Till dig som är utförare i grundskolan

Bidragsbelopp - grundbelopp och tilläggsbelopp

Bidragsbeloppen gäller för elever som är folkbokförda i Huddinge kommun vid avläsningstillfället och används för både kommunal och enskild verksamhet. Beslutade bidragsbelopp gäller under vårterminen 2017.

Alla elever och skolor får grundbelopp. Tilläggsbelopp som ges är socioekonomisk ersättning, modersmålsersättning och tilläggsersättning för nyanlända.

Bidragsbelopp till fristående verksamheter och andra kommuner

Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser samt till andra kommuner, beräknas på samma grunder som vi använder vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

I bidragsbeloppen till friskolor ingår momskompensation med 6 procent och ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet inklusive lokalbidrag.

 Bidragsbelopp 2017

Bidragsbelopp tidigare år

Grundbelopp till skolan

Grundbeloppet fördelas så att ersättningarna till kommunala och fristående grundskolor blir likvärdiga. Grundbeloppet är ersättning för:

 • Undervisning och pedagogisk verksamhet
 • Utrustning och läromedel
 • Elevvård och hälsovård
 • Måltider
 • Administrationskostnader, 3 % till friskolor
 • Mervärdesskatt, 6% till friskolor
 • Lokalkostnader*

*Lokalbidraget motsvarar kommunens genomsnittliga lokalkostnader i motsvarande verksamhet.

Månadsvis avräkning och utbetalning 

Den 15:e varje månad gör vi en avläsning av elevantalet, förutom i juni månad där bidraget baseras på maj månads elevantal samt för juli och augusti som grundas på september månads preliminära elevantal. I slutet av terminen görs rättningar av avvikande elevuppgifter.

Skicka aktuell information löpande

För att varje skola ska få rätt bidrag måste förvaltningen få veta vilka Huddingebarn som går i vilken skola.

När ni skickar uppdaterade elevlistor inför ett nytt läsår, tänk på följande: 

 • Listorna ska bara bestå av elever som är folkbokförda i Huddinge
 • På listan ska elevernas namn och personnummer finnas med
 • Ange om eleven deltar i modersmålsundervisning på skolan
 • Skicka listorna till grundskoleavdelningen@huddinge.se. Dit skickar ni också förändringar i elevunderlaget så snart de uppstår.

Tänk på att vi har mätdatum den 15:e och att det tar tid att handlägga ärendet hos oss.

Använd vår digitala tjänst 

Huddinge kommun har en digital tjänst för distribution av elevunderlag. För att komma åt tjänsten måste ni registrera en kontaktperson. Hen kommer sedan, via säker inloggning, ha möjlighet att hämta rapporter digitalt.

Skicka in uppgift om e-postadress samt kontaktpersonens namn (max en per enhet) till:

grundskoleavdelningen@huddinge.se

Tilläggsersättning för nyanlända

Huddinge betalar ut tilläggsersättning för elever som är nyanlända i Sverige under de senaste fyra åren. Ersättningen baseras på statistik från SCB som hämtas två gånger per år, vilket betyder att tilläggsersättningen ändras vid dessa tillfällen.  

Vi kan bara betala ut tilläggsersättning till skolor med minst tre nyanlända elever, på grund av anonymitetsskäl. Ersättningen är per enhet och är inte identifierbar per elev. Ersättningen lämnas till kommunala enheter inom Huddinge kommun och till fristående enheter både i och utanför Huddinge kommun.

Avläsningstillfällen för 2017 är den 15 oktober 2016 och 15 februari 2017. 

Socioekonomiskt tillägg

När vi fördelar det socioekonomiska tillägget utgår vi från följande kriterier:

 • föräldrarnas utbildningsbakgrund
 • andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan
 • andel pojkar

Uppgifter om kriterierna hämtas från SCB två gånger per år.

Det socioekonomiska tillägget fördelas till alla skolor i Huddinge kommun som uppfyller ovanstående kriterier i förhållande till alla utförare. Skolor utanför Huddinge beräknas som en enhet och grundas på ett genomsnitt av de barn som har sin undervisning där.

Tilläggsbelopp för modersmål inklusive studiehandledning

Elever som går i kommunal eller fristående skola i Huddinge ingår i kommunens modersmålsorganisation och för dem betalas ingen ersättning.

Faktura för modersmålsundervisning för elever från andra kommuner skickas till hemkommunen.

Vi betalar tilläggsbelopp inklusive studiehandledning för elever som deltar i modersmålsundervisning hos utförare utanför Huddinge kommun.

Läs mer om modersmålsundervisning i Huddinge

Tilläggsbelopp för skolstöd

Grundskolenheter har möjlighet att söka ytterligare ersättning för undervisning av elever med ett omfattande stödbehov i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära insatser och en bedömning om tilläggsbelopp ska utgå från elevens behov.

Tidigare har tilläggsbelopp varit möjligt att söka för följande behovsområden:

 1. Särskilda begåvningsrelaterade inlärningssvårigheter, som omvänd integrering i grundskolan.
 2. Anpassningar som ingen annan utförare åtgärdar, exempelvis gällande rörelsehinder, hörsel och syn.
 3. Medicinsk funktionsnedsättning med dokumentation, där det framgår att eleven är i mycket stort behov av stöd. Stödet är avsett för en avgränsad period för att eleven successivt ska kunna klara sig själv.
 4. Extraordinära omständigheter, exempelvis multidiagnoser i kombination med insatser från socialtjänsten som kräver annan pedagogik eller behandling.

Sedan den 1 juli 2016 har dock skollagen formulerats om i de delar som reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats och ska nu även kunna riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Med anledning av detta kommer de riktlinjerna som kommunen tillämpar vid bedömning och tilldelning att ses över och preciseras ytterligare.

Grundbelopp för fritidshem (skolbarnomsorg) 

Grundbeloppet innebär ersättning för:

 • Pedagogisk verksamhet och omsorg
 • Pedagogiskt material och utrustning
 • Måltider
 • Administration (schablon på 3 procent)
 • Moms (schablon på 6 procent)
 • Lokalkostnader

Regelverk

 • Fritidshemmen ska följa Huddinges regler.
 • Barnets föräldrar/vårdnadshavarna betalar fritidshems-avgiften till sin hemkommun.
 • Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utövare. 
 • För att Huddinge ska betala för fritidshem behövs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. 

Kontakt vid frågor 

För frågor gällande grundskolans bidragsbelopp och rutiner, mejla till grundskoleavdelningen@huddinge.se.

För frågor gällande elever i behov av särskilt stöd, mejla till skolstod@huddinge.se.

 

Uppdaterad 17 november 2017

Var informationen till din hjälp?