Elevhälsa och stöd i gymnasieskolan

Skolhälsovården är en del av skolans samlade elevhälsa och omfattar medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården kallas därför numera ”elevhälsans medicinska insatser” - EMI.

Prata med kuratorn

Elever på gymnasieskolan kan prata med skolans kurator för att få stöd och hjälp i psykologiska eller psykosociala frågor. Eleven kan behöva hjälpa med relationer, konflikthantering, känslomässiga problem eller behöver bara någon att prata funderingar och bekymmer med. 

Kuratorn har tystnadsplikt. Däremot har alla personal inom skolan en anmälningsskyldighet, som är ett undantag från sekretessen. Det betyder att de som misstänker att en elev far illa eller riskerar att fara illa måste anmäla det till socialtjänsten.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i gymnasieskolan har rätt till stöd för att nå betyget E i varje kurs. Om en elev har svårt att nå målen är det rektors ansvar att se till att utreda svårigheterna. För vissa elever kan det räcka med kortare, tidsbegränsade åtgärder, medan andra behöver stöd under hela skoltiden.

Utredning och åtgärdsprogram

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt, ska rektorn besluta om att ta fram ett åtgärdsprogram, i samråd med elev och föräldrar. Där ska det tydligt stå vilka behoven som finns, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Läs mer om skolsköterska, skolläkare, vaccinationer, hälsobesök och elevhälsans medicinska insatser

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?