Regler för fritidshem

Vem kan få en plats på fritids?

Du som är folkbokförd eller ska folkbokföra dig i Huddinge kommun har rätt att söka en plats för ditt barn på fritids om du har barn i åldrarna 6-10 år. För barn i åldrarna 10-12 år finns öppen fritidsverksamhet.

Fritidsverksamheten är till för barn med föräldrar som arbetar eller studerar. Om du varken arbetar eller studerar, kan du ansöka om plats om ditt barn har särskilda behov. Går ditt barn i en kommunal skola i Huddinge kommun, ansöker du hos skolan. I annat fall ska beslut fattas av grundskoleavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn från andra kommuner kan få en plats i Huddinge

Du som förälder med barn som bor i annan kommun kan söka en plats hos oss i Huddinge. Ansökan lämnas till skolan. Kontakt ska även tas med den kommun du bor i.


Vi placerar ditt barn så nära hemmet som möjligt

Vi ska erbjuda ditt barn en plats som ligger så nära barnets hem som möjligt.

När vi erbjuder en plats prioriterar vi efter

  • det datum barnet behöver platsen
  • barnets födelsedatum i turordning
  • ditt önskemål av skola

Öppettider

Den kommunala fritidsverksamheten är öppen måndagar-fredagar, kl. 06.30-18.00 och under alla lov. Behoven hos barn och föräldrar styr ofta öppettiderna inom ramtiderna på respektive enhet. Verksamheten anpassar sig efter aktuell barngrupp.

På helgdagar är det ingen fritidsverksamhet.

Personalen har studiedagar en till två dagar per termin och då är fritids stängt. Har du inte har möjlighet att ordna annan omsorg för ditt barn på studiedagarna, meddela fritidspersonalen tre veckor i förväg.  Då får barnet gå på ett annat fritidshem under de dagarna.


Kom ihåg att meddela förändringar

Om du som förälder blir arbetslös eller ska vara föräldraledig, får barnet behålla platsen i fritidsverksamheten månaden ut.

Anmäl kommande föräldraledighet minst två månader i förväg till skolan.

Ansök om dispens

Har ditt barn särskilda behov och behöver behålla sin plats ska du söka dispens för det hos skolan, om barnet går i en kommunal skola i Huddinge kommun eller på en fristående skola.

Dispensansökan

 I annat fall ska beslut fattas av grundskoleavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen.


Uppsägning av plats

Om ditt barn inte längre behöver sin plats i fritidsverksamheten, måste du anmäla det skriftligt till skolan, minst en månad innan barnet ska lämna sin plats.

Uppsägning av plats i fritidshem och den öppna fritidsverksamheten

Platsen sägs automatiskt upp den 30 juni det år barnet fyller 13 år.

Går ditt barn i en skola i annan kommun eller i en fristående skola ska också en skriftlig uppsägning skickas till:

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
141 85 Huddinge   

Om du ansöker om en ny plats innan uppsägningstiden gått ut gäller inte uppsägningen längre. 

Säg inte upp din förskoleplats/fritidshemsplats

Du ska inte säga upp din förskoleplats om ditt barn ska gå över från förskola eller pedagogisk omsorg till förskoleklass. Bytet/övergången kommer att ske automatiskt efter att du har tackat ja till plats på fritids i den nya skolan. 


Du kan söka plats i en annan kommun

Du kan önska en plats i en annan kommun än Huddinge. Du tar då själv kontakt med den skolan och med grundskoleavdelningen på barn- och utbildningsför­valtningen i Huddinge kommun.


Barn i behov av särskilt stöd

Om ditt barn behöver särskilt stöd kontaktar du barnets skola. 


Ska du flytta från Huddinge kommun?

Om du ska flytta från kommunen får ditt barn får behålla sin plats i Huddinge i två månader från och med flyttdatumet. Barnet kan få behålla sin plats längre om skolan, du och den nya kommunen har kommit överens om det. 


Uppdaterad 11 januari 2018

Var informationen till din hjälp?