Till dig som är utförare i förskolan

Om du vill starta fristående verksamhet

Om du vill starta fristående verksamhet

I Huddinge kommuns e-tjänster kan du ansöka om godkännande och rätt till bidrag för att starta fristående förskola samt fritidshem som inte ligger vid en skolenhet eller pedagogisk omsorg.

I riktlinjerna till fristående förskolor och pedagogisk omsorg hittar du den information du behöver om hur ansökningsprocessen går till, vilka dokument barn- och utbildningsförvaltningen behöver för handläggningen av ärendet samt vilka kvalitetsmässiga och organisatoriska krav kommunen ställer på verksamheter som beviljats godkännande och rätt till bidrag.

Riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg

Ansökan ses som komplett när samtliga uppgifter som kommunen efterfrågat har lämnats in till barn- och utbildningsförvaltningen. Handläggningstiden för ansökan om godkännande och rätt till bidrag är 4-6 månader efter det att ansökan är komplett. 

E-tjänst Registrera ägar- och ledningspersonkretsen, fristående förskolor
För huvudmän som önskar starta fristående förskola gör kommunen en ägar- och ledningsprövning enligt 2.kap 5§ Skollagen i samband med ansökan om godkännande om rätt till bidrag. För handläggningen av ägar- och ledningsprövningen behöver huvudmannen registrera uppgifter om den personkrets som berörs av prövningen. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver också uppgift om rektornen för handläggningen av ärendet. Denne omfattas inte av ägar- och ledningsprövningen men ska uppfylla kraven på pedagogisk insikt och erfarenhet enligt 2 kap. 11§ Skollagen.

E-tjänster för redan etablerade huvudmän

För er som redan är etablerad huvudman i Huddinge kommun finner ni här de e-tjänster som behövs för era ansöknings- och anmälningsärenden.

E-tjänst Anmäla ändring av kontaktuppgifter
För anmälan av ändringar i kontaktuppgifter som inte förändrar förutsättningar som står angivna i ert beslut om godkännande och rätt till bidrag. Det kan exempelvis vara byte av telefonnummer, mailadress eller när adressen till verksamheten av någon anledning förändras utan att byte av lokal sker.

E-tjänst Anmäla avslut av verksamhet
Här anmäler du att du har för avsikt att avsluta din verksamhet. Anmälan ska ha vara Huddinge kommun till handa sex månader innan verksamheten avvecklas.

E-tjänst Anmälan om förändring i ägar- och ledningsfunktioner
Fristående förskolor är enligt 2 kap. 5b§ Skollagen skyldiga att anmäla förändringar inom personkretsen för ägar- och ledning senast en månad efter att förändringen skett. Vid anmälan om förändring görs en lämplighetsprövning på nya personer inom personkretsen. Kraven på insikt och ekonomiska förutsättningar granskas inom ramen för regelbunden tillsyn.

I denna e-tjänst registreras även byte av rektorn. För dessa görs ingen ägar- och ledningsprövning men Huddinge kommun behöver information om rektornen inom ramen för tillsynsuppdraget.

E-tjänst Ansökan om verksamhetsförändring
Här ansöker huvudmän för fristående förskolor och pedagogisk omsorg om att få genomföra förändringar som påverkar de förutsättningar som ligger till grund för det ursprungliga beslutet om godkännande och rätt till bidrag. Det kan till exempel handlar om byte av lokal, tillfällig utökning av det totala antalet barn som godkännandet gäller eller en förändring av verksamhetens pedagogiska profil. Förskolenämnden fattar beslut gällande ansökningar om verksamhetsförändringar. Handläggningstiden för dessa ärenden är 4-6 månader beroende på ärendets karaktär.


Kvalitetskriterier

Det är förskolenämnden som behandlar och godkänner fristående anordnare av förskolor och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun.

Förskolenämnden lägger speciell vikt vid att följande kvalitetskriterier är uppfyllda:

  • Verksamheten ska uppfylla barnets behov av omsorg och erbjuda en god pedagogisk kvalitet i en trygg och säker miljö
  • Personalen ska vara pedagogiskt kompetent, kunnig och flexibel
  • Personalen ska ha en varm och engagerad kontakt med varje barn
  • Verksamheten ska ha en inriktning som alla känner till och som ligger till grund för det dagliga arbetet

Det måste också finnas lämpliga lokaler för verksamheten.

All förskoleverksamhet omfattas av skollagen. 

Gå till skollagen


Gör anmälan till bygglovs- och tillsynsnämnden

Alla som hanterar och serverar mat till barn inom barnomsorgen räknas som livsmedelsföretagare. Det innebär att du ska göra en anmälan om registrering av din verksamhet till bygglovs- och tillsynsnämnden, senast två veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Om förskolan eller den pedagogiska omsorgen inte har kommunalt vatten, utan en egen dricksvattenbrunn, ska du också göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet för brunnen. Läs mer på starta livsmedelsverksamhet

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Ur miljö- och hälsosynpunkt ska verksamheten anmäla förskola eller andra typer av skolor till bygglovs- och tillsynsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmäl miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) behöver göra anmälan om flera familjedaghem går samman och hyr en gemensam lokal som huvuddelen av den dagliga verksamheten bedrivs i.


Att avsluta verksamheten

Om du ska avsluta din verksamhet måste du meddela det till barn- och utbildningsförvaltningen senast sex månader innan avslut. På så sätt har berörda vårdnadshavare möjlighet att söka och få plats hos annan anordnare.

Om de uppställda villkoren för tillstånd inte följs kan godkännandet dras in, eller om verksamheten uppenbart missköts.


Uppdaterad 28 november 2019

Var informationen till din hjälp?