Skolstöd i grundskolan

Skolstödet ska säkerställa alla elevers rätt till lärande och utveckling och utgör ett stöd till elevhälsan på våra kommunala skolor.

Inom skolstödet finns följande resurser och yrkesgrupper:

  • en skolhälsovårdsöverläkare och en verksamhetsansvarig skolsköterska, som stöttar de medicinska insatserna i  skolorna.
  • resurser som stöttar skolans arbete med elevhälsa och kompletterar deras egna insatser för elever i behov av särskilt stöd.
  • en medicinsk enhet som kvalitetssäkrar och samordnar den medicinska delen av elevhälsan med skolläkare och skolsköterskor
  • en psykologansvarig som kvalitetssäkrar och samordnar psykologernas arbete
  • enheten för konsultativt stöd erbjuder tjänster som specialpedagog, talpedagog, psykolog och positivt beteendestöd.

Rektorn är ansvarig för elevhälsan på sin skola

Det är rektorn på skolan som har ansvaret för elevhälsan på skolan och som fattar beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram.

När det finns risk att en elev inte kommer nå kunskapsmålen ska rektorn se till att behoven utreds och att eleven får särskilt stöd.

Det är också rektorn som ska se till att dokumentera utredningar, åtgärder och utvärderingar.

Uppdaterad 21 november 2018

Var informationen till din hjälp?