Till dig som är utförare i grundskolan

Bidragsbelopp - grundbelopp och tilläggsbelopp

Bidragsbeloppen gäller för elever som är folkbokförda i Huddinge kommun vid avläsningstillfället och används för både kommunal och enskild verksamhet. Beslutade bidragsbelopp gäller under 2019.

Alla elever och skolor får grundbelopp. Tillägg som ges är socioekonomisk ersättning, modersmålsersättning, tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd och tilläggsersättning ersättning för nyanlända.

Bidragsbelopp till fristående verksamheter och andra kommuner

Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser samt till andra kommuner, beräknas på samma grunder som vi använder vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

I bidragsbeloppen till friskolor ingår momskompensation med 6 procent och ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet inklusive lokalbidrag.

Bidragsbelopp 2020

Bidragsbelopp tidigare år

Grundbelopp till skolan

Grundbeloppet fördelas så att ersättningarna till kommunala och fristående grundskolor blir likvärdiga. Grundbeloppet är ersättning för:

 • Undervisning och pedagogisk verksamhet
 • Utrustning och läromedel
 • Elevvård och hälsovård
 • Måltider
 • Administrationskostnader, 3 % till friskolor
 • Mervärdesskatt, 6% till friskolor
 • Lokalkostnader*

*Lokalbidraget motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader i motsvarande verksamhet.

Månadsvis avräkning och utbetalning 

Huddinge Kommun har månadsavläsning av elevantalet. Avläsningsdatum är den 15:e varje månad. Undantag görs för juni där bidraget baseras på avläsning per 15:e maj samt för juli och augusti som grundas på avläsning den 15:e september månads preliminära elevantal. Från och med år 2020 görs korrigeringar för avvikande elevantal månaden efter utbetalning, undantaget juli och augusti som rättas i september. Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad. Ersättningen betalas ut senast den 21:e varje månad.  

Skicka aktuell information löpande

För att varje skola ska få rätt bidrag måste förvaltningen få veta vilka Huddingebarn som går i vilken skola.

När ni skickar uppdaterade elevlistor inför ett nytt läsår, tänk på följande: 

 • Listorna ska bara bestå av elever som är folkbokförda i Huddinge
 • På listan ska elevernas namn och personnummer finnas med
 • Ange om eleven deltar i modersmålsundervisning på skolan
 • Skicka listorna till grundskoleavdelningen@huddinge.se. Dit skickar ni också förändringar i elevunderlaget så snart de uppstår.

Tänk på att vi har mätdatum den 15:e och att det tar tid att handlägga ärendet hos oss.

Använd vår digitala tjänst 

Huddinge kommun har en digital tjänst för distribution av elevunderlag. För att komma åt tjänsten måste ni registrera en kontaktperson. Hen kommer sedan, via säker inloggning, ha möjlighet att hämta rapporter digitalt.

Skicka in uppgift om e-postadress samt kontaktpersonens namn (max en per enhet) till:

grundskoleavdelningen@huddinge.se

Tilläggsersättning för nyanlända

Vid fördelning av tilläggsersättningen för nyanlända utgår förvaltningen från andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan. Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Från och med 2020 sker avläsning en gång per år, den 15 oktober 2019 avseende tilläggsersättning för nyanlända för 2020 och så vidare. Beloppet betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av bidragsbeloppet. Beloppet är därmed konstant för hela året och inte identifierbart per individ. Tilläggsersättningen för nyanlända fördelas till samtliga skolor inom Huddinge såväl kommunala som fristående när de uppfyller kriteriet. Det fördelas också till fristående skolor i andra kommuner med elever folkbokförda i Huddinge Kommun.

Socioekonomiskt tillägg 

Vid fördelning av det socioekonomiska tillägget utgår förvaltningen från föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan och andel pojkar. Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Från och med 2020 sker avläsning en gång per år, den 15 oktober 2019 avseende socioekonomisk tilläggsersättning för 2020 och så vidare. Beloppet betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av bidragsbeloppet. Beloppet är därmed konstant för hela året och inte identifierbart per individ. Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller fastställda kriterier. Skolor utanför Huddinge beräknas som en enhet och grundas på ett genomsnitt av de barn som har sin undervisning där.

Tilläggsbelopp för modersmål inklusive studiehandledning

Elever som går i kommunal eller fristående skola i Huddinge ingår i kommunens modersmålsorganisation och för dem betalas ingen ersättning.

Faktura för modersmålsundervisning för elever från andra kommuner skickas till hemkommunen.

Vi betalar tilläggsbelopp inklusive studiehandledning för elever som deltar i modersmålsundervisning hos utförare utanför Huddinge kommun.

Läs mer om modersmålsundervisning i Huddinge

Tilläggsbelopp för elever med omfattande stödbehov

Grundskolenheter har möjlighet att söka ytterligare ersättning för undervisning av elever med ett omfattande stödbehov i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära insatser och en bedömning om tilläggsbelopp ska utgå från elevens behov.

Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Skollagen i kraft. Dessa delar av skollagen reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. I lagtexten framgår efter ändringen att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats till att även innefatta sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.
 

Läs mer om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Lovskola i årskurs 8 och 9

Från och med 1 augusti 2017 är kommuner och skolhuvudmän skyldiga enligt skollagen att erbjuda lovskola för vissa elever i årskurs 8 och 9. Lovskola för elever i årskurs 8 och 9 ska finansieras av hemkommunen. Verksamheter som anordnat lovskola kan begära ersättning för detta. Ersättningen ges i form av ett belopp per elev som deltagit.

Lovskola i årskurserna 6 och 7 är fortfarande frivillig att anordna och för denna kan verksamheten i stället ansöka om statsbidrag.

Mer information om lovskola.

Grundbelopp för fritidshem (skolbarnomsorg) 

Grundbeloppet innebär ersättning för:

 • Pedagogisk verksamhet och omsorg
 • Pedagogiskt material och utrustning
 • Måltider
 • Administration (schablon på 3 procent)
 • Moms (schablon på 6 procent)
 • Lokalkostnader

Regelverk

 • Fritidshemmen ska följa Huddinges regler.
 • Barnets föräldrar/vårdnadshavarna betalar fritidshems-avgiften till sin hemkommun.
 • Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utförare. 
 • För att Huddinge ska betala för fritidshem behövs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. 

Kontakt vid frågor 

För frågor gällande grundskolans bidragsbelopp och rutiner, mejla till grundskoleavdelningen@huddinge.se.

För frågor gällande elever i behov av särskilt stöd, mejla till skolstod@huddinge.se.

 

Uppdaterad 18 december 2019

Var informationen till din hjälp?