Skolskjuts

I vissa fall kan elever åka gratis till och från skolan med skolskjuts. Det gäller i första hand med SL-buss (SL-kort) och i andra hand med skolbuss eller skoltaxi. Skolskjutsen gäller vid skoldagens början och slut. Den gäller inte till och från fritids eller om det är skollov. 

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Så här ansöker du om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst. Ansökningsperioden är 1 mars till 31 mars om du ansöker om skolskjuts inför nytt läsår och du förväntar dig att få ett beslut i god tid innan terminsstart.

Att ansöka om skolskjuts kan dock göras under hela läsåret om du exempelvis är ny i kommunen eller av någon annan anledning är i behov av skoltaxi, skolbuss eller ett SL-kort i mitten av en termin

Gå till e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten är det bra om du har en e- legitimation. Då kan du efter att ha gjort din skolskjutsansökan följa ditt ärende från början till slut. 

Klicka här för att följa ditt ärende

Det går även att göra en ansökan utan e-legitimation, då är det viktigt att du anger en e-postadress för att du ska kunna ta del av ditt beslut. Kontakta Servicecenter om du behöver hjälp med din ansökan. 

Vem kan få skolskjuts?

Det finns flera saker som avgör om en elev kan få skolskjuts, exempelvis:

  • var eleven bor
  • hur långt det är till skolan
  • trafikförhållandena vid skolan
  • om eleven har någon funktionsnedsättning som påverkar

Elever i förskoleklass

Från och med höstterminen 2018, i och med att förskoleklassen blivit en obligatorisk skolform, har förskoleelever rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskolelever.

Var eleven bor

Var eleven bor avgör om hen kan få skolskjuts eller inte. Oftast är bostads- och folkbokföringsadress samma, men om föräldrarna inte bor tillsammans, men har gemensam vårdnad, finns det ofta två bostadsadresser. 

Observera att vi endast tar adresser inom Huddinge kommun i beaktning när vi beslutar om rätten till skolskjuts. Om en vårdnadshavare bor i Huddinge kommun och den andra vårdnadshavaren i en annan kommun så är det alltså alltid adressen i Huddinge kommun som vi utgår ifrån.

Vad gäller vid växelvis boende?

Om eleven går i den närmst placerade kommunala skolan kan hen vara berättigad till skolskjuts vid växelvis boende. Förvaltningen beaktar endast adresser som ligger inom Huddinge kommun.

Hur långt det är till skolan

Längden på gångvägen till skolan påverkar möjligheterna att få skolskjuts. Avståndet mellan hemmet och skolan eller mellan hemmet och den närmaste hållplatsen ska vara:

  • Över 2.0 km för elever i årskurs F-3
  • Över 3.0 km för elever i årskurs 4-6
  • Över 5.0 km för elever i årskurs 7-9

Mätningen av avståndet görs i nationella vägdatabasen, NVDB. 

Trafikförhållandena vid skolan

Trafikförhållandena på vägen till skolan eller närmaste hållplats kan också avgöra om en elev får skolskjuts. Om du ansöker om skolskjuts på grund av trafiken måste du skriva det i ansökan. 

Om eleven har funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda omständigheter 

En elev kan också få skolskjuts om hen har en funktionsnedsättning (läkarintyg krävs) eller om det finns någon annan särskild omständighet som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan.

Om eleven inte går på närmsta kommunala skola

Om eleven går på en självvald skola inom Huddinge kommun så kan eleven ha rätt till skolskjuts om hen skulle ha varit berättigad till skolskjuts till närmsta kommunala skola samt om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Vem kan inte få skolskjuts?

Elever som själv har valt en fristående skola som inte ligger i Huddinge kommun, har inte rätt att få gratis skolskjuts.

Om skolskjutsen till en självvald skola är dyrare än till närmsta kommunala skola eller den skola där kommunen har placerat eleven saknas rätt till skolskjuts.

Sökt skola utanför kommunen 

Om eleven ska börja i en kommunal skola utanför Huddinge kommun kan hen ha rätt till skolskjuts om hen skulle ha varit berättigad till det för den närmsta kommunala skolan.

Om eleven har flyttat men fortfarande går kvar i sin gamla skola räknas det som ett eget val av skola, och då har hen inte rätt till skolskjuts.

Om eleven går i en fristående skola i en annan kommun är hen inte berättigad till skolskjuts.

Vad gäller om det händer en olycka?

Om eleven råkar ut för en olycka på väg till eller från skolan eller under skoldagen, ska du anmäla det till Huddinge kommuns försäkringsbolag. 

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts vid kortvariga sjukdomstillstånd. Läs mer i kommunens lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Händer det en olycka på fritiden ska du kontakta ditt eget försäkringsbolag.

Har eleven en operation planerad behöver du ansöka om skolskjuts i god tid. Du behöver också ha ett läkarintyg på operationen.

Uppdaterad 30 november 2020

Var informationen till din hjälp?