Medicinsk elevhälsa i skolan

Elevhälsans medicinska insatser, EMI (tidigare skolhälsovården)

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolläkare och skolsköterskor finns på alla skolor

Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig. Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna för skolrelaterade problem eller medicinska frågeställningar kring barnets utveckling.

Kontakta skolsköterskan för att boka tid med skolläkaren.

EMI har sekretess

Alla som arbetar inom EMI har sekretess, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa.

Förebyggande hälsovård

Alla elever i våra skolor erbjuds individuella hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med vid besöken.

EMI erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet  

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

 • Förskoleklass: En hälsoenkät från vårdnadshavare och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för det första hälsobesöket, där ni bland annat pratar om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in pedagogernas bedömning av hur den första tiden i skolan har varit. Vid hälsobesöket undersöks barnets längd- och viktutveckling, syn och hörsel.
 • Årskurs 2: Hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling. Vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund
 • Årskurs 4: Hälsosamtal med kontroll av längd- och viktutveckling och rygg. Elever och vårdnadshavare fyller i en hälsoenkät i förhand, som är utgångspunkt för samtalet.
 • Årskurs 5: Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) till flickorna. Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.
 • Årskurs 6: Hälsobesök med kontroll av längd- och viktutveckling och rygg.
 • Årskurs 8: Hälsosamtal med kontroll av längd- och viktutveckling och rygg. Elever och vårdnadshavare fyller i en hälsoenkät i förhand, som är utgångspunkt för samtalet. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.
 • Gymnasiet, årkurs 1: Eleverna erbjuds ett hälsosamtal och får fylla i en hälsoenkät i förhand, som är utgångspunkt för samtalet. Elever som går på ett yrkesprogram kan erbjudas en riktad hälsoundersökning beroende på vilket program eleven studerar på.

Nyanlända elever

EMI erbjuder hälsosamtal för nyanlända elever och en allmän hälsoundersökning. De får också kompletterande vaccinationer om det behövs.

Elever som saknar vaccinationer

Elevhälsan kan vaccinera de barn som inte har ett fullgott vaccinationsskydd mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund samt humant papillom virus upp till 18 års ålder.

Registrering av vaccinationer

Alla vaccinationer som ges av EMI registreras enligt lag till ett vaccinationsregister.

Läs mer om Vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens webbplats

Särskilda insatser

Elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller elever med olika inlärningshinder kan behöva särskilda insatser. EMI kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Många gånger är EMI en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan.

I EMI:s uppdrag ingår också

 • Hälsorådgivning
 • Enklare sjukvårdsinsatser
 • Telefonrådgivning
 • Hjälp till hänvisning till övrig sjukvård
 • Att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv
 • Att samarbeta med övriga medlemmar i elevhälsoteamet och skolpersonalen
 • Att bidra med medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet

 

Uppdaterad 28 maj 2019

Var informationen till din hjälp?