshavarna bor på samma adress är utgångspunkten att de är överens.

Erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Kommunen skickar erbjudande om förskoleplats hem till båda vårdnadshavarna om de bor på olika adresser. Den vårdnadshavare som bor på adressen där barnet är folkbokfört svarar på erbjudandet via e-tjänsten. Den andra vårdnadshavaren skickar ett skriftligt svar till förvaltningen.

Har barnet redan en plats i förskola eller i pedagogisk omsorg, men står i omplaceringskö till andra alternativ, måste båda vårdnadshavarna vara överens om omplaceringen. Om den ena vårdnadshavaren inte godkänner omplaceringen, ses det som vid oenighet vid placering. 

När vårdnadshavarna är oeniga om barnets placering

Barnet kan inte börja i förskola/pedagogisk omsorg om inte vårdnadshavarna är överens om placeringen. I de fallen kan familjerätten hjälpa till med att ordna ett samarbetssamtal mellan vårdnadshavarna.

Uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Vårdnadshavarna säger upp platsen

Båda vårdnadshavarna ska underteckna uppsägningen av platsen. Om uppsägningen inte är komplett ifylld, behövs en motivering till varför bara den ena vårdnadshavaren har undertecknat. 

Kommunen säger upp platsen

Om kommunen behöver säga upp platsen på grund av obetalda förskoleavgifter eller flytt till en annan kommun, skickas uppsägningen till båda vårdnadshavarna, om de bor på olika adresser.

Växelvis placering på två förskolor

Huddinge kommun godkänner inte växelvis placering av förskolebarn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna måste komma överens om i vilken kommun och i vilken förskola barnet ska vara placerat.

Uppdaterad 19 juni 2017

Var informationen till din hjälp?