Visättraskolan

Visättraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

En helt (o)vanlig skola

Visättraskolan är en F-6 skola där cirka 400 elever och 70 anställda möts i en mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen. Skolan arbetar för att alla elever ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de, med Huddinge kommuns pedagogiska plattform som bas, ska bli ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö. Skolledningen har som ambition att skolan ska drivas i andan av Huddinge kommuns kärnvärden driv, mångfald, omtänksamhet och mod.

Visättraskolan har på senare år drivit igenom ett omfattande förändringsarbete, vilket lett till att skolan är en plats där både elever och personal trivs och får utvecklas. Kunskap, trygghet och trivsel är de ledord som förändringsarbetet har byggts kring.

Vår vision är att alla elever på Visättraskolan ska få växa, utvecklas och nå framgång. Med ledorden kunskap, trygghet och trivsel får våra elever de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i- och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer. För att uppnå detta har vi Huddinge kommuns pedagogiska plattform som utgångpunkt för arbetet på skolan.

Kunskap - Alla elever ska lyckas nå läroplanens mål! 

Vi har en engagerad personalstyrka, låg personalomsättning och hög trivsel. Med ett positivt arbetsklimat kan vi lägga all tid och kraft på det vi är på skolan för att göra, att bedriva en skolverksamhet av absolut toppklass! Personalen är själva stommen i verksamheten. Vi har ett kompetent, professionellt och samarbetat team med hjärta för verksamheten! Vi ger våra elever undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna är tydliga. Formativ bedömning är ett självklart inslag i det dagliga arbetet eftersom eleverna vet hur de ligger till kunskapsmässigt, och hur de ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Samtliga klassrum är utrustade med en interaktiv projektor eller en smartboard och vi har en-till-en läsplatta (iPad) i årskurs 1-6, samt ett flertal ipads i förskoleklasserna.

Trygghet - Alla elever ska känna sig trygga

Vi arbetar aktivt för att organisera verksamheten där just arbetet med trygghet sätts i fokus. Trivsel och trygghet är avgörande förutsättningar för att eleverna ska kunna lära sig i skolan, och då är det viktigt att dessa områden prioriteras.

Vi har hög vuxentäthet med engagerad personal som har höga förväntningar på eleverna. Vi erbjuder en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla relationer. Vi har gemensamma och implementerade ordningsregler för att uppnå ordning och reda, samt arbetsro.

På skolan har vi ett trygghetsteam som leds av skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. För att främja tryggheten så arbetar vi aktivt för att implementera och konkretisera planen mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsarbetet på Visättraskolan har på många olika sätt uppmärksammats. Bland annat har vi i TV 4 Nyheterna lyfts som ett positivt exempel i hur man kan öka tryggheten på skolan. Ett uppmärksammande och ett inslag vi givetvis är oerhört stolta över!

Trivsel - Alla elever ska trivas!

Vi skapar en ”Visättraanda” och bygger goda relationer samt ett förtroendefullt klimat på skolan. Klimatet ska präglas av glädje, gemenskap, tolerans och respekt för medmänniskor. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå istället för att fokusera på det negativa. Vi befinner oss i ständig utveckling och i ett kontinuerligt lärande. Med vår stora mångfald av erfarenheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. För att göra det ”lilla extra” för våra elever så ordnar olika aktiviteter, bland annat Ministjärnorna, Visättraskolans dag, Visättraskolan visar, Tomterock och discon.

 

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 24 januari 2019

Var informationen till din hjälp?