Yrkeshögskoleutbildning (YH)

Vad är en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, där du får kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete på en arbetsplats. Vilka utbildningar som finns beror på vilka yrken det finns behov av på arbetsmarknaden.

Det kostar inget att läsa på yrkeshögskola, men du får själv stå för kostnader för litteratur och annat studiematerial.

Yrkeshögskolans webbplats finns information om behörighet och utbildningar.


Vilka YH-utbildningar finns i Huddinge?

Huddinge kommun erbjuder YH-utbildningen Medicinsk sekreterare på fyra terminer, 400 YH poäng.

Utbildningen går att söka både i klassrum och på distans. 

Undervisningen bedrivs i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 i Huddinge. 


Vår YH-utbildning Medicinsk sekreterare

Information om Medicinsk sekreterare

400 YH poäng (80 veckor), heltid.

Erbjuds i klassrum och på distans.

Du läser utbildningen på heltid under fyra terminer. Den teoretiska delen läser du i Vux Huddinges lokaler på Patron Pehrs väg 8 i Huddinge. En fjärdedel av tiden kommer du att vara på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården för praktisk utbildning, så kallat Lärande i Arbete (LIA).  

Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?

Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Processerna behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare, som kommer att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen.

I rollen som medicinsk sekreterare ingår olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.

Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget.

För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med våra studerande och anställer många efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav.

Kursbeskrivning för Medicinsk sekreterare


Behörighetskrav

Du som söker måste uppfylla ett av följande behörighetskrav:

  • ha avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • ha svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning där.
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Mer information om de nya behörighetskraven och övergångsbestämmelser finns att läsa på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats. 

 Gå till myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Särskilda förkunskapskrav

  • Svenska 2/Svenska B
  • Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B
  • Engelska 6/Engelska B
  • Information och kommunikation 1 eller motsvarande kunskaper.

Samtliga behöriga sökande kallas till ett test där ordförståelse, stavning och allmänna datorkunskaper testas.


Ansök här

Så här ansöker du

Du ansöker via yh-antagning.se både till utbildning som är bunden och på distans.

OBS! Vi kommer inte att starta någon distansutbildning till augusti. Vi återkommer med mer information om och när distansutbildningen kommer att vara sökbar och starta.

Ansök här (länk till YH-ansökan)

Viktiga datum

Utbildningsstart: 26 augusti, 2019

Ansökningsperiod: 18 mars - 19 april, 2019

Sista datum för komplettering: 1 juni, 2019

Sökande som studerar behörighetsgivande kurs kan söka med reel kompetens och skicka in ett kursintyg som styrker detta. Sökande kan då kallas till test och antas under förutsättning att betyg inkommit senast 1 juni.


Antagningsprocessen

1. Ansökan - Du ansöker via yh-antagning.se (länk läggs ut när ansökan öppnar).

2. Betygsdokument - Du bifogar betyg och/eller andra intyg som styrker att du är behörig, elektroniskt via yh-antagningen senast sista kompletteringsdagen. Endast sökande som uppfyller alla behörighetskrav går vidare till urvalstester.

3. Bedömning av behörighet - Om du saknar betygsunderlag kan du skicka in andra intyg för att visa att du uppfyller behörighetskraven. Det kan vara intyg från högskolekurser, yrkeslivserfarenhet eller övrig utbildning som du genomfört. Dessa intyg jämförs sedan med kraven som ställs för motsvarande kurs på gymnasieskolan.

4. Urvalstest - Om du är behörig erbjuds du att göra ett urvalstest. Du bokar själv in ditt test via yh-antagningen, där du kan se vilka tider som finns att välja mellan. 

5. Antagning - Det är ledningsgruppen som tar det slutgiltiga beslutet kring vilka som antas till utbildningen. Beslutet baseras på resultatet från urvalstesterna som alla behöriga sökande genomfört.

6. Reservantagning - Samtliga behöriga rangordnas utifrån poängen på sina urvalstester. Du som inte antas i första urvalet blir automatiskt placerad som reserv och kan komma att kontaktas om någon från det första urvalet tackar nej till sin erbjudna plats. Den med högst poäng placeras som första reserv, näst högst poäng som andra reserv osv.


Studieuppehåll

Behöver du göra ett studieuppehåll måste du lämna in en skriftlig anmälan till utbildningsledaren för din yrkeshögskoleutbildning. Det är utbildningsledaren som beslutar om det är möjligt att bevilja studieuppehåll eller inte.

Ett studieuppehåll innebär att du tar ett tidsbegränsat uppehåll från dina studier och att du har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig anordnare bedömer som synnerliga skäl.

Hur du anmäler om studieuppehåll

Ladda ned och skriv ut blanketten "Anmälan om studieuppehåll". Ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla.  Lämna in underskriven anmälan till utbildningsledaren för beslut.

Anmälan om studieuppehåll 

Om anordnaren inte kan garantera att utbildningen kommer att finnas kvar vid den tidpunkt när den studerande önskar återkomma, ska detta tydligt framgå av beslutet.


Uppdaterad 14 mars 2019

Var informationen till din hjälp?