Källbrinksskolan

Källbrinksskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Källbrinksskolan ligger i Fullersta, alldeles intill ett naturskönt område med skog och Källbrinks idrottsplats. På Källbrinksskolan finns cirka 370 elever och 45 medarbetare. Verksamheten är indelad i fyra arbetslag – Safir, Smaragd, Rubin och Diamant – som leds av tre teamledare. Skolan präglas av positiv elevsyn, relationellt arbete och höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. På skolan arbetar vi med fyra prioriterade områden: NPF-säkring, lärande, IKT och miljö.

NPF-säkring

I dagens skola räknar man med att minst 5-10% av eleverna har neuropsykiatriska funktionsuppsättningar, som t.ex. ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ASD - autismspektrumdiagnos, OCD - Obsessive Compulsive Disorder, dyslexi eller dyskalkyli. Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet. I skolans styrdokument är det tydligt att hela verksamheten ska anpassas och fungera för dessa elever. Betydligt fler elever än så gynnas av anpassningar i skolan som traditionellt faller inom NPF-spektrat. Att stärka alla elevers egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strategier som främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever för framtiden.

På Källbrinksskolan tänker vi att om vi anpassar lärande, miljö och teknik för elever inom NPF-spektrat redan från början, så är det ett arbetssätt som kommer alla elever till gagn. I vår verksamhet innebär det att vi har ett nyfiket, lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt. Vi lyssnar på elevernas tankar om det egna lärandet och vägen dit. Vi använder oss av strukturstöd såsom anpassningsblanketter för att tillsammans med eleverna ringa in behov och hitta strategier. Vi arbetar kompensatoriskt för att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö. Praktiskt innebär detta att vi aktivt arbetar med generella, såväl som individuella, anpassningar i lärmiljön.

Lärande

I dagen skola talar man om lärande istället för inlärning, vilket innebär att man har förändrat synen på vad kunskap är och hur kunskap inhämtas. Förr skulle eleverna lära sig saker utantill, läraren definierade vad rätt kunskap var, lärde ut och kontrollerade att eleverna hade förstått. Forskning idag menar att den typen av kunskap inte är gångbar i det moderna samhället. Idag krävs andra förmågor och sätt att lära sig.

På Källbrinksskolan menar vi att lärande är en social aktivitet och att alla elever, med rätt förutsättningar, kan och vill lära sig - men att elever lär sig på olika sätt. Det betyder inte att vi har gjort avkall på vad eleverna ska lära sig, det vill säga själva stoffet, utan att vi erbjuder olika sätt att närma sig stoffet. Vägen till lärandet är individuell och kan således se olika ut.

De elever som behöver någon form av extra stöd, har möjlighet att få det bland annat i skolans Resurscentrum, där våra speciallärare arbetar. Det främsta stödet ges inom ordinarie undervisning, i form av anpassningar och individualisering. Skolan har också ett kompensatoriskt uppdrag, där Källbrinksskolan bland annat erbjuder studieverkstad. Där kan elever med stöd av pedagoger arbeta utanför ordinarie skoltid. Vi anser att hemmet främst ska vara en plats för återhämtning.

IKT

Användning av IT i klassrummet är idag en självklarhet i skolan. De digitala hjälpmedlen har som uppgift att utveckla och förhöja lärandet. Idag finns information ett knapptryck bort, något som påverkar lärandet i allra högsta grad.

På Källbrinksskolan strävar vi mot att tekniken ska ge oss möjlighet att förändra och omdefiniera lärandet. Det kan handla om att skapa uppgifter och upplägg som tidigare inte varit möjliga i en icke-digitaliserad skola. Vi arbetar med iPads som vårt främsta digitala hjälpmedel. Klassrummen är utrustade med projektorer och Apple tv. Vi använder iTunes U som planeringsverktyg både för att skapa transparens i, och öka tillgängligheten för, lärandet. Vidare arbetar vi i G Suite - där Classroom används som plattform för inlämning av elevarbeten och som yta för den formativa bedömningen i skrift.

Att arbeta i Google drive ger möjligheter för elever och pedagoger att, i realtid, samarbeta kring olika uppgifter. I driven delar vi också matriser med eleverna, så att de vid flera tillfällen under terminen kan följa utvecklingen i relation till bedömningsaspekter och kunskapskrav.

Miljö

Skolans arbetsmiljö utgörs av fysisk och psykosocial miljö. Den fysiska miljön handlar om skolans lokaler och skolgård. Den psykosociala miljön handlar om mående och relationer. Båda miljöerna handlar i allra högsta grad om lärande. Det är viktigt att miljön i skolan är funktionell, kreativ, trygg och behaglig.

På Källbrinksskolan arbetar vi kontinuerligt med att utveckla miljön för att främja lärandet. Det som utmärker Källbrinks fysiska miljö är strävan efter flexibilitet. Vi hämtar inspiration från evidensbaserad design - att rum bör inredas efter hur elever beter sig, inte efter hur vuxna vill att de ska bete sig. I klassrummen visar det sig i att det finns ytor för olika arbetssätt och arbetsstilar, så som ståbord, enskilda platser, samlingsmatta, alternativa sittmöbler och gruppbord. I korridorerna visar det sig i våra salonger, där vi har skapat rum i rummet med möjlighet att arbeta och samarbeta. I våra klassrum väljer vi att ha en avskalad miljö som är behaglig för öga, öra och hjärna. Vi väljer istället att synliggöra lärprocesserna i våra korridorer genom att ställa ut våra elevarbeten. I våra korridorer finns också tydliga salshänvisningar, så att man enkelt ska kunna röra sig i lokalerna.

Det som utmärker Källbrinks psykosociala miljö är att vi lägger stor vikt vid att skapa goda relationer. Vårt pedagogiska credo bygger på nyfikenhet, prestigelöshet och att vi är lösningsfokuserade - vi tror på elevens inneboende kraft och kompetens. Vi har rastvärdar och organiserad rastverksamhet på högstadiet. Våra pedagoger har, förutom den ordinarie undervisningen, elevtid under rasterna där de arbetar relationellt och finns tillgängliga för våra elever. På Källbrinksskolan finns ett elevråd och ett NPF-råd, där elever samarbetar med pedagoger kring frågor som rör skolan ur olika perspektiv. På skolan finns även ett trygghetsteam, TT, som leds av vår kurator.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 7 december 2018

Var informationen till din hjälp?