Klagomål som rör gymnasieverksamhet

Steg 1 – Kontakta den som ärendet berör

Har du synpunkter eller klagomål på en skola eller en utbildning ska du i första hand vända dig till den som är närmast berörd i verksamheten, så snart som möjligt efter att anledningen till klagomålet har uppstått. Det kan vara en lärare, mentor, coach eller annan personal på skolan.

Steg 2 - Kontakta rektor

Vänd dig till skolans rektor om ditt klagomål gäller verksamheten i stort på skolan eller om du inte tycker att du har fått hjälp och svar av dem som du kontaktade i steg 1.

Om du fortfarande är missnöjd efter att ha pratat med rektor, kan du lämna in ett skriftligt klagomål via ett webbformulär.

Gå till formuläret Klagomål inom gymnasieskolan

Om du hellre vill använda en pappersblankett kan du fylla i en sådan på Huddinge Servicecenter.

Steg 3 - Kontakta gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Du kan också vända dig till verksamhetschefen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att framföra dina klagomål. Det kan bli aktuellt om du är missnöjd med rektors hantering av klagomålet och/eller rektors agerande. Du kan nå verksamhetschefen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom ett webbformulär.

Gå till formuläret Klagomål inom gymnasieskolan

Skriv att klagomålet riktar sig till verksamhetschefen så skickas det till rätt person.

Andra instanser

Om du upplever att steg 1-3 inte har hjälpt, och du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet. Då kan du vända dig till:

Skolinspektionen hjälper dig att vända dig till rätt myndighet.

Offentlighetsprincipen

När du är i kontakt med kommunen gäller offentlighetsprincipen. I korthet betyder det att all korrespondens med Huddinge kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?