Till dig som är utförare i förskolan

Om du vill starta fristående verksamhet

Om du vill starta fristående verksamhet

För att ansöka om tillstånd att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg, fyller du i blanketterna nedan och skickar in till barn- och utbildningsförvaltningsförvaltningen, tillsammans med nödvändiga bilagor. 

1 januari 2019 införs ett krav i skollagen på att kommunen ska göra en ägar- och ledningsprövning i samband med ansökningar om godkännande om rätt till bidrag för fristående förskola.  2 kap. 5 § (2010:800) Ansökan kommer därför att behöva kompletteras med fler moment och dokument än vad som anges i riktlinjerna. Kontakta verksamhetskontroller Maria Klasson 
maria.klasson@huddinge.se ,08-535 367 84 för fullständig information om ansökningsprocessen.

Huvudmannen är även skyldig att registrera ändringar i ägar- och ledningsfunktioner från och med 1 januari 2019. Det gäller exempelvis vid byte av VD, ägare eller styrelsemedlemmar. Blankett för detta erhålls av Maria Klasson. 

Riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan om tillstånd att starta fristående förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg

Krav för att bli godkänd huvudman för förskoleverksamhet/pedagogiskt omsorg


Kvalitetskriterier

Det är förskolenämnden som behandlar och godkänner fristående anordnare av förskolor och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun.

Förskolenämnden lägger speciell vikt vid att följande kvalitetskriterier är uppfyllda:

  • Verksamheten ska uppfylla barnets behov av omsorg och erbjuda en god pedagogisk kvalitet i en trygg och säker miljö
  • Personalen ska vara pedagogiskt kompetent, kunnig och flexibel
  • Personalen ska ha en varm och engagerad kontakt med varje barn
  • Verksamheten ska ha en inriktning som alla känner till och som ligger till grund för det dagliga arbetet

Det måste också finnas lämpliga lokaler för verksamheten.

All förskoleverksamhet omfattas av skollagen. 

Gå till skollagen


Gör anmälan till bygglovs- och tillsynsnämnden

Alla som hanterar och serverar mat till barn inom barnomsorgen räknas som livsmedelsföretagare. Det innebär att du ska göra en anmälan om registrering av din verksamhet till bygglovs- och tillsynsnämnden, senast två veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen inte har kommunalt vatten, utan en egen dricksvattenbrunn, ska du också göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet för brunnen. Läs mer på starta livsmedelsverksamhet

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Ur miljö- och hälsosynpunkt ska verksamheten anmäla förskola eller andra typer av skolor till bygglovs- och tillsynsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmäl miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) behöver göra anmälan om flera familjedaghem går samman och hyr en gemensam lokal som huvuddelen av den dagliga verksamheten bedrivs i.


Att avsluta verksamheten

Om du ska avsluta din verksamhet måste du meddela det till barn- och utbildningsförvaltningen senast sex månader innan avslut. På så sätt har berörda vårdnadshavare möjlighet att söka och få plats hos annan anordnare.

Om de uppställda villkoren för tillstånd inte följs kan godkännandet dras in, eller om verksamheten uppenbart missköts.


Uppdaterad 19 januari 2018

Var informationen till din hjälp?