Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn som inte bedöms nå upp till målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1-9. Barnet kan antingen

  • gå i en grundsärskoleklass med andra elever med liknande behov
  • gå i en grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans kursplaner

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns träningsskolan, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

På Skolverket kan du läsa om läroplanen för grundsärskolan och vilka ämnen som ingår. Där finns också information om träningsskolan.

Skolverkets information om grundsärskolan

Att söka till grundsärskolan

Utredning

Innan barnet kan bli mottagen i grundsärskolans skolform och läsa enligt grundsärskolans kursplaner görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

  1. pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
  2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
  3. social bedömning av sociala hinder för inlärning
  4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Utredningsteamet på Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun fattar beslut om barnet ska bli mottagen i grundsärskolan eller inte, baserat på utredningen. Om ditt barn ska börja i grundsärskolan erbjuder kommunen en plats i någon av våra kommunala skolor. Utgångspunkten för placeringen är elevens behov och avståndet till skolan.

När utredningen är klar

Om Utredningsteamet fattat beslut att barnet ska bli mottagen i grundsärskolan kan du som vårdnadshavare ansöka om skolplacering i grundsärskolan.

Ansökan placering grundsärskola

Grundsärskoleförberedande förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för alla barn som fyller sex år. För barn som har fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning före sex års ålder och där vårdnadshavarna önskar grundsärskola i årskurs 1, finns möjligheten att börja förskoleklass vid någon av kommunens grundsärskoleenheter med syftet att förbereda för en senare övergång till grundsärskolan. För elever i dessa förskoleklasser gäller samma läroplan som för övriga förskoleklasser, läroplan för grundskolan LGR 11.

Ansökan till grundsärskoleförberedande förskoleklass

En förutsättning för att söka är att det finns underlag som visar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Vid frågor mejla handläggare för grundsärskolefrågor vid Utredningsteamet Barn- och Utbildningsförvaltningen på utredningsteamet@huddinge.se

Fritidshem för grundsärskola 

På de skolor som har grundsärskoleverksamhet finns också möjlighet för eleverna att gå på fritids, antingen i grundskolans fritidshem eller i egna mindre grupper.

Fritidsverksamheten är första hand till för barn i åldern 6 till 13 år. Barnet får gå på fritids till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, därefter kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

Ansökan om fritidshemsplats i grundsärskolan 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är insatser för dig med funktionsnedsättning.

Olika former av korttidsvistelse

Grundsärskolor i Huddinge kommun

Uppdaterad 6 juli 2021

Var informationen till din hjälp?