Stenmoskolan

Stenmoskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

På Stenmo finns ca 210 elever, organiserade i två förskoleklasser och sex klasser åk 1-3. Fritidsverksamheten är nära integrerad med skolan. Stenmo har fyra arbetslag, där lärare, fritidspersonal och resurspersonal ingår.

Skolans mål har en tydlig kunskapsinriktning och fokus ligger till stor del på barnens läsutveckling, som är grunden till alla fortsatta studier. Matematiken har fått ta en allt större plats, där lärarna arbetar med att utveckla och få syn på det matematiska lärandet för eleverna.

Skolåret präglas av ett gemensamt tema på hela skolan där flera ämnen integreras. Temaarbetet utmynnar i en utställning och en musikal som avslutning på året.

Skolans målsättning är att erbjuda barnen en trygg och lustfylld skolgång. Därför är elevinflytande, skapande arbete och värdegrundsarbete ett grundläggande arbetssätt för Stenmoskolan. Genom detta arbetssätt stimuleras elevernas nyfikenhet, skapar en lustfylld miljö och sätter kunskapen i ett sammanhang.

Vår vision

Trygghet – Kreativitet - Lärande
Till våra skolor går eleverna med glädje, lust att lära och vetskapen att de blir väl bemötta och respekterade av både kamrater och vuxna. Från våra skolor går eleverna med goda ämneskunskaper, stärkt självförtroende, trygghet i sin identitet och lust till vidare studier.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt 

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?