Medicinsk elevhälsa i skolan

Skolhälsovården heter numera elevhälsans medicinska insatser, EMI. Inom EMI arbetar skolläkare och skolsköterskor.

Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barns hälsa och utveckling från barnhälsovården, BVC.

Skolläkare och skolsköterskor på alla skolor

Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knutna till sig. Skolläkarna har regelbundet mottagning på skolorna. Skolläkarna tar emot för problem relaterade till skolan och medicinska frågor om barns utveckling. 

Information om hur du får kontakt med skolsköterska finns på skolornas hemsidor. 

Du som vill boka en tid hos skolläkaren ska kontakta skolsköterskan. 

Förebyggande hälsovård

Alla elever erbjuds hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med vid besöken.

EMI erbjuder även vaccinationer. Alla vaccinationer som ges registreras i vaccinationsregistret. 

Barnvaccinationsprogram (folkhalsomyndigheten.se) 

Vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se)

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Årskurs 1: Inför det första besöket behöver du som vårdnadshavare fylla i en hälsoenkät. Hälsoenkäten och tidigare hälsoundersökningar från BVC ligger till sedan till grund för besöket.

Samtalet kommer bland annat handla om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in pedagogernas bedömning av hur den första tiden i skolan har varit. Vid besöket undersöks barnets syn och hörsel och hur längd och vikt har utvecklats.

Årskurs 2: Hälsobesök med kontroll av hur barnets längd och vikt har utvecklats. Vaccination dos 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. (Även årskurs 1, läsår 22/23)

Årskurs 4: Hälsosamtal med kontroll av rygg och hur barnets längd och vikt har utvecklats. Utångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som du som vårdnadshavare och ditt barn har fyllt i på förhand. 

Årskurs 5: Vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen ges vid två tillfällen med cirka sex månaders mellanrum.

Årskurs 6: Hälsobesök med kontroll av rygg och hur barnets längd och vikt har utvecklats. 

Årskurs 8: Hälsosamtal med kontroll av rygg och hur barnets längd och vikt har utvecklats. Utgångspunkt för samtalet är en hälsoenkät som du som vårdnadshavare och ditt barn har fyllt i på förhand. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Gymnasiet, årkurs 1: Eleverna erbjuds ett hälsosamtal och får på förhand fylla i en hälsoenkät som är utgångspunkt för samtalet.

Elever som går på ett yrkesprogram kan erbjudas en riktad hälsoundersökning beroende på vilket program eleven studerar på.

Nyanlända elever

EMI erbjuder nyanlända elever hälsosamtal och en allmän hälsoundersökning. Om det behövs ger EMI även vaccinationer. 

Elever som saknar vaccinationer

Elevhälsan kan vaccinera de barn som inte har ett fullgott skydd mot

 • stelkramp
 • difteri
 • kikhosta
 • polio
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillom virus, HPV.

Särskilda insatser

Elever med kroniska sjukdomar, funktionshinder eller elever med olika inlärningshinder kan behöva särskilda insatser. EMI kan hjälpa till så att skolsituationen och arbetsmiljön blir så bra som möjligt.

Många gånger är EMI en bro mellan familjen, elevens behandlande läkare och skolan.

Egenvård

Elever med kroniska sjukdomar eller diagnoser kan vara i behov av läkemedel eller andra sjukvårdande insatser under skoldagen. Det är barnets behandlande läkare som ska ta ställning till egenvård som personal på skolan kan hjälpa barnet med. Kontakta rektor för få hjälp med egenvård, skolsköterskan har inte ansvar för egenvården. Däremot kan skolsköterskan bidra med kunskap och vara med vid samverkan kring barnet gällande dessa frågor.

EMI har flera uppdrag

EMI arbetar också med

 • hälsorådgivning
 • enklare sjukvårdsinsatser
 • hjälp med hänvisning till övrig sjukvård
 • att bevaka elevens arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv
 • att samarbeta med alla andra inom elevhälsoteamet och skolpersonalen
 • att bidra med medicinsk kunskap till skolans pedagogiska verksamhet.

Alla inom EMI har sekretess

Alla som arbetar inom EMI har sekretess, som all personal inom hälso- och sjukvården. Det betyder att de inte får berätta eller föra vidare uppgifter om en elev till obehöriga. 

De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa. Anmälningsplikten är ett undantag från sekretessen. 

Uppdaterad 9 maj 2023

Var informationen till din hjälp?