Elevhälsan

För elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola gymnasieskola och gymnasiesärskola ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser. Den samlade elevhälsan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande på individ-grupp och organisationsnivå.

I alla skolor finns ett elevhälsoteam med tillgång till specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

I Huddinge kommun finns den Centrala elevhälsan som är en resurs till den lokala elevhälsan på våra kommunala skolor och består av psykologer, elevhälsans medicinska insatser, team för pedagogisk skolutveckling samt administrativ personal.

Rektorn är ansvarig för elevhälsan på sin skola

Det är rektorn på skolan som har ansvaret för elevhälsan på skolan och som fattar beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram.

När det finns risk att en elev inte kommer nå kunskapsmålen ska rektorn se till att behoven utreds och att eleven får särskilt stöd.

Det är också rektorn som ska se till att dokumentera utredningar, åtgärder och utvärderingar.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?